0 . 0. SAISISKE MEIGE · 22. rtrff *2 2. Tlrph *24 24. Ptl rv *24 X. n nd rdt: 2. Bn f Nr *2 26. Bn lrn n l *26 2. Ptr *26 P 28. Prvt jnt t bn *2 2. vn bn *2 0. Prvt jnt t bn nd vn - [PDF Document] (2024)

1950 N R. 10.

STATISTISKE MELDINGERUTGITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

Monthly bulletin of the Central Bureau of Statisticsof the Kingdom of Norway

Bulletin Mensuel - du Bureau Central de Statistiquedu Royaume de Norvège

INNHOLDSide

Måneds- og kvartalsstatistikk *1

Aktuell statistikk:

Registrerte norske aksjeselskap og kunngjorte emisjoner avaksjer i 1949 277

Nye publikasjoner:

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1947 278Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v.pr. 30. juni 1949 278Norges industri 1948 278

OSLO1 KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1950

Pris pr. årgang kr. 6.00, pr. nr. kr. 0.60. 68. årgang.

CONTENTSPage

Monthly and quarterly statistics *1

New statistics:

Registered Norwegian joint stock companies andpublished stock issues during the year 1949 277

New publications:

Health and medical conditions 1947 278Municipal debt and cash etc. as of June 30. 1949 278Norway's industry 1948 278

TABLE DES MATIÈRESPage

Statistiques mensuelles et trimestrielles ..... *1

Statistiques actuelles:

Sociétés par actions registrées et émissionspubliées en 1949 277

Publications nouvelles:

Rapport sur l'état sanitaire et médical en 1947 278Dette etc. des communes au 30 juin 1949 278Statistique industrielle en 1948 278

l'r

I. Befolkning:1. Inngåtte ekteskap, fødte, døde og

utvandrede . *32. Flyttinger. *33. Epidemiske og andre sykdommer

meldt av legene *4

II. Sysselsetting ogarbeidsløyse:

4. Sysselsatte arbeidsløysetrygdede5. Sysselsatte pliktig syketrygdede6. Arbeidsløyse

*7*7

*8

Måneds- og kvartalsstatistikk.

Tabellinnhold.

Side

55.56.57.58.59.6061.

III. Jordbruksproduk-sj on:

7. Tallet på kontrollerte slakt *98. Meieridrift *109. Omsetning av kraftfôr til grossist. *11

IV. Fiskeri:10. Oppfisket mengde *12

V. Industriproduksjon:11. Produksjonsindeks *1312. Elektrisitet *1413. Gass *1414. Produksjon av visse varer *15

VI. Byggevirksomhet:15. Bygg under arbeid *1816. Bygg tatt i bruk *18

VII. Innenlandskhandel:

17. Indeks for verdien av detaljomset-ningen *19

VIII. Utenrikshandel:18. Verdien av vareomsetningen *2019, Indekstall *21

IX. Samferdsel:20. Jernbaner *2221. Skipsfart *2222. Luftfart *2323. Telegrafverket *2424. Postverket *24

X. Penger og kreditt:25. Norges Bank *2526. Bankklarering i Oslo *26

Side27. Postgiro *2628. Private aksjebanker *2729 Sparebanker *2930. Private aksjebanker og sparebanker*3031. Statsbanker *3132. Kredittforeninger *3133. Statsbanker og kredittforeninger. *3134. Aksjeindeks *3235. Obligasjoner *3236. Omsetning av verdipapirer *3237. Emisjoner av aksjer *3238. Registrerte nyinnbetalinger av kapi-

tal i norske aksjeselskap *3339. Betalingsforhold *3440. Valutakurser på Oslo Bors *34

XI. Offentlige finanser:41. Statsregnskapets oppgjør for enkelte

større inntektsposter *35

XII. Lønninger og pri-ser:

42. Gjennomsnittlig timefortjeneste forvoksne menn i industri *38

43. Gjennomsnittlig timefortjeneste forvoksne kvinner i industri *39

44. Gjennomsnittlig timefortjeneste ihåndverk og entrepremorvirksomhet*40

45. Engrosprisindeks *4146. Indekstall for levekostnader *4347. Detaljpriser i gjennomsnitt for en del

byer *4548. Jordbrukets prisindeks *5149. Produsentpriser på en del jordbruks-

varer *5150. Indekstall for byggekostnader *5251. A/S Stormbulls indekser *52

XIII. Ymse:52. Forbruk av visse nytelsesmidler . . . . *5353. Drukkenskapsforseelser *5354. Beholdningsoppgaver for visse varer*54

XIV. Utland :Danmark *55Sverige *56Storbritannia og Nord-Irland *57Vest-Tyskland *58Belgia *58Frankrike *59Sambandsstatene .......... .*60

Følgende standardbetegnelser er brukt i tabellene :

. . oppgave mangler.null eller mindre ennrettet siden forrige nr. av S. M.

1

Monthly and Quarterly Statistics.

Contents of Tables. •

I. Population:1. Marriages, births, deaths, and emi-

gration 2. Removals 3. Cases of epidemical and other

diseases notified by the physicians

II. Employment andunemployment:

4. Employed persons insured againstunemployment

5. Employed persons compulsorilyhealth insured

6. Unemployment

III. Agricultural pro-duction:

7. Number of controlled slaughter. . . . *98. Dairy production *109. Sale of concentrated feeding-stuffs

to wholesalers *11

IV. Fisheries:10. Quantity of fish caught *12

V. Industrial production:11. Index of industrial production . . . . *1312. Electricity production *1413. Gas production *1414. Production of certain commodities *15

VI. Building:15. Buildings under erection *1816. Buildings completed *18

VII. Inland trade:17. Index for the value of retail trade *19

VIII. Foreign trade:18. Value of foreign trade *2019. Index numbers *21

IX. Communication:20. Railways *2221. Shipping *2222. Air-traffic *2323. Telegraphs *2424. Postal service *24

X. Money and credits:25. Bank of Norway *2526. Bank clearings in Oslo *2627. Pot-giro *26

Page28. Private joint stock banks *2729. Savings banks *2930. Private joint stock banks and

savings banks *3031. State banks *3132. Credit associations etc *3133. State banks and credit associations *3134. Index of stock prices *3235. Bonds *3236. Sales of securities *3237. Stock issues *3238. Registered new-subscriptions of ca-

pital in Norwegian joint-stock com-panies *33

39. Failures *3440. Foreign exchange rates at the Oslo

Stock Exchange *34

XI. Public finance:41. Monthly figures for certain state

income items *35

XII Wages and prices:42. Average hourly earnings for adult

male workers in industry *3843. Average hourly earnings for adult

female workers in industry *3944. Average hourly earnings in handi-

craft and in building trades *4045. Wholesale price index *4146. Cost of living index *4347. Average retail prices in certain

cities *4548. Agricultural price index *5149. Producer prices on certain agri-

cultural products *5150. Index numbers for building costs *5251. A/S Storm.bull's indexes *52

XIII. Miscellaneous:52. Consumption of beverages etc.. . . . *5353. Persons arrested for intoxication . . *5354. Stocks of certain commodities . . . . *54

XIV. Foreign countries:55 Denmark *5556 Sweden *5657. United Kingdom *5758. Western Germany *5859 Belgium *5860 France *5961 United States *60

Page

*3*3

*4

*7

*7* 8

The following symbols have been used in the tables:

. . not available.= nil or less than half the final digit shown.-= revised figure.

1891-18951896-1900'1901-1905'1906-1910'1911-1915'1916-19205

1921-19255

1926-19305

1931-1935'1936-1940'1941-1945'

1930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948

1948.3

1. kvartal 2. »3. »4. »

1949.3

1. kvartal 2. »3. »4. »

19503

1. kvartal 2. »3. »4. »

nt3 Nr. 10.'•••••■•• ••.0,•••••••••••••••t

I. Befolkning.

1 1. Inngåtte ekteskap, fødte, døde og utvandrede. 2. Flyttinger.

A.

Inngåtteekteskap

B.

Levende-fødte

C. Døde D.Fødsels-

overskott

E. Ut-vandrettil over-sjøiskeland

A.

Innenlandet

B.

