EMR - Europees materieel recht Week - Studeersnel (2024)

Aantekeningen college's week 1 t/m 3, huiswerk en arresten

Vak

Europees materieel recht

22Documenten

Studenten deelden 22 documenten in dit vak

Universiteit

Hogeschool Inholland

Studiejaar: 2023/2024

Geüpload door:

Aanbevolen voor jou

 • 16Europees materieel recht aantekeningen tentamenEuropees materieel rechtSamenvattingen100% (1)
 • 41Europees materieel rechtEuropees materieel rechtOverige100% (1)

Reacties

inloggen of registreren om een reactie te plaatsen.

Andere studenten bekeken ook

 • Europees mat. recht week 3
 • Europees Mat. week 4
 • Burgerschapsrichtlijn
 • Europees materieel recht

Gerelateerde documenten

 • Europees materieel recht week 1
 • Toets eu materiaal recht toetsvragen
 • Europees materieel recht
 • Aantekening Europees Materieel Recht
 • Tendervoorstel 2019
 • Europees materieel recht aantekeningen tentamen

Preview tekst

Europees materieel recht

 • Week 1.......................................................................................................... Inhoudsopgave
  • Aantekeningen...............................................................................................................
   • Arrest Baumbast.........................................................................................................
   • Arrest Bidar.................................................................................................................
   • Arrest Ruiz-Zambrano.................................................................................................
  • Huiswerk.........................................................................................................................
 • Week 2..........................................................................................................
  • Aantekeningen...............................................................................................................
   • Arrest Bosman.............................................................................................................
   • Arrest Lawrie-Blum......................................................................................................
   • Arrest Trojani...............................................................................................................
   • Arrest Cassis de Dijon................................................................................................
   • Stappenplan..............................................................................................................
  • Huiswerk.......................................................................................................................
  • Lesopdrachten..............................................................................................................
 • Week 3........................................................................................................
  • Aantekeningen.............................................................................................................
   • Arrest Factortame II...................................................................................................
   • Arrest Gebhard..........................................................................................................
   • Arrest Reyners...........................................................................................................
   • Stappenplan..............................................................................................................
  • Huiswerk.......................................................................................................................
  • Lesopdrachten..............................................................................................................

Week 1

Aantekeningen...............................................................................................................

Waarom is EMR belangrijk voor een Nederlandse rechtenstudent: Rechtenvan Nederlanders in EU-landen - Verblijf; - Werken; - Familie; - Reizen; - Gezondheidszorg; - Studiefinanciering voor buitenlandse studenten (of bij studie van nederlanse studenten in een andere lidstaat).VWEU = verdrag betreffende de werking van de Europese unie(XIII. 23)Art. 4 VWEU = gedeelde bevoegdheden van de UnieArt. 18 VWEU = Binnen de werkingssfeer van de Verdragen enonverminderd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, is elkediscriminatie op grond van nationaliteit verboden.Art. 20 VWEU = Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burgervan de Unie is eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Hetburgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap doch komtniet in de plaats daarvan.Art. 22 VWEU = actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht: dat je magstemmen, passief kiesrecht: dat je gekozen kan worden. Je mag slechtsgebruik maken van dit kiesrecht in een lidstaat waar je geen onderdaanbent bij gemeenteraadsverkiezingen.Art. 23 VWEU = Diplomatieke bescherming en consulaire bescherming:Een staat heeft het recht zijn onderdanen in het buitenland bij te staan. Ditkan door middel van consulaire bijstand of door diplomatiekebescherming.Art. 21 VWEU = vrij verkeer in de lidstaten. Art. 9 en 11 VEUArt. 20 – 25 VWEUVrij reizen enverblijvenPolitieke rechten DiplomatiekebeschermingVoorwaarden niet economisch actieve EU-burgers (niet werkend): - Voldoende bestaansmiddelen; - Ziektekostenverzekering.Uitzondering voor het bovenstaande: - Openbare orde; je bent een gevaar voor de openbare orde, je hebt bijvoorbeeld een strafblad voor witwassen.

voordat je een zekere mate van integratie kan vertonen, heeft het Hofverschillend geïnterpreteerd. Soms is het 3 jaar, soms 5.Arrest Ruiz-ZambranoVolledig interne situatie - Ook EU-burgers die nog geen gebruik hebben gemaakt van het vrije verkeer hebben rechten - Rechten uit artikel 20 VWEU - Ouders van kinderen die EU-burgers zijn (en nog afhankelijkvan hun ouders) hebben een verblijfsrecht.Diego en Jessica zijn twee jonge kinderen van Colombiaanse ouders die inBelgië zijn geboren en daar opgegroeid. Deze kinderen hebben deBelgische nationaliteit gekregen. Dit toen nog op basis van het ius solibeginsel die jullie uit jaar 1 kennen. Het was toen in België ook mogelijkom de Belgische nationaliteit te verkrijgen als je in België geboren werd.De Colombiaanse ouders is een vluchtelingstatus geweigerd, maar zijkregen wel toestemming om tijdelijk in België te wonen. de vader heeftlange tijd kans gezien om in België zonder arbeidsvergunning een vastebaan te krijgen, waarmee hij het levensonderhoud van zijn gezin konvoorzien. Naar aanleiding van de geboorte van Jessica hebben de ouderseen definitieve verblijfsvergunning aangevraagd. Tegen de weigeringdaarvan gingen zij in beroep bij de Belgische rechter.De Belgische beslissing om geen definitieve verblijfsvergunning af tegeven betekend dat de twee EU-burgers, de rechten die zij ontlenen aanart. 20 VWEU, niet kunnen uitoefenen. De kinderen hebben dus rechten opbasis van art. 20 VWEU ook zonder dat ze in een andere EU-lidstaat wonenof werken. Er is dus geen grensoverschrijdend aspect. Zoals eerderbenoemt, kunnen ook familieleden van de EU-burgers rechten hebben. Alsde ouders weggestuurd worden, dan kunnen die kinderen ook nietverblijven. Ze hebben daarom eveneens verblijfsrecht en zelfs het rechtom te werken en hiermee voor hun kinderen te zorgen.

Huiswerk

Opdracht 1: Rechten van EU burgersCasus uit de videoFleur heeft als burger van de Europese Unie een aantal specifiekerechten. Benoem deze rechten en de relevante bepalingen uit deEU Verdragen.In artikel 20 lid 2 sub a t/m d VWEU, staan de rechten en plichten van eenEU-burger. De rechten en plichten die hierin zijn opgenomen zijn: - Het recht om zich vrij te verplaatsen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten. (art. 21 VWEU)

 • Actief en passief kiesrecht bij de verkiezen van het Europees Parlement en de gemeenteraadsverkiezingen. (art. 22 VWEU)
 • Het recht op bescherming van de diplomatieke (de ambassade) en consulaire (voor paspoort, huwelijk) instanties op het grondgebied van de lidstaten. (art. 23 VWEU)
 • Het recht om een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten, zich tot de Europese ombudsman te wenden, en je hebt het recht om in de taal van het Verdrag antwoord te krijgen. (art. 24 VWEU)Opdracht 2: De Australische vriendCasus uit de videoFleur heeft tijdens haar studie een Australiër ontmoet. Inmiddelszijn ze 15 maanden samen.a. Fleur zou graag met haar Australische partner in Spanjewillen wonen. Onder welke voorwaarden is dit mogelijk?Benoem de relevante EU-bepalingen.Fleur heeft EU burgerschap en Phil komt uit Australië.Phil kan niet als familie kan niet als vriend worden beschouwd opgrond van art. 2 van de burgerschapsrichtlijn. Op grond van art. 5van de burgerschapsrichtlijn dient als definitie van familielid ook degeregistreerde partner te omvatten indien de wetgeving van hetgastland geregistreerd partnerschap gelijkstelt met het huwelijk,hiervan is geen sprake. Artikel 3 (2) van de richtlijn geeft demogelijkheid als er sprake is van een deugdelijk bewezen duurzamerelatie.De duurzaamheid moet aangetoond moeten worden of ze moetentrouwen.Burgerschapsrichtlijn art. 5.Wetsbepaling Ongetrouwd Getrouwd Geregistreerd partn.Burgerschapsrichtlijn art. 5Art. 3 (2)Fleur heeft het EU burgerschapPhil niet hij komt uit AustraliëFamilieband/relatieArt. 3+2 richtlijnDeugdelijke enduurzame relatieArt. 3 richtlijnEchtgenootArt. 2 (2)Art. 2 (2) (B)Partner(telt niet inelk land)Art. 7 richtlijn Ziektekostenverzekering > deugdelijkb. Haar partner heeft reeds een kind uit een eerdere relatie. Ishet mogelijk dat het kind bij hen in Spanje komt wonen?