Til ut-landet

C.

Fra ut-landeta)

I altb)Und er1 år

13 040 61 573 34 542 6 008 27 031 12 203 • •

14 795 65 142 34 096 6 232 31 046 6 767 • •

13 892 65 202 33 257 5 223 31 945 20 639 • • • •

14 068 61 978 32 539 4 292 29 439 17 533 15 320 61 103 32 700 4 025 28 403 8 910 • •

17 851 63 249 36 656 3 931 26 593 3 394 • •

17 002 60 267 31 211 3 115 29 056 8 974 • • • •

16 859 50 087 30 603 2 479 19 484 8 348 • • • 0

18 604 43 342 29 561 1 946 13 781 510 • •

24 949 45 183 30 338 1 779 14 845 591 • • • •

23 994 56 067 31 715 2 088 24 352 • • • •

18 064 47 844 29 616 2 184 18 228 3 673 17 666 45 989 30 674 2 130 15 315 825 • • • •

17 612 45 451 30 102 2 128 15 349 436 • • • •

17 995 42 114 28 943 2 003 13 171 344 • • • •

19 235 41 833 28 340 1 645 13 493 485 • •

20 511 41 321 29 747 1 827 11 574 462 • •

22 375 42 240 30 100 1 775 12 140 526 • •

23 959 43 808 30 217 1 839 13 591 647 • • • • • 9

24 335 45 319 29 211 1 692 16 108 818 • •

26 095 46 603 29 870 1 735 16 733 687 • • • •

27 983 47 943 32 293 1 855 15 650 278 • • • •

26 459 45 773 32 209 1 966 13 564 • • • •

53 225 32 062 1 912 21 163 • •

24 021 57 281 31 623 2 028 25 658 •

21 990 62 241 32 652 2 284 29 589 • • • 0

23 504 61 814 30 030 2 249 31 784 2 199 • •

29 688 70 727 29 220 2 450 41 507 973 • • • • • •

29 923 67 625 29 894 2 340 37 731 1 477 4136 999 4 3 601 4 2 875 29 558 65 618 28 375 1 941 37 243 2 398 136 628 5 849 3 580

4 841 16 147 7 523 8 624 - • 33 059 1 517 8187 364 18 295 6 773 11 522 • • 36 398 1 223 9128 686 15 939 6 534 9 405 . . 30 288 1 335 8438 273 15 260 7 046 8 214 .. 38 989 1 800 1 043

3 963 15 398 7 754 7 644 . . 33 810 1 976 8997 200 17 645 7 009 10 636 .. 34 533 1 939 1 1858 131 15 558 6 536 9 022 .. 33 297 1 258 1 1227 942 14 635 7 284 • • 7 351 .. 39 435 1 749 1 210

3 668 15 852 7 673 • • 8 179 32 429 1 933 1 4107 078 17 582 6 924 • • 10 658 30 395 1 182 1 499

• • • • • •

• • • •

Folkemengde pr. 31/ 12 1949: 3 249 000.

Gjelder 1. kvartal 1940. 2 Ufullstendige oppgaver. 3 Kvartalsoppgavene er foreløpige.Gjelder tidsrommet 3. des. 1946-31. des. 1947. Årlige gjennomsnitt.

1950. *4

I. Befolkning.

3. Tilfelle av epidemiske og andre sykdommer meldt av legene.

Tyfoid-feber

1.

Para-tyfus

2.

Ocre-bro-

spinal-menin-

gitt,epid.

3.

Enee-phalitt,

epi-demisk

4-

Polio-myelitt,akutt,para-lytisk

5-

Skarla-gens-feber

6.

Mes-linger

7-

Difteri

8.

Dysen-teri

9.

Septico-PYTnli

10.

Barsel-feber

11.

153 178 99 26 927 5 194 21 262 1 367 715 221 16078 90 31 17 220 4 108 10 543 633 140 188 13434 34 15 9 55 2 817 3 046 72 22 148 102

59 69 99 23 60 3 824 3 046 149 100 148 10275 52 495 54 1 793 6 162 21 396 2 605 279 176 10355 28 282 20 283 13 919 21 776 8 451 1 202 299 14188 295 209 31 451 11 748 5 003 22 732 470 228 14036 72 171 24 411 9 547 3 986 14 202 1 526 162 16978 77 128 30 778 5 111 47 065 7 850 894 126 10752 143 194 38 844 6 780 10 000 3 740 137 133 10538 2295 210 28 692 5 428 615 1 267 121 118 15537 346 129 28 515 4 051 18 008 601 377 88 9619 4 31 114 32 119 4 491 28 745 282 23 61 95

3 9 1 10 288 77 103 253 13 35 10 4 6 143 81 66 48 4 7

18 11 4 13 126 197 61 36 10 173 3 14 4 7 120 825 24 16 5 14

5 9 1 16 174 1 761 34 4 4 92 6 16 4 23 240 2 871 38 4 9 6

3 15 2 58 153 1 568 28 5 8 64 12 1 128 197 973 30 2 8 83 4 11 122 481 1 046 56 4 5 34 11 1 92 826 2 023 60 3 6 13

2 13 24 729 2 909 65 2 6 83 10 584 3 593 45 7 6

16 7 445 4 967 28 2 10 105 2 327 4 491 23 2 3 5

12 10 330 4 068 27 4 89 2 4 344 3 477 22 48 4 515 2 983 16 4 8

2 7 12 3 481 2 221 27 11 6 73 7 7 249 1 337 24 3 4

2 3 13 5 21 271 755 24 3 54 1 13 3 17 439 780 21 5 92 3 5 8 20 420 1 120 17 6 154 2 7 4 12 388 1 375 33 8 142 43 7 6 12 282 1 171 20 5 5

1 12 4 237 911 25 911 5 210 1 028 24 5 9

9 139 1 167 12 15 94 12 6 149 732 39 8 3

18 4 174 492 11 9 49 31 136 542 8 6 6

3 1 13 49 97 406 8 4 9 65 1 10 93 91 2901 6 5 1 10

• • • • • • • •

1931-40Høyest Gj.sn.lig Lavest

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1

1948.1

Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt. Nov .

Des 1949.1

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt Nov.

Des 1950.1

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt

1 Foreløpige tall. 2 Av dette 228 Salmonella typhi murium. 3 Av dette 19 Salmonellatyphi murium. 4 Av dette 2 Salmonella typhi murium. Av dette er 1 Salmonella typhi murium.

1. Febris typhoidea. 2. Febris paratyphoidea. 3. Meningitis cerebrospinalis epidemica. 4. En-cephalitis epidemica. S. Poliomyelitis anterior acuta, paralytica. 6. Scarlatina. 7. Morbilli.8. Diphteria. 9. Dysenteria. 10. Septico-pyaemia. 11. Septico-pyaemie post partum et post abortum.

*5

Nr. 10.

I. Befolkning.

3. Tilfelle av epidemiske og andre sykdommer meldt av legene forts..

Pem-figus

hos ny-fødte

/.

Rosen

2.

Kusma

3.

Kik-hoste

4.

In-fluensa

5.

Lunge-beten-nelse,

katarr-alsk

6.

Lunge-beten-noise,

krupos

7.

Erythe-ma nodo-

sun°

8.

Plevritt

9.

Lunge"tuber-kulose

10.

Tuber-kulosei andreorganer

11.

1931-40.Høyest . . 296 3 139 18 028 1 16 458 93 783 8 702 6 340 2 181 5 427 5 517 767Gj.sn.lig . 147 2 385 5 133 10 871 57 349 7 155 5 092 1 811 4 043 4 539 654Lavest ... 45 1 866 263 6 367 24 875 5 040 3 556 1 487 2 825 3 371 507

1940 296 2 733 6 822, 13 313 39 126 7 821 6 340 1 681 2 825 3 371 5071941 405 3 744 7 977 20 557 69 345 9 718 8 566 1 374 2 989 3 700 5241942 942 7 298 14 734 16 049 31 724 10 766 13 137 1 416 2 687 3 651 6131943. .. . 1 343 8 724 13 959 18 544 60 879 12 908 16 282 1 155 2 203 4 668 7021944 1 399 8 172 3 175 7 746 59 838 15 564 16 077 1 192 2 293 4 929 6291945 1 320 6 009 1 260 23 984 29 984 13 563 10 755 1 073 2 108 4 788 5651946 1 643 5 643 2 292 38 057 67 292 15 515 10 220 1 074 1 991 4 974 5831947 1 340 5 366 9 843 9 678 51 030 15 960 10 164 848 1 701 4 806 5811948 1 118 4 538 21 054 6 505 44 546 17 966 9 747 601 1 185 4 264 5541949 1 . • . . 1 354 4 226 5 257 48 567 50 910 20 311 10 051 533 989 3 696 468

1948.' i IJan. .. .. . 75 401 4 531 447 4 157 1 913 1 151 781 110 296 45Feb. .. .. . 70 378 3 992 438 3 710 1 751 947 62 127 349 51Mars . .. . 97 336 3 574 444 3 187 1 895 1 059 74 121 287 58April . .. 68 375 2 678 451 2 643 1 817 934 87 140 362 42Mai 81 368 1 835 413 2 016 1 701 914 77 123 416 52Juni .. . . 105 378 1 282 384 1 334 1 266 639 55 92 369 39Juli 70 326 723 362 1 099 759 430 27 89 276 38Aug. . . . • 100 342 473 490 1 400 763 388 28 78 253 27Sept. . . . . 107 404 384 545 2 331 912 499 28 89 307 36Okt. .. .. . 123 458 391 789 3 364 1 201 686 33 96 290 32Nov. . . . . 114 413 521 873 6 115 1 603 837 39 87 368 34Des. ... . . 105 412 670 1 065 13 307 2 469 1 270 46 97 346 34

1949.1

Jan 96 349 765 1 838 17 231 2 999 1 524 52 88 289 43Feb. .. .. . 103 346 817 2 640 7 937 2 152 946 55 95 263 29Mars ... . 105 317 830 3 183 4 338 1 894 836 52 92 431 49April . .. 111 321 720 3 840 2 970 1 597 816 66 107 312 51Mai 124 346 667 4 480 2 572 1 581 790 62 92 335 44Juni .. . . 122 335 436 5 015 2 079 1 410 758 55 80 378 31Juli 103 316 247 3 529 975 838 463 41 79 259 36Aug. . .. . 116 314 138 4 853 1 122 763 396 23 77 231 38Sept. ... . 133 384 143 5 050 1 795 945 464 24 67 246 37Okt. .. .. . 128 412 158 5 376 2 844 1 489 740 25 67 356 38Nov. . .. 97 387 153 4 650 3 189 2 247 1 139 30 64 287 34Des 116 399 182 4 103 3 858 2 393 1 172 48 81 309 38

1950.1

Jan 91 337 232 4 077 5 496 2 925 1 346 58 68 298 37Feb. . .. . 96 316 246 4 337 4 853 2 558 1 231 52 76 245 36Mars . 102 305 187 3 675 3 856 2 372 1 066 43 77 323 49April . 112 296 235 2 829 2 681 2 016 933 44 70 265 38Mai 129 322 256 2 611 2 094 1 801 896 64 79 312 47Juni .... 101 327 134 2 149 2 373 1 523 773 31 56 296 35Juli 90 267 92 1 584 3 015 1 094 604 24 48 197 33Aug. 124 361 60 1 819 2 107 933 442 20 54 228 36Sept. • • • • • • • • • • • • • • • • • •Okt. .. .. • • • • • • • • • • • •Nov . . .. • • • • • • • • • •

Foreløpige tall. 2 Anmeldelsespliktig fra 1933.1. Pemphigus neonatorum. 2. Erysipelas. 3. Parotitis epidemica. 4. Pertussis convulsiva.

5. Influenza. 6. Bronchopneumonia. 7. Pneumonia crouposa. 8. Erythema nodosum. 9. Pleuritis.10. Tuberculosis pulmonum. 11. Tuberculosis aliorum organorum.

impetigoSkabb conta-

giosa3

7. 8.

Syfiliserver-

vet

9.

Syfilismedfødt

10.

Hepati-tis epi-demica3

6.

26 74624 66615 78712 5876 2942 8251 7531 306

195168144164151140101111152203145116

13513111210310012480

10310610711095

15 5648 2885 787

15 56424 50037 79468 32876 78474 47956 77341 18730 75520 073

3 6043 0322 8592 5661 9791 7761 4282 1872 6353 1323 1102 579

2 5172 0431 8861 7331 4601 160

8231 4091 5431 9531 8871 656

• •

58 97882 53875 87956 92446 18441 36333 01126 668

3 0272 5392 3092 3902 3522 2032 0572 8033 4483 9363 3232 781

2 3862 1562 0291 9682 0001 9131 5392 2712 8292 9412 5092 123

86 1 39574 1 262691 93767 93766 75463 63750 461

115 602

1 9081 6841 5271 4781 5221 4521 2161 892

• •

1950..'•••■••••.■•,•■••■••••S *6

I. Befolkning.

3. Tilfelle av epidemiske og andre sykdommer meldt av legene (forts.).

Gikt-feber

1.

Gonoréog

uretritt

11.

Ma-laria

2.

Febrisundu-lans

3.

\Veilssyk-

dom.Icterushemorr-hagica2

4.

Gastro-enteritt,

akutt

5.

1931-40Høyest.Gj.sn.ligLavest.

1940..1941..1942..1943.. •

1944..1945..1946..1947..1948..19491..1948.1

Jan. ..Feb. ..Mars .April. .

MaiJuniJuli .. .

Aug.Sept.Okt. ..Nov.Des. ..1949.1

Jan. ..Feb. ..Mars .April. .

Mai ..JuniJuli ..Aug.Sept.Okt. ..Nov.Des...1950.1-

Jan. ..Feb.Mars .April. .

Mai .. .

Juni ..Juli .. .

Aug.Sept.Okt.Nov. ..

29 871233i6i4692

29 21677 08372 42984 37182 01474 21746 32454 46341 82734 023

3 5783 2993 1893 430'4 0994 7334 1984 6293 5872 6362 3112 203

2 3131 8331 9962 2622 8143 7223 6253 9783 8462 8512 3072 475

2 5302 1362 3122 4012 9914 0423 4004 051

. 11

543 68

396 Si

306 29

306 29

506 41

1h24 43

1 977 79

1 789 75

1 293 63

1 706 78

i477 88

1 311 1 77

846 1 76

118 10

122 4

93 11

135f 12

120 4

laY 7

82 4

77 7

118 1

129 8

93, 9

67 6

93858]845863435590835754

6669625548594147

9676766226

118

82244822

2 5812 2891 887

1 8871 8152 8343 9713 6572 4382 2632 0181 4301 236

179169153125116107

817695

109106118

11711312194

11111282

1029787

11189

107100127127117967571

• •

70

27

45

1017

17

42

7

30

9

37

12

2

25

13

3

19

4

34

19

6

10

18

3

17

14

3

13

57

15

421

2

21

2

3

2

1

2

33

331 6

386 1

12

3

12

• •

• •

6 0615 4444 230

4 2304 9745 2666 0786 9966 799

11 0537 7415 0943 440

504477445496385370402453407441387321

362292300309294293237355.292293233179

211179204201226223204228

• •

Foreløpige tall. 2 Anmeldelsespliktig fra 1939. 3 Anmeldelsespliktig fra 1942.1. Rheumatismus articulor. acutus. 2. Malaria. 3. Febris undulans. 4. Weils sykdom. Icterus

haemorrhagica. 5. Gastro-enteritis acuta. 6. Hepatitis epidemica. 7. Scabies. 8. Impetigo contagiosa.9. Syphilis acquisita. 10. Syphilis congenita. 11. Gonorrhoea. Urethritis.

*7 Nr. 10.

9 3348 636

58 381 205 69956 675 214 590

alt

Indeks Antall

C.