Week 2

Aantekeningen

De EU-lidstaten en de EFTA-lidstaten vormen samen eengemeenschappelijke markt. De EFTA wordt ook wel ‘De EuropeseVrijhandelsassociatie’ genoemd, deze bestaat uit de volgende 4 landen:IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De EFTA werd in 1960opgericht waarbij de landen de samenwerking aangingen om de welvaartte vergroten, maar ze wilden hierbij niet zoveel zeggenschap opgeven alsde lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).In de EU en de EFTA is er sprake van Vrij verkeer van: - Goederen (art. 28 – 36, 110 VWEU); - Personen (art. 45 – 49 VWEU) onder te verdelen in ‘werknemers en vestiging’; - Diensten (art. 56 – 62 VWEU); - Kapitaal (art. 63 – 66 VWEU).Vrij werknemersverkeer: rechten (art. 45 VWEU) - Solliciteren in de hele EU; - Vrij verplaatsen binnen de EU; - Vrij verblijven om te werken in de EU, en - Vrij verblijven als je er hebt gewerkt.Regels uit de Burgerschapsrichtlijn met betrekking tot vrijwerknemersverkeer: - Echtgenoot, ouders en kinderen meenemen (ongeacht nationaliteit); - Sociale en fiscale voordelen genieten; - Socialezekerheidsrechten, en; - Een sociale uitkering aanvragen.Arrest BosmanDirecte horizontale werking van art. 45 VWEU.Essentie

Jean-Marc Bosman zette eind 1995 de hele voetbalwereld op zijn kop.Transfervrije spelers bestonden voor het wereldberoemde Bosman-arrestnog niet. Na een slopende juridische strijd zorgde Bosman ervoor dat alleEuropese voetballers na het eind van hun contract de volledige vrijheidkregen om zonder transfervergoeding naar een andere club te vertrekken.Dit betekende aan de ene kant gerechtigheid, maar aan de andere kantwas dit het begin van exorbitante salarissen.Deze slopende juridische strijd gaat over transfersommen in devoetbalwereld. Zijn transfersommen na het aflopen van een contract instrijd met artikel 45 VwEU? Oftewel, mag een club een transfersom eisenals een speler na afloop van zijn contract naar een andere club vertrekt?RechtsregelDe juridische regels omtrent transfers leveren door artikel 45 VwEUverboden belemmeringen van het vrije verkeer van werknemers op.Bosman zag namelijk dat zijn transfer niet door kon gaan, omdat zijn clubeen transfersom eiste aan het eind van zijn contract. Zo werd dus door declub bepaald of en wanneer een speler mocht vertrekken. Bosman werddaardoor in de uitoefening van zijn recht op het vrije verkeer vanwerknemers belemmerd. De transferregels waren niet in lijn met deregelingen omtrent het vrije verkeer van werknemers.Inhoud arrestJean-Marc Bosman is een Belgische voetballer die in 1990 voor Club Luikuitkwam. In 1990 liep zijn contract af en Bosman wilde graag een nieuwavontuur beginnen. Hij wilde voor US Duinkerken gaan spelen. Club Luikeiste echter een enorme transfersom waardoor de transfer niet doorging,ook al was zijn contract al verlopen.Bosman was hier uiteraard niet blij mee en vond dat hij beperkt werd inzijn vrijheid. Hij klaagde de Belgische voetbalbond aan. Zijn klacht was datde transferregels (en nationaliteitsregels) in het voetbal in strijd waren methet Verdrag van Rome betreffende de mededingen en het vrije verkeer vanwerknemers. De Belgische rechter legde de kwestie voor aan het EuropeseHof van Justitie.Het Europese Hof van Justitie constateerde inderdaad dat de destijdsgeldende transferregels het Verdrag van Rome schonden. Volgens het Hofis artikel 45 VwEU wel degelijk van toepassing op de voetbalwereld, in hetbijzonder bonden zoals FIFA, UEFA en de Belgische voetbalbond (KBVB).Het vrije verkeer van werknemers wordt beperkt door de reglementen vande voetbalverenigingen. Deze regels zorgen ervoor dat werknemers (devoetballers dus) zelfs na het einde van hun contract hun werk niet kunnenuitoefenen in een andere lidstaat. Door dit alleen mogelijk te maken na hetbetalen van een transfersom, wordt het vrije verkeer beperkt. Derechtvaardigingsgronden die de bonden gebruikten werden opzijgezetdoor het Hof. Zij kwamen tot de conclusie dat de transferregels destijdsgeen geschikt middel waren om die rechtvaardigingsgrondendaadwerkelijk te rechtvaardigen. Bosman werd dus in het gelijk gesteld.