Funksjo-nærer

alt

21 56618 92617 46716 96417 223

47 87647 97848 30849 36850 114

Industri

Jord-,skog-bruk,

gartneri

Hus-arbeid.

ren-gjøring

Off. adm.og annentjeneste-

virk-somh. 5

e)Bygge-og an-leggs-

virksom-het

II. Sysselsetting og arbeidsløyse.

A. I alt

a)Relative

tall1941

100

b)

Absoluttetall'

1941.Juni 109 573 809Des 102 546 610

1942.Juni 97 558 930Des 92 534 385

1943.Juni 89 547 935Des 86 527 539

1944.Juni 84 533 308Des 81 494 732

1945.Juni3 79 424 575Des 86 461 954

1946.Juni 100 532 769Des 99 530 713

1947.Juni 107 572 090Des. 104 554 893

1948.Mars 105 559 285

4. Sysselsatte arbeidsloysetrygdede.

Gartneri

188 496188 774

188 268187 290

61 664 192 24962 687 187 085

5. Sysselsatte pliktige syketrygdede.

g)

Rengjø-rings-arbeid

10 90613 017

14 31914 859

15 86615 713

15 85115 449

10 58211 118

11 463

B.

a)

10 71710 076

10 54910 404

c)Trans-port-,

tomte- oglager-arbeid

6 145 25 2672 944 2 11 522

47 72348 87447 058

21 99218 85020 054

1948.Mars . . . .Juni Des.

1949.Mars' April Mai Juni Juli Aug •Sept. .Okt. Nov Des

1950.JanFeb Mars' . . April Mai Juni Juli Aug

104108107

*107106107

*108*108*108

109*109*109*107

*107*109

108107108110111

120 673122 488122 559

*121370*120560*121344*123178*124702*124062*122970*123121*124105*124245

*123428*124590125 019124 551125 452127 898129 613

787877

620068406

858687

791962809

* 73 823 * 89 807* 72 725 * 89 851* 72 674 * 90 216* 71 674 * 90 779* 70 391 * 90 632* 69 681 * 89 838* 69 749 * 89 871* 70 678 * 91 108* 72 113 * 92 391* 71 451 * 91 723

* 72 340 * 93 419* 73 591 * 93 898

71 929 92 66871 134 92 06270 815 92 18769 864 92 55268 849 94 614

78 13197 07488 303

283 860292 525293 155

103 385105 238108 264

824 482854 407849 027

I totalsummen er tatt med arbeidere i uviss næring. 2 Fra nov. 1941 gikk ca. 12 000 sjømenn i uten-riksfart ut av arbeidsloysetrygden. 3 Finnmark og de evakuerte kommuner i Troms er ikke med i 1945. 4 Om-fatter varehandel, hotell- og kafédrift og annen forretningsvirksomhet. Omfatter immateriell virksomhet, helsepleie,skjønnhetspleie og veterinærvesen samt funksjonærer i en del andre næringer. 6 Oppgaver etter totaltellingen i mars1949 og 1950. 7 Fra og med tellingeri i mars 1949 omfatter husarbeid bare hushjelper hos private. Ca. 2 500 hus-hjelper ved anstalthusholdninger er fort over til de respektive næringer.

f)

Hotell-og kafé-

drift

d)

Industri

Fiske.fangst,innen-

rilessjøfart

Annentransp.,post,

telegraf

Forret-nings-

virksom-het'

146 620129 659

133 780117 909

120 030107 772

106 83985 205

59 25768 922

90 58084 869

96 89483 967

77 588

14 83015 996

16 86514 429

14 08813 547

13 43712 007

9 18210 911

12 80512 497

14 00113 405

14 045

11 55611 200

11 76411 395

109 284110 718

111 947111 687

109 414109 443

109 850108 686

100 603111 806

121 123124 418

127 417132 272

132 292

Arbeidere i:

b)

Innen-riks

siofart

57 46759 355

59 91858 537

5 8523 397

6 2273 905

6 1754 207

7 0335 225

7 4423 760

5 7273 320

3 0581

*846758 *106022 * 21 339 * 46 921 *299678 * 83 940*836136 * 97 424 * 20 089 *47 179 *297795 * 87 027*847906 * 98 605 * 17 820 * 47 885 1 *300177 * 95 661*861314* 99 635 * 16 9431* 49 003 *302799 *103716*860745 *100243 * 17 613 * 49 474 *298387 *105700*862246 * 98 909 * 17 392 * 49 164 *298494 *111048*865633 * 96 498 * 17 137 * 48 762 *3022871*114694*867461 * 93 331 * 19 314 * 48 372 *3041341*113711*873156 * 98 968 * 19 222 * 48 003 *304933 *109687*855794 * 99 126 * 18 922 * 47 632 *301531 * 97 428

Bygg oganlegg

64 017 188 03661 861 181 408

11 8989 391

7 8978 434

1

50 15452 669

164 134178 781

9 4079 211

9 803

60 12453 731

55 812

*861325*874638857 632848 605859 401875 741876 996

. .

*103868*105961

98 01191 30592 05494 66394 891

* 20 763 * 47 612*22 832 *48 088 *308289

306 765304 615308 034311 711308 247

* 93 17289 97294 174

101 148108 701109 497

*302592 * 93 227

230 964233 497

240 033

1950. *8

II. Sysselsetting og arbeidsløyse.

6. Arbeidsløyse

A.

Arbeids-loyse-

prosent'

B. Tallet pa arbeids-løse 2

C.

a)

I alt

b)

Av dettei industrien

a)

10 fa*g-forbund3

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

15.430.820.022.018.323.1

217 1918i 5 168 11.40.7 4 747 1 649 • •

0.1 437 104274 59

1.6 4 9 172 4 1 566 • •2.0 4 12 246 4 1 683 3.61.2 4 8 514 4 1 001 3.11.2 9 026 950 2.71.0 7 715 851 2.2

1.4 10 902 1 165 2.80.9 6 423 512 2.50.4 3 279 235 1.50.3 2.543 196 1.60.6 4 219 323 1.80.7 5 185 520 1.40.7 5 526 404 1.51.0 7 372 733 1.81.3 9 925 1 071 2.8

1.9 13 918 1 469 3.21.7 12 862 1 107 3.41.7 12 746 1 712 2.61.3 9 346 1 497 2.10.7 4 844 786 1.50.3 2 377 234 5 1.20.3 2 010 140 6 1.3

• • 0.4 3 140 295 1.50.6 4 645 445 2.20.7 6 129 469 2.01.0 8 525 820 2.21.6 12 039 1 241 3.4

2.2 16 652 2 008 3.52.0 15 686 2 064 3.71.9 14 933 2 526 3.71.4 10 627 2 2690.6 4 945 5350.3 2 823 3530.3 2 354 332

fa*gforbundene, pst. avmedlemstallet

c)Bygnings-arbeider-

forbundet

10.330.312.114.513.413.85.3

• •

23.637.430.431.925.234.317.5

1.7 • •1.3 6.81.1 6.41.1 5.31.7 3.7

1.1 5.51.0 5.31.0 2.71.0 2.81.0 3.11.0 2.31.0 2.51.0 3.31.0 5.5

1.0 6.21.0 7.31.0 5.00.4 4.90.3 3.3

• • 1.61.6 6 1.52.1 1.12.5 2.62.2 2.72.2 2.93.1 4.8

2.4 5.62.3 6.12.9 5.52.3 • •

2.1 • •

• •

192919321937193819391940194119421943194419451946194719481949

1948April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt Nov. Des.

1949Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des.

1950Jan Feb MarsAprilMai JuniJuliAug

b)Jern- og me-.tallarbeider-

forbundet

d)Skotoy-

arbei der -forbundet

10.818.06.87.77.08.78.0

2.10.60.10.30.1

0.21.1

1.00.3

0.10.1

0.10.10.10.20.10.10.1

0.20.6

0.30.50.30.20.1

Arbeidsløse i pst. av helt arbeidsløse + sysselsatte arbeidsløysetrygdede. 2 Helt arbeidsløseved arbeidskontorene ved månedens utgang. Årstallene er gjennomsnitt av månedstall. 3 Byg-ningsarbeiderforbundet, Treindustriarbeiderforbundet, Høvleriarbeiderforbundet, Murerforbundet,Baker- og konditorforbundet, Jern- og metallarbeiderforbundet. Formerforbundet, Skotøyarbeider-forbundet, Centralforeningen for boktrykkere og Bokbinder- og kartonnasjearbeiderforbundet.4 Finnmark og evakuerte kommuner i Troms er ikke med. 5 9 fa*gforbund. 6 Fra 1. juli 1949 erBygningsarbeiderforbundet og Høvleriarbeiderforbundet gått sammen i ett forbund, Bygnings-industriarbeiderforbundet. Oppgavene vil altså heretter omfatte 9 forbund.