Maatregel zonder onderscheid (niet-directe discriminatie) - Maatregel is voor zowel binnen- als ook buitenlandse burgers geldig, - Eigenlijk geen discriminatie (in beginsel toegestaan).  Dit kan wel een belemmering opleveren, dus moet getoetst worden.Harmonisatie:Is er EU-wetgeving aanwezig?Indirecte (soms willekeurige) discriminatie:Leidt het tot een belemmering van het vrije verkeer van personen?Uitzonderingen (art. 45 VWEU: Het verkeer van werknemers binnen deEU is vrij)Is er sprake van een uitzondering als in: - Art. 45 lid 3 en 4 VWEU: openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid of overheidsdienst (eis van de overheid voor ambtenaren met hoog politieke functies). - Rule of reason (cassis de Dijon): dwingende eis van algemeen belang?Arrest Cassis de DijonEssentieHet importverbod van Duitsland is een maatregel van gelijke werking en isdaarom in strijd met artikel 30 EEG-Verdrag (het huidige artikel 34 VWEU).Onder de lidstaten van de Europese Unie is het namelijk verboden ommaatregelen van gelijke werking te hebben, deze vormen namelijk eenhandelsbelemmering. Slechts in de bijzondere omstandigheden die doorhet Hof zijn aangegeven (doeltreffendheid van de fiscale controles,volksgezondheid of de bescherming van consumenten) mag een lidstaatafwijken van artikel 30 EEG-Verdrag.RechtsregelHet gaat dus om de vraag of het importverbod van Duitsland om de likeur,Cassis de Dijon, uit Frankrijk in te voeren een maatregel van gelijkewerking is en dus in strijd is met artikel 30 EEG-Verdrag (het huidige artikel34 VWEU). Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend en stelt daarbijhet volgende. In bepaalde gevallen is het toegestaan dat een lidstaatregels vaststelt die het vrije handelsverkeer binnen de Europese Uniebelemmeren. Van zo een situatie kan sprake zijn wanneer de regelverband houdt met de doeltreffendheid van de fiscale controles, strekt totbescherming van de volksgezondheid, of tot bescherming van deconsument. Het Hof achtte in casu geen van deze omstandighedenaanwezig, wat er op neer komt dat het importverbod van Duitsland instrijd is met artikel 30 EEG-Verdrag.Inhoud arrestDe coöperatieve vereniging Rewe-Zentral AG, gevestigd in Keulen, houdtzich voornamelijk bezig met de invoer van producten uit andere lidstaten

van de EU. Rewe wilde zich richten op de invoer van dranken en vroeg eenvergunning aan bij de Duitse Federale Monopolie Administratie, om Fransegedistilleerde dranken, onder andere Cassis de Dijon, in te voeren inDuitsland. Cassis de Dijon is een gedistilleerde drank, een fruitlikeur,en bevatte maar 15 tot 20 procent alcohol. De verkoop van deze drankwas niet toegestaan in Duitsland; in Duitsland mocht namelijk alleenfruitlikeur verkocht worden met een alcoholpercentage van 32 procent. DeFederale Monopolie Administratie had dan ook de vergunningsaanvraagvan Rewe geweigerd. Rewe was het niet eens met het besluit van deFederale Monopolie Administratie en ging in beroep tegen het besluit bij deDuitse rechter. Volgens Rewe is dit importverbod in strijdt met artikel 30EEG-Verdrag (het huidige artikel 34 VWEU). Er bestond in het Duitse rechtwat onduidelijkheid over het bewerkstelligen van het importverbod. DeDuitse rechter besloot de zaak tijdelijk te schorsen en meer duidelijkheidte verkrijgen bij het Hof van Justitie door de volgende prejudiciële vragente stellen: 1. Moet het begrip ‘maatregelen van gelijke werking’ als kwantitatieve invoerbeperkingen in artikel 30 EEG-Verdrag aldus worden verstaan, dat het mede omvat de in het Duitse recht geregelde vaststelling van een minimumgehalte aan ethylalcohol voor gedistilleerde dranken, ten gevolge waarvan traditionele producten van andere lidstaten, die minder dan het vastgestelde gehalte aan ethylalcohol bevatten, in Duitsland niet in het verkeer kunnen worden gebracht? 2. Kan de vaststelling van een zodanig minimumgehalte vallen onder het begrip „discriminatie van de onderdanen van de lidstaten wat de voorwaarden van de voorziening en afzet betreft” (artikel 37 EEG- Verdrag)?Evenredigheidstoets - Geschikt? Is de belemmering van het werknemersverkeer geschikt voor het gestelde doel? - Proportioneel? Is er een minder ingrijpende maatregel mogelijk?Waarom is dit belangrijk voor een rechtenstudent in Nederland?Het gaat hierbij om de rechten van EU-burgers in Nederland, maar ookover de rechten van Nederlanders in EU-landen: - Werken zonder werkvergunning in EU-landen, - Uitzonderingen, - Sociale zekerheid.EU rechtspraak wordt vaak in Nederland toegepast, een voorbeeld hiervanzijn de eisen voor een werknemer (zie art. 610 BW).Stappenplan 1. Is er sprake van grensoverschrijding? 2. Waar gaat het om?

Er moet hier gekeken worden naar het Bidar arrest waarin wordt bepaalddat ook burgers uit andere lidstaten recht kunnen hebben opstudiefinanciering: dit is afhankelijk van de lengte van verblijf EN eenzekere mate van integratie. Daarnaast moet er ook rekening gehoudenworden met art. 18 van het VWEU waarin is bepaald dat discriminatieverboden is.Yussef heeft een reële kans om de Spaanse studiefinanciering teontvangen. De eis van spanje om studiefinanciering te ontvangen isslechts dat men in Spanje moet wonen en studeren. Yussef woont enstudeert in spanje.Huiswerk opdracht 3: Ik vertrek!Mads Madsen, een rijke Deense erfgenaam, besluit om naarNederland te emigreren omdat hij graag bitterballen eet. Hijkoopt een kasteel in Gelderland. Mads werkt niet. Aan welkevereisten moet Mads voldoen om zich op artikel 21 VWEU teberoepen?

Lesopdrachten

Opdracht 1: DiplomaRuari komt uit Ierland. Hij wil graag als vertaler bij een groteuitgever in Amsterdam werken. Hij heeft in Dublin Engels enNederlands gestudeerd en aan de universiteit van Dublin ook nogeen vervolgopleiding als vertaler gevolgd. Zijn opleiding wordtechter door de uitgever niet erkend omdat hij geen Nederlandsdiploma als vertaler heeft. Ze geven aan dat ze de kwaliteit vanhun vertalingen willen waarborgen en dat ze daarom alleen inNederland gekwalificeerde vertalers in dienst nemen. Vertaler isin Nederland geen gereglementeerd beroep.Beoordeel aan de hand van de verdragsartikelen en dejurisprudentie of de maatregel van de uitgever toelaatbaar is. 1. Is er sprake van grensoverschrijding? Ja er is sprake van grensoverschrijding, het gaat hier om Ruari die uit Ierland komt en aan het werk wil in Nederland als vertaler. 2. Waar gaat het om? Het gaat hier om vrij verkeer van werknemers. 3. Relevante verdragsbepaling/artikel? Artikel 45 VWEU is in dit geval van toepassing, hierin wordt bepaald dat werknemers mogen solliciteren in de hele EU, zich vrij mogen verplaatsen binnen de EU, vrij mogen verblijven om te werken in de EU en vrij verblijven als je er hebt gewerkt. 4. Arrest? Het Bosman arrest is hierbij van belang, de maatregel belemmerd net als in het arrest het vrije verkeer van werknemers en de directe horizontale werking.