*9 Nr. 10.

III. jordbruksproduksjon.

7. Tallet på kontrollerte slaktl

1 A.

StorfeB.

HestC.

SvinD.

SauE.

GeitF.

SpekalvG.

Gjøkalv

1938 173 684 4 782 337 317 340 046 17 559 179 649 51 3441939 197 045 5 779 320 164 354 820 15 719 205 664 55 4911940 225 578 9 657 211 103 248 106 14 475 192 238 42 6271941 71 574 • 5 149 48 181 47 004 5 020 59 154 5 7131942 77 794 5 757 18 782 51 494 3 433 88 794 4 00C1943 64 453 5 224 5 087 43 514 3 292 103 525 8 0141944 47 752 4 910 7 736 66 637 2 612 112 357 6 3521945 54 656 13 564 11 068 102 626 5 000 105 024 3 2721946 126 747 16 986 28 421 219 270 17 905 170 533 7 78C1947 164 844 12 991 86 449 273 368 20 880 193 789 9 4021948 109 819 5 610 55 351 180 381 13 572 167 673 7 2311949 126 596 6 516 2 202 773 3 356 431 20 352 180 134 8 333

Jan.—Aug.1949 55 649 1 603 2 96 883 '102 620 7 830 135 695 3 50C1950 80 296 2 017 338 531 44 697 12 485 131 038 4 543

1948.April 6 470 175 8 996 977 2 304 37 248 50CMai 6 016 145 5 059 771 659 16 302 402Juni 5 469 162 4 617 682 238 10 592 382Juli 2 264 89 3 543 284 67 6 729 184Aug 3 813 136 3 311 22 927 281 4 745 294Sept 16 553 431 3 141 43 445 777 5 943 1 799Okt 16 416 1 601 3 395 69 120 1 954 10 476 1 543Nov. 14 174 1 195 2 862 25 657 2 016, 10 664 508Des. 12 673 549 4 503 3 642 6491 8 689 280

1949.Jan 8 350 305 2 979 4 221 1 617 15 996 261Feb 5 629 183 3 935 4 31 109 1 550 16 656 280Mars 7 456 200 512 103 6 31 756 1 944 30 385 448April 7 449 188 7 18 433 1 315 878 30 911 562Mai 8 607 187 14 796 1 316 988 17 379 584Juni 8 710 196 17 503 991 365 11 195 621Juli 3 493 135 12 748 515 70 7 376 366Aug 5 955 209 14 386 31 397 418 5 797 384Sept 18 266 360 16 554 51 579 1 450 7 914 1 689Okt 15 863 2 049 20 660 120 888 4 023 13 407 1 951Nov 17 314 1 743 29 292 70 588 5 163 13 269 749Des. 19 504 761 39 384 10 756 1 886 9 849 438

1950.Tan 11 878 446 40 627 7 993 2 529 18 768 457Feb 8 471 329 40 213 3 515 2 732 17 004 388Vlars 11 725 257 74 372 2 464 2 846 28 769 592April 10 392 206 48 315 1 764 2 286 26 578 670Vlai 12 879 217 44 382 1 818 878 16 547 736Juni 14 183 242 40 832 1 497 364 11 530 823Juli 3 787 153 23 903 723 197*6788 397A ug 6 981 167 25 887 24 923 6531 5 054 480

Årssummene er Veterinærvesenets årsoppgaver og stemmer ikke alltid helt med summen avByråets månedstall. 2 Herav 5 163 innførte. 3 Herav 59 774 innførte. 4 Herav 29 403 inn-fort fra Argentina. 5 Herav 1 979 innført fra Finnland. 6 Herav 30 371 innført fra Argentina.7 Herav 2 991 innført fra Finnland og 193 fra Danmark.

1950. *10

III. jordbruksproduksjon.

8 a. Meieridriften i august måned 1950.

August 1950 Januar—august 1950

I altI forhold til aug.'

I altI forhold tiljan.—aug.

19491949 1937-39

Kg Pst. Pst. Tonn Pst.

Innveid mjølkemengde .Tilbakelevert skum. mjølkTilbakelevert myse

86 923 94222 535 884

4 573 421

111138187

155111178

711 636187 67526 737

115156174

Produksjon aug. 1950 På lager2 aug. 1950 Prod. jan.—aug. 1950

I altI forhold til aug.'

I altI forhold til aug.'

I altI forholdtil jan.-aug. 19491949_

Pst.

1937/39 1949 1937/39

Kg Pst. Kg Pst. Pst. Tonn Pst.

1 108 979 136 96 222 000 145 - 9 120 106

12 910 82 29 55 705 89 18 93 7831 045 398 58 67 076 294 65 120 136

- - 40 - - 8 22664 917 105 191 1 802 083 192 120 5 939 146

15 482 20 35 74 601 39 30 512 7579 372 - 415 249 000 - 270 493 -

193 604 94 230 503 274 120 135 1 769 11126 800 691 53 51 476 387 27 360 72018 384 185 56 41 217 81 28 171 6755 170 152 - 76 832 115 - 356 11837 294 152 97 111 237 71 118 408 82

1 632 53 - - - - 30 135 538 174 160 8 978 291 135 231 263

579 10 730 491 1 20 5023 449 -- 1 62 2 154 - 1919 154 203

5 297 286 J 894 97 J 42 41

1 171 473— —

113 153 3 055 297 157 97 10 706 120

- - - 3 43231 138 129 124 - - 2 606 124

--97 903 114 181 64 375 175 118 452 125

385 502 110 127 121 664 119 122 4 133 127146 626 -J 340 77 408 -J 719 607 979136 171 33 f 107 610 82 f 3 205 125

13 623 98 15 4 556 26 18 102 445 916 139 19 1 003 17 12 231 2449š7 30 91 25 308 45 59 35 54

790 728 88 139 401 924 114 156 8 765 117

Smør

Sveitserost Edamer- flielfeitost tHalvfeitGauda- f Helfeitost tHalvfeit

f HelfeitNøkkel- J Halvfeitost 1Kv.feit

[MagerNorm,annaost Pultost Kjernemjolksost . . .Gammalost

IllelfeitAndre oste- / Halvfeitsorter [Mager

Sum hvit ost .

Reveost Kasein

Geit- fEktemysost IBlandetFløte- f Helfeitmysost 1Ha1vfeitMysost Prim fF or salg

For oppkoking

Sum brun ost ..

Beregnet for alle meierier og ysterier som gir oppgave.Omfatter bare meierienes egne beholdninger ved utgangen av måneden.

Oppgaven omfatter 267 meierier og ysterier med selvstendig drift. (Underavdelinger ogmottakerstasjoner er tatt med i vedkommende sentralmeieris rapport.)

*1 1

Nr. 10.

HI. Jordbruksproduksjon.

8b. Meieridrift.' 9. Omsetn. av kraftfôr til grossist.'

Tilbake-A. B. C. Produksjon av A. Eggehviterikt B. Kullhydratrikt

mjølk ostInnveid levert a) b) c) d) a) b) a) I b)mjølk skummet Smør Hvit ost Brun Kasein Innført Norsk' Innført Norsk'

Tonn TonnI

.... 408 900 41 618 3 768 7 596 6 293 1 420.. .. ..

.... 483 169 131 135 7 882 9 093 5 919 891 .. ..

.... 636 306 179 634 12 118 10580, 7 658 3 206 88 905 72 536 224181 111 539. ..

.... 710 217 225 380 14 521 10 836 7 805 3 506 94 646 85 535 241 399 92 214

.... 792 621 307 864 17 589 10 604 7 799 2598. 96 513 87 017 245 925 101 034

.... 653 052 203 432 13 435 8 717 6 376 1 829 48 621 46 189 99 191 44 777

.... 524 757 59 853 8 424 7 162 6 486 910 547 52 181 47 252 24 125

.... 424 989 40 074 11 252 4 865 4 914 364 - 50 274 4 574 21 597

.... 375 509, 30 668 8 959 2 982 3 178 591 14 640 28 964 7 459 40 202

.... 337 7721 27 651 7 072 1 923 1 905 251 13 557 10 619 6 216 27 627

. .. . 341 892 34 460 4 107 1 917 1 937 310 21 605 60 360 39 442 38 163

.... 567 610 75 989 6 393 4 562 5 021 1 243 14 5541 69 147 93 578 75 988

.... 647 352 9473l 7 949 5 797 5 892 i483 63 080 84 810 138 139 47 771•• • • 734 0761 97 435 88811 7 087 6 847 2 073 26 035 135 370 206 383 4645S•• • • . .i. . .. 31 720 119 185 190 281 56 4251ig..". . . . 616 381 120 502 8 601 8 261 7 511 2 109 17 578 86 926 104 667 2S 89t. . . . 711 636 187 675 9 120 10 706 8 765 2 606 62 346 91 856 165 467 3791C.. . .. 71 413 1l848 919 918 895 228 2 201 4 615i 5 813 3 001. . . . 64 275 9 307 762 642 628 140 271 4 974 10 463, 356i. . . . 57 145 8 900 671 550 491 71 1 194 7 051 8 1551 3 421. .. . 51 521 7 407 595 378 352 41 4 708 6 142 17 588 4 22C. . . . 49 8471 7 098 578 341 319 45 1 651 6 008 22 967 4 305. . . . 53 2521 7 654 569 386 363 52 151 4 995 29 755 4 595. I. . . . 57 232 8 461 708 578 539 129 35 7 339 9 129 4 185.... 56 310 8 865 559 477 532 139 1 *21908 *22519 338€.... 69 726 11 484 818 758 821 200 - 26 377 5 062 4089.... 81 259 15 343 1 243 1 233 1 066 383 1 027 12 033 5 755 2 935.... 95 681 21 833 1 595 1 435 1 300 377 6 465 9 086 25 195 4 501.... 95 055 21 128 1 610 1 513 1 285 417 8 332 6 181 8 155 4 60(.... 82 939 17 046 1 250 1 229 1 068 284 1 718 4 002 28 852 519.... 78179' 16 342 817 1 037 900 179 164 5 503 20 199 4 095.... 69433' 13 494 699 824 677 91 2 244 6 237 17 640 549f.... 63 435 11 898 509 652 556 78 7 325 5 301 15 498 6 17,'.... 60 376 12 120 474 553 555 96, 1 213 6 321 13 856 591f.... 65 418 13 713 446 659 663 201 3 199 8 898 18 419 585€

1..... 70 888 15 876 652 864 917 221 15 177 7 200 24 918 664f.... 69 027 15 679 607i 753 897 296 5 845 29 423 11 186 553. ... 85 259 19 897 9031 1 165 1 228 344 7 206 26 287 27 439 7 13(.... 91 597 25 512 1 148, 1 514 1 218 371 157 12 293 22 334 538f.... 106 125 30 512 1 547 1 735 1 362 401 5 637 7 465 25 927 5 18t.... 106 628 30 025 1 710 1 924 1 369 435 21 766 6 982 35 449 4 371.... *95188 27 639 1 444 1 580 983 307. 6 558 2 206 18 214 365.... 86 924 22 536 1 109 1 171 7911 231.. .. ..

1929...1932...1937...1938...1939...1940...1941...1942...1943...1944..1945..1946...1947..1948...1949...

Jan.-A1949...1950...

194SJuli .. .

Aug.. .

Sept. .Okt. ..Nov. .Des. .

1949Jan. ...Feb. ...Mars .April ..Mai . . .Juni .Juli .Aug.Sept. • •Okt.Nov. . .Des. . . .

195Jan. .Feb. ..Mars ..April ..Mai . . .Juni ..Juli .Aug. . .

`9••■■••

Månedstallene omfatter alle meierier og ysterier som gir rapporter og svarer til ca. 99 pst.av innveid mjølkemengde ved rn.eieriene. 2 Tallene for 1948 og 1949 er foreløpige. 3 Omfatter ogsånorsk produksjon av innførte råstoffer. 4 Januar—juli for omsetning av kraftfôr.

1950. *12

IV. Fiskeri.

10. Oppfisket mengde.

A. Skrei og loddetorsk . B. Vintersild , C.

Feitsild°g

sildsrnå -

D.

Bris-ling

a)

Sloydfisk

b) Av dette a)

I alt

b) Av dette'

1)

Saltet

2)

Hengt

3)Fersk oghermet.

11Fersk

eksport

2)

Saltet

3)Herme-

tikk

4)Olje ogmjol

5)A im

''''

6)Ferskinnenl.

1000 tonn , 1000 hi

230 135 90 5 3 435 1 008 846 95 1 199 51 68 2 179 211167 79 81 7 3 648 535 554 61 2 083 48 71 1 964 139160 80 71 9 3 430 785 629 145 1 600 73 137 1 532 91162 86 69 7 5 338 880 283 116 3 820 85 132 1 404 14ç,211 118 86 7 4 435 1 022 332 99 2 657 94 153 1 597 69

2 158 73 47 33 4 400 638 387 93 3 108 70 88 3 461 14';139 52 43 44 2 306 454 599 86 1 039 36 92 3 103 4117 39 23 55 2 725 560 639 140 1 208 47 131 2 122 15(92 13 10 69 2 456 525 539 154 1 033 41 164 1 659 129

119 29 14 76 3 227 652 874 210 1 172 81 238 889 8f97 25 19 53 3 759 467 742 168 2 030 51 301 1 651 79

185 105 51 29 3 846 571 811 186 2 102 81 95 999 12,229 129 60 40 5 315 1 021 1 108 184 2 832 104 66 725 9(134 70 24 40 8 809 1 310 1 271 192 5 798 157 81 1 137 8(113 44 23 46 6 102 1 298 1 353 145 3 168 85 53 1 321 111129 65 48 16 8 294 608 644 108 6 820 74 40 . . ..

- - - 156 . .- - 871 ..- - 221 ..

- 68 ..- 170 ..- 130

5 1 4 1 294 257 223 23 752 18 21 94 -18 2 2 14 3 308 683 900 107 1 566 27 25 47 -60 29 9 22 1 490 350 230 15 849 39 7 21 -20 8 7 5 10 8 - - 1 1 38 -

7 3 3 1 - - 103 -3 1 2 - 75 5Ç

- - 160 3`-'- - 97 1- - 36- - - 119 1(

.- - - 367 4- - - 164 2

6 4 2 2 270 110 227 8 1 868 42 15 51 -25 18 2 5 4 137 304 *331 79 3 381 23 19 10 -67 37 24 6 1 878 187 86 21 1 569 9 6 - -20 4 14 2 9 7 - - 2 10 -10 2 7 1 - - - - - 77 -

1 1 - - - - 51 38- - - - - 61 4

- - - 124 5- - - • • • •

1929193219371938193919401941194219431944194519461947194819491950

1948.JuliAug.Sept.Okt.NovDes.

1949.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.

1950.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug.Sept.

For årene før 1941 har en ikke helt fullstendige oppgaver over fangstens fordeling etteranvendelse. 2 Av dette 5 til fiskemjøl.

*13 NI- 10.

V. Industriproduksjon.

11. Produksjonsindeks. 1 ,2 1938 = 100A.

Helendu-

senitri

B. Av dette: C.

Eks-port-

industrii alt

D.