 1. Maatregel met of zonder onderscheid? Er is hier sprake van een maatregel zonder onderscheid, het gaat hierbij niet om de herkomst van Ruari maar om het diploma dat hij nodig heeft.
 2. Harmonisatie? Nee, vertaler is in Nederlander geen gereglementeerd beroep.
 3. Indirecte (soms willekeurige) discriminatie? Waarschijnlijk wel, de maatregel kan leiden tot een belemmering van het vrij verkeer van personen. Doordat Ruari geen gekwalificeerd diploma heeft kan hij niet aan de slag als vertaler in Nederland.
 4. Is er sprake van een uitzondering uit art. 45 lid 3 & 4 VWEU of Rule of Reason? Nee er is geen sprake van een uitzondering als bedoelt in artikel 45 lid 3 & 4 VWEU. Men zou wel kunnen stellen dat beheersing van de Nederlandse taal van belang is voor het waarborgen van de kwaliteit van de vertalingen. Dit is de rule of reason.
 5. Is de belemmering van het werknemersverkeer geschikt voor het gestelde doel? Men zou kunnen stellen dat de maatregel geschikt is voor het doel. Door alleen mensen met een diploma aan te nemen kan men de kwaliteit van de vertalingen waarborgen. Maar daarnaast is vertaler in Nederland geen gereglementeerd beroep. Het is officieel gezien dus niet nodig om een diploma te hebben om in Nederland een vertaler te zijn, de maatregel is dus niet geschikt.
 6. Is er een minder ingrijpende maatregel mogelijk(proportioneel)?Er is een minder ingrijpende maatregel mogelijk, men zoubijvoorbeeld een toelatingstoets kunnen doen om detaalvaardigheden van Ruari te onderzoeken.
 7. Conclusie.De gestelde maatregel is in strijd met het recht op vrijwerknemersverkeer, zoals bedoelt in artikel 45 VWEU.Opdracht 2: De Franse docentPia is een Duitse student die in Amsterdam rechten heeftgestudeerd. Ze wil graag in Nederland blijven om rechter teworden. De Nederlandse overheid weigert haar inschrijving voorde toelatingsprocedure omdat ze niet Nederlands is.A. Kan Nederland met succes een beroep doen op artikel 45, lid4, VWEU?Ja, Nederland kan met succes een beroep doen op artikel 45, lid 4VWEU waarin is bepaald dat de bepalingen uit het wetsartikel nietvan toepassing zijn voor overheidsdiensten. Een rechter is eenambtenaar in overheidsdienst, dit houdt dus in dat de rechten uitartikel 45 VWEU niet van toepassing zijn voor Pia.B. Stel dat de Pia hetzelfde overkomt bij een particulierewerkgever, bijvoorbeeld een advocatenkantoor dat eist dat
 • Grensoverschrijdende vestiging;

 • Vestiging in ander EU-lidstaat dan lidstaat van herkomst.Wettelijke basis: dienstverlening (art. 56 VWEU)

 • Grensoverschrijdende dienstverlening;

 • Verrichten van diensten in ander EU-lidstaat dan lidstaat vanherkomst.Vrijheid van vestigingRecht op (art. 49 VWEU):

 • Vestiging als zelfstandige;

 • Agentschappen, filialen en dochterondernemingen oprichten, en;

 • Vennootschappen oprichten en beheren.Er zijn geen eisen opgenomen in art. 49 VWEU hieraan wordt invullinggegeven middels het arrest Factortame II.Arrest Factortame IICasusFactortame was een Spaans bedrijf dat visserij uitvoerde met britseschepen die geregistreerd waren onder Brits recht. Wanneer een Britsewet herregistratie vereist voldoet Factortame niet aan de voorwaardenvoor registratie.Het bedrijf stelt dat de voorwaarden waaronder een 75% Britsenationaliteitseis voor bestuurders en aandeelhouds in strijd is met het EU-recht en vraagt om voorlopige maatregelen (interim relief) in afwachtingvan de aanhangig zijnde procedure in Engeland.Wanneer de zaak terecht komt bij het House of Lords wordt gesteld dat devoorlopige maatregelen niet toegestaan zijn onder het Britse recht. Dezaak wordt in een prejudiciele procedure verwezen naar het Hof vanJustitie.RechtsvraagIs de rechter gehouden om voorlopige maatregelen toe te staan terwijl ditonder nationaal recht niet mogelijk is wanneer dit het EU-recht baat? Alsdat inderdaad zo is zijn daar dan voorwaarden aan verbonden?RechtsregelIedere (rechts)persoon van een lidstaat:

 • Die voor onbepaalde tijd;

 • Met een vaste basis;

 • Reele en daadwerkelijke economische activiteiten uitoefent.Eisen recht op vestiging:

 • Duurzame vestiging voor onbepaalde tijd in andere lidstaat;

 • Uitoefenen van economische activiteit, en;

 • Vestiging: art. 29 VWEU.Arrest GebhardRelevante artikelenIn dit arrest staan art. 49 en 57 VWEU centraal.CasusGebhard is een advocaat met de Duitse nationaliteit en mocht zich Rechtsanwaltnoemen.Hij oefent zijn beroepsactiviteit uit in Italië, eerst als advocaat in eenadvocatenkantoor en daarna in zijn eigen kantoor. Met betrekking tot zijn eigenkantoor wordt hem verweten dat hij zich onterecht als ‘avvocato’ heeftuitgegeven. Hij staat namelijk niet ingeschreven bij de Consiglio dell’ Ordine.Gebrard verzoekt vervolgens om deze inschrijving, nu hij een beroepsstage van10 jaar in Italië heeft gelopen en hij ook daadwerkelijk een diploma heeft, maarhier wordt formeel niet over geoordeeld. Gebhard wordt geschorst. Tegen dezebeide besluiten stelt hij beroep in. In deze procedure rijzen een aantalprejudiciële vragen die worden voorgelegd aan het Hof.RechtsvraagWat is het onderscheid tussen het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeervan vestiging?HvJAls eerste buigt het Hof zich over de vraag of hier sprake is van het vrij verkeervan vesting dan wel het vrij verkeer van diensten. Hiertoe stelt het Hof dat hetonderscheid tussen beiden is gelegen in de duurzaamheid. Bij het vrij verkeervan vestiging staat het duurzame karakter voorop, terwijl bij het vrij verkeer vandiensten juist het tijdelijk karakter van de dienst het belangrijkste is. Dit tijdelijkekarakter wordt niet alleen bepaald aan de hand van de duur van de dienst, maarook door de frequentie, de periodiciteit en de continuïteit. Tijdelijkheid sluit nietuit dat een dienstverrichter zich in lidstaat van ontvangst voorziet van een zekereinfrastructuur (hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het hebben van eenkantoor). Gebhard valt door de duurzame wijze van zijn werkzaamheden onderhet vrij verkeer van vestiging.Vervolgens bepaalt het Hof dat een lidstaat in het licht van het algemeen belangwel voorwaarden kan stellen aan bijvoorbeeld het voeren van de titel ‘avvocato’.In beginsel dient Gebhard hier ook aan te voldoen.Volgens vaste rechtspraak van het Hof, dienen die beperkingen echter wel tevoldoen aan vier voorwaarden welke bekent staan als de ‘rule of reason’: demaatregelen moeten zonder discriminatie worden toegepast, zij moeten hunrechtvaardiging vinden in een dwingende reden van algemeen belang, zij moetengeschikt zijn om het doel te verwezenlijken en zij mogen niet verder gaan danstrikt noodzakelijk is (ro. 37). Tevens moeten lidstaten rekening houden met dekennis en kwalificaties die de betrokkene al in een andere lidstaat heeftverworven.Leerstuk / conclusieIn dit arrest komt het onderscheid tussen het vrij verkeer van diensten en het vrijverkeer van vestiging tot uitdrukking. Bij het vrij verkeer van diensten draait het