Hjem-me-

industrii alt

a)mai m

ogmetall-utvin-ping

b)

Her-metikk-fabrik-

ker

c)Annen

nærings-

°g "y-h? 505middel-industri

d)

Tekstil-industri

e)

Skotøy-fabrik-

ker

f)Tre-

masse-,cellu-

lose- ogpapir-

industri

g)Tr;-, e"

'nisi( ogelektro-

kjem iskindustri

h)

Jern- ogme tall-

indu2stri

i)

Andreindu-strier

1937 100.3 87.8 118.7 96.3 115.3 106.2 125.9 87.6 93.7 106.5 1 102.0 99.61938 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01939 106.6 102.6 95.9 105.9 114.1 111.5 110.5 106.7 107.1 104.4 103.3 108.11940 94.6 69.7 85.1 110.3 94.1 114.4 75.5 80.1 107.6 94.6 74.7 103.91941 94.6 57.8 77.6 108.5 73.8 80.9, 78.2 76.7 122.6 91.3 74.3 104.11942 .. . . 83.0 52.2 65.0 86.7 68.7 58.91 59.5 71.2 115.8 77.0 61.5 93.4[943 81.3 57.7 64.8 82.9 72.1 69.8 53.9 72.2 112.8 71.4 61.4 90.81944 76.1 53.2 67.9 78.5 68.3 78.2, 43.3 67. ] 105.1 1 69.6 54.4 86.6[945 68.9 19.8 70.9 81.0 61.5 71.7 38.3 77.0 102.0 53.8 44.5 80.7[946 . . . . 100.4 52.3 75,7 114.1 85.8 94.7 65.9 93.7 139.3 86.7 68.4 115.7[947 115.0 70.3 97.1 116.8 107.7 99.4 86. 0 97.7 159.9 102.6 82.0 130.9

[948

[949 124.9132.0

78.996.2

105.5 118.6

105.3 126.4121.5129.3

107.3 98.5 1 99.01

107.2 107.51 132.1

167.7 122.7

158.2 136.392.3

109.6140.6142.8

Jan. -aug 1 i

[949 129.3 95,2 105.1 125_2 125.1 105.5 104.6' 125.7 154.5 [34,8' 107.6 139.7[950 138.6 101.4 93.0' 132.8 134.5 108.6 112. 8 166.6 154.8 148.6' 125.0 145.1

1948. ..ug.

......122.8 69.6 83.71 116.1 126.0 1116.8 101.0 117.0 161.6 118.0 89.3 139.0

sept.nt. ...

...

130.0128.0

83.5, 57.6 118.588.2 81.2 112.1

134.3 117.3 107.2

131.9 119.9 108.4100.264.1

176.6 127.4

179.5 129.389.284.6

149.6148.9

çov. 134.0 92.5 111.1 113.6 132.6 118.0 106.6 113.4 180.4 131.5 100.8 150.0Des. 124.6 84.5,1 67.8 119.7 114.0 97.2 101.6 121.6 168.1 110.5 95.7 138.3

I1949. I

Tan. .. .. 132.2 95.6d 109.4 98.4 133.5 112.8 109.8 125.5 170.1 139.2 109.3 143.2Feb. .. . . 141.9 100.2 289.5 109.0 141.6 114.7 114.5 123.8 171.0 158.4 130.8 147.2Vlars . ..kpril . ..

]37.5136.1

101.51 55.4 117.2106.6; 12.9 133.2

141.1 113.4, 115.7 123.7

133.6 116.8 1 106.9 140.2

169.6 151.2

165.7 137.9112.5107.3

149.5150.0

Vlai 140.5 1102.8 60.5 140.1 140.2 117.8, 108.3 132.4 171.3 147.1 107.6 156.4funi ... . 136.7 93.5 143.2 151.3 134.8 119.6f 107.3 120.5 160.8 140.4 106.9 151.1fullkug.

88.9120.5

76.0' 89.8 130.3i

85.4 , 79.7 122.1

154.4' 40.5 ;79.3 109.6121.2 108.1 95.1 129.8

85.7 82.8

142.1 121.187.998.6

89.4131.1

;ept. 135.11 94.9 84.6 131.0 141.3 113.3 109.3 134.8 164.2 136.1 107.8 148.2)kt. .... 138.6 100.4 125.7 120.9 136.5 110.3 110.5 142.9 168.9 145.8 114.7 150.2ç'ov. 142.8 102.4 1 131.0 130.9 144.4 113.01 118.6 153.8 169.1 146.5 118.7 154.5)es. ...... 133.4133.4 94.81 82.2 132.4 129.1 105.6 1 115.2 147.7 159.7 128.6 113.0 143.2

11950.

ran 135.2 93.8 62.7 108.5 143.2 113.1 115.5 154.3 167.5 137.4 113.1 145.9leb. 154.5 100.4 261.2 130.3 152.2 108.8 119.5 166.4 169.9 189.2 154.1 154.5dars ... 150.7 97.7 64.0 134.7 154.1 121.1 121.7 163.1 170.7 182.5 136.5 157.4kpril . .. 143.1 107.1 6.2 130.0 142.4 117.6 109.8 190.0 167.7 146.5 123.8 152.3lai 151.4 117.0 104.6 150.3 146.7 124.1 117.0 189.3 169.9 152.8 131.6 160.9rani .. . . ' 145.6 103.2 138.5 145.6 145.4 130.4 118.0 160.3 163.1 153.8 120.8 157.5ruli *94.1 87.0 60.1 *123.2 55.6 40.0 96.01 152.7 82.3 *86.6 105.7 *88.5kug. 134.1 105.2' 46.31 140.0 136.1 113.3 105.01 156.9 147.4 140.2 114.0 143.8

1 Beregnet for samme antall arbeidsdager i hver måned. 2 Undersøkelser på grunnlag av produksjonsstatitikken for1948 viser at de oppgaver jern- og metallindeksen bygger på, lå 6.45 (Yo høyere enn produksjonsstatistikkens oppgaver.Fra og med januar 1949 er derfor oppgavene til denne indeksen redusert 6.45 ',/o . Samtidig er indekstallene korrigertoppover for enkelte andre bransjer som lå for lavt. De tall som er blitt berørt av denne korreksjonen er indekstallenefor malm- og metallutvinning, tremasse-, cellulose- og papirindustri, hermetikkindustri og sandre industrier». PA grunnav korreksjonen er indekstallene f.o.m. 1949 for de nevnte bransjer og for industrigruppene eksportindustri, hjemmeindustri,produksjonsmiddelindustri og kon.sumvareindustri ikke helt sammenliknbare med indekstallene for de nærmest fore-gående år. Virkningen på indekstallet for hele industrien er ubetydelig. For 1948 viser gjennomsnittet av den månedligeproduksjonsindeks for hele industrien 124.9, mens den årlige produksjonsindeks, som bygger på et langt mer omfat-tende materiale, viser 128.3, Omfatter jord- og steinindustri, olje- og fettindustri, gassverk, treindustri, lær- og gum-miindustri og bekledningsindustri.

b)

Foreksport-marked

a)

I alt

c)For

hjem-me-

marked

b)

Foreksport-marked

a)

I alt

c)For

hjem-me-

marked

158.9164.2165.6161.2165.4161.1

106.7 *83.2115.9 146.31

112.3149.3140.1130.6132.7117.1

123.9146.2140.3130.3149.0149.3*97.6133.3

116.8175.9120.794.5

127.0137.7101.2105.5

13.

Gass-pro-duk-sjon

1000 m 3

41 92743 60945 13543 99738 40538 29541 81941 36313 67937 06142 75746 94443 504

28 31929 404

2 8573 3463 9514 3944 624

4 6854 2054 7153 7543 3322 8162 2142 5982 8783 5643 9304 813

4 9974 4674 7573 8023 3653 0072 4512 558

1950. *14

V. Industriproduksjon.

11. Produksj.in.deks (forts.) 1938 --= 100

E. Produksjonsmiddel- F.industri Konsumvareindustri

1937 97.3 96.0 98.1 106.7 128.41938 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0939 104.7 99.8 108.2 110.4 119.0

1940 91.4 73.7 102.6 101.1 79.61941 95.9 74.8 109.1 91.9 72.41942 86.5 62.8 101.8 75.6 56.01943 84.9 63.2 98.9 73.6 53.31944 77.9 55.3 92.6 72.3 50.41945 68.6 40.9 86.6 69.4 60.61946 98.8 61.5 123.0 103.4 99.41947 116.4 74.0 143.8 111.8 117.21948 127.5 85.4 154.9 119.0 123.01949 134.4 106.3 152.6 126.9 124.3

Jan.-aug 1949 131.6 104.3 249.3 124.2 122.41950 140.8 125.6 150.7 133.7 122.4

1948.Aug. . . . 126.1 82.6 154.3 115.7 119.0Sept. . . . 134.3 83.6 167.2 120.6 114.2Okt. .. 131.1 76.1 166.7 121.2 122.4Nov. . . • • 138.4 94.6 166.8 124.7 128.7Des . . 127.9. 127.9 92.4 151.0 117.2 110.5

1949.Jan. 137.8 104.4 159.4 120.0 130.9Feb. . . 145.8 118.9 163.2 133.4 183.9Mars . . . 143.3 111.4 164.0 124.9 117.4April . . . 140.4 109.8 160.2 126.9 96.4Mai 142.9 106.3 166.7 135.2 113.8Juni .. . . 134.1 100.2 156.0 142.2 136.7Juli 85.7 87.5 84.6 95.8 89.7Aug. • • • 122.8 95.9 140 3 115.3 110.2Sept. • • . 137.0 104.7 158.0 130.7 121.7Okt. . • • • 142.5 110.4 163.2 130.5 133.9NOV. • • • 145.3 114.4 165.2 137.5 137.5Des. • • • • • 134.9 111.6 150.0 130.1 119.0

1950.Jan 140.4Feb.. . . . 158.3Mars . . .