Huiswerk

Huiswerk opdracht 1: WerknemersBeschrijf de voorwaarden voor een werknemer volgens EU recht.Benoem de relevante jurisprudentie.Een werknemer is op basis van het Factorfame arrest, iedere(rechts)persoon van een lidstaat: - Die voor onbepaalde tijd, - Met een vaste basis, - Reële en daadwerkelijke economische activiteiten uitoefent.Huiswerk opdracht 2: Wielrennen in SpanjeEen reglementsbepaling van de Union Cycliste Internationale(UCI) betreffendewereldkampioenschappen wielrennen met motorgangmakingbepaalt dat gangmakers dezelfde taal moeten spreken als de taalvan het land waar een wielrennersorganisatie gevestigd is.Walrave en Koch zijn ervaren gangmakers met een Nederlandsenationaliteit die Engels en Nederlands spreken en op grond vanhet reglement van de UCI niet in dienst mogen treden van eenSpaanse wielrennersorganisatie. De UCI acht deze beperkingnoodzakelijk om taalproblemen te voorkomen. Walrave en Kochzijn ‘not amused’ en vragen u om hulp.Beoordeel aan de hand van de relevante verdragsbepalingen ende jurisprudentie of deze maatregel toelaatbaar is. 1. Is er sprake van grensoverschrijding? Ja er is sprake van grensoverschrijding, het gaat hier om Walrave en Koch die de Nederlandse nationaliteit hebben en Spanje aan de slag willen bij een Spaanse wielrenorganisatie. 2. Waar gaat het om? Het gaat hier om vrij verkeer van werknemers. 3. Relevante verdragsbepaling/artikel? Het artikel dat in dit geval relevant is, is artikel 45 VWEU. 4. Arrest? Het arrest dat hierbij van toepassing is, is het Bosman arrest de maatregel belemmerd net als in het arrest het vrije verkeer van werknemers en de horizontale werking daarvan. 5. Maatregel met of zonder onderscheid? Het gaat hier om een maatregel zonder onderscheid, het gaat hier niet om de herkomst van Walrave en Koch maar op de taal die ze spreken. 6. Harmonisatie? Nee, 7. Indirecte (soms willekeurige) discriminatie? Dit is mogelijk, de maatregel kan leiden tot een belemmering van het vrij verkeer van werknemers. 8. Is er sprake van een uitzondering uit art. 45 lid 3 & 4 VWEU of Rule of Reason?

Nee er is geen sprake van een uitzondering als bedoelt in artikel 45lid 3 & 4 VWEU. Men zou wel kunnen stellen dat beheersing van deSpaanse taal van belang is om taalproblemen te voorkomen. Dit isde rule of reason.9. Is de belemmering van het werknemersverkeer geschikt voorhet gestelde doel?Men zou kunnen stellen dat het spreken van de Spaanse taal vanbelang is bij het deelnemen aan een Spaanse competitie, om daarbijtaalproblemen te voorkomen. Maar daarnaast is bij het wielrennende taal niet het belangrijkste maar de uitvoering ervan. Men zou zichdus af kunnen vragen in hoeverre taal hierbij belangrijk is. Op basisvan het voorgaande ben ik dus van mening dat de belemmering nietgeschikt is voor het gestelde doel.10. Is er een minder ingrijpende maatregel mogelijk(proportioneel)?Er is een minder ingrijpende maatregel mogelijk, men zou debelangrijkste mededelingen in de competitie kunnen vermelden inhet Engels of kunnen vermelden dat ze competitie in het Spaans zalzijn er de deelnemers zelf ervoor moeten zorgen dat ze hetbegrijpen.11. Conclusie.

Lesopdrachten

Opdracht 1: Een Nederlands bedrijf in DuitslandDe Duitse architect Joseph Corsten geeft een opdracht aan eenNederlands bedrijf om werkzaamheden voor een bouwproject inDuitsland uit te voeren. Het bedrijf was al jarensuccesvol inNederland en het kon de werkzaamheden goedkoper aanbiedendan Duitseconcurrenten. De Duitse overheid eist dat bedrijvenstaan ingeschreven in een Duits register. Dit moet de kwaliteitvan de uitgevoerde werkzaamheden waarborgen. Als bedrijvendie hier niet staan ingeschreven werk in Duitsland verrichtenwordt dit gezien als zwartwerken. Er wordt daarom aan boeteopgelegd aan de heer Corsten.Help de heer Corsten door te beoordelen (aan hand van derelevante verdragsbepalingen en de jurisprudentie) of dezemaatregel van de overheid toelaatbaar is. 1. Is er sprake van grensoverschrijding? Ja er is sprake van grensoverschrijding, het gaat hier om... 2. Waar gaat het om? Het gaat hier om vrij verkeer van diensten. 3. Relevante verdragsbepaling/artikel? Het artikel dat in dit geval relevant is, is artikel 56 VWEU. 4. Arrest? Het arrest dat hierbij van toepassing is, is het arrest Gebhard, in dit arrest wordt er onderscheid gemaakt tussen vestiging of dienst.

EMR - Europees materieel recht Week - Studeersnel (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 5569

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.