155.5April . . . 149.0Mai 152.5Juni • 143.8Juli *92.4Aug. . . .

134.3

12. Elektrisitetsproduksjon.'

A.

I aft

B. Ved elektrisitetsverkknyttet til

a) Elektro-kjemisk ogelektrome-tallurgiskindustri

b)

Annenindustri

c) Den al-minneligeelektrisi-tetsfor-syning2

Mill. kWh.

9 006 4 213 585 4 2089 638 4 717 592 4 329

10 210 5 022 653 4 5358 696 3 871 540 4 2858 962 3 468 606 4 8889 615 3 622 616 5 377

10 957 4 2571 652 6 04811 051 4 079 664 6 3089 845 3 238 599 6 008

11 261 4 103 769 6 38911 260 4 378 707 6 17512 445 4 597 814 7 03415 183 5 953 926 8 304

9 733 3 783 603 5 34711 099 4 699 618 5 782

949 390 68 4911 052 365 77 6101 132 339 80 7131 218 437 81 7001 299 473 83 743

1 343 476 85 7821 256 436 76 7441 369 503 80 7861 250 477 73 7001 243 493 78 6721 104 452 75 5771 027 463 63 5011 141 483 73 5851 178 501 73 6041 343 550 77 7161 415 542 84 7891 514 577 89 848

1 565 600 85 8801 425 558 78 7891 555 624 88 8431 409 606 75 7281 374 603 77 6941 290 567 75 6481 185 559 68 5581 296 582 72 642

101.7100.0108.4106.096.380.178.277.371.5

104.4110.5118.1127.5

124.7136.3

114.9122.0120.9123.8118.7

117.6121.9126.7133.9140.2143.397.2

116.4132.9129.8137.5132.7

125.5139.5144.7138.3154.0151.8*96.7139.7

Ved elektrisitetsverk på 1000 kW og over. 2 Medregnet kraft til industribedrifter som ikkehar eget elektrisitetsverk.

*15 Nr , 10.

V. Industriproduksjon.

14. Produksjon av visse varer.' Tonn.

A.

Kull

B.

Jernmalm,og titan-j ernstein

C.

Kopper-malin og

-konsentrat

D.

Molybdén-glans

E.

Rutil-konsentrat

251 185 754 035 28 569 228.0 43.0255 545 387 388 18 376 329 0 30.0296 654 1 075 558 30 687 573.0 187.0298 740 1 474 478 35 105 775.0 124.0311 592 1 395 435 32 169 722.0 166.0268 509 667 148 25 236 480,0 156.0146 157 627 599 31 861 389.0 172.0

345 211 22 238 624.0 77.0285 191 21 216 386.0 116.0328 401 20 260 420.0 85.0

6 007 106 850 9 785 130.0 76.096 434 112 546 15 688 16.0 62.3

336 499 197 509 19 154 172.0 48.5436 130 289 316 21 064 142.0455 198 375 878 21 909 117.4 16.0

325 235 241 574 14 176 92.8 8.0259 927 249 312 14 291 60.6 18.9

24 173 23 586 854 8.232 509 24 994 1 620 12.636 860 27 897 2 096 10.730 144 28 312 2 006 13.029 055 22 160 1 697 14.0

43 700 29 993 1 824 13.550 578 31 644 1 978 15.759 293 34 725 2 259 17.846 087 30 715 1 755 10.439 247 33 914 1 910 10.9 2.532 554 31 843 1 860 10.3 4.028 399 12 888 1 324 4.2 1.525 377 35 852 1 266 10.025 591 34 099 1 945 10.433 399 33 453 2 015 5.935 903 37 332 1 998 5.8 2.035 070 29 420 1 775 2.5 6.0

28 463 34 721 883 5.5 5.035 534 33 274 2 499 9.3 5.561 533 38 453 2 339 9.7 2.736 513 30 097 1 828 5.835 064 32 011 1 813 9.420 344 34 863 2 327 8.119 209 13 745 1 372 1.8 2.023 267 32 148 1 230 11.0 3.7

F.

Sinkmalmog blyerts

G.

Svovelkis

3 669 739 59717 663 727 02018 006 1 048 30015 089 1 027 77611 823 1 024 953

5 853 762 3127 515 932 9418 367 822 2079 075 808 7798 224 750 4052 483 247 4656 935 539 8508 960 720 015

10 462 735 02111 288 745 367

7 765 479 5626 445 484 957

756 53 0091 101 71 2271 061 71 021

922 74 482975 67 922

818 67 7371 048 71 0831 091 79 443

976 59 6161 115 56 4361 249 59 882

659 26 748809 58 617

1 035 68 963946 71 922881 61 980661 62 940

564 58 899698 69 426603 83 101767 52 756

1 032 67 5261 132 67 762

830 22 834819 62 653

192919321937193819391940194119421943194419451946194719481949

Jan.-aug.1949 1950

1948.Aug Sept. Okt Nov Des

1949Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt Nov Des

1950Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug

I

De årlige tall til og med 1948 er tatt fra den årlige produksjonsstatistikk og stemmerikke alltid helt med summen av de tilsvarende månedstall.

1950. *16

V. Industriproduksjon.

14. Produksjon av visse varer' (forts.). Tonn.

H.

RujernFerrosili-

sium'beJegnet

45 % basis'

K.

Andre ferro-legeringer'

L.

Aluminium

M.

Kopper

N.

Nikkel

o.

Sink

P.

Svovel

1929 . 19 883 124 536 29 142 2 400.0 438.0 5.516 3 157

1932 19 111 18 704 652f 17 787 5416.0 3131.0 39 373 53 2711937 36 084 33 293 111 861 23 043 8302.0 6740.0 41 276 107 3581938 38 121 42 185 93 442 29 035 10 547.0 8 467.0 46 523 110 8461939 43 599 39 538 107 648 31 130 10458.0 9121.0 45 917 90 6961940 37 367 39 051 71 117 27 780 6 730.0 3 732.0 17 229 76 8721941 49 482 54 304 19 508 17 528 5 017.0 1 370.0 6 464 78 6691942 48 607 54 723 7 508 20 498 4597.0 949.0 7 693 78 6661943 47 687 84 231 12 937 23 514 2 014.0 872.0 15 376 91 8111944 38 631 66 321 18 793 20 035 937.0 1474.0 11 777 66 6681945 . . . . . 31 839 15 987 3 169 4 608 1 692.0 1 555.0 9 228 21 7721946 73 061 3 30 579 35 901 16 692 7 548.8 5 190.7 30 210 71 8861947 74 602 36 892 53 826 21 725 7 920.0 7 795.8 34 580 82 4231948 63 404 44 473 94 542 31 041 8 935.0 8 401.4 42 000 79 2361949 61 167 65 877 103 371 35 047 9 044.0 9 914.9 41 040 81 183

Jan.-aug.1949 41 731 41 094 66 774 22 454 6 128.7 6 608.9 28 498 44 2311950 43 926 42 267 56 833 29 639 6083.2 6247.0 27 894 56 548

1948.Aug 4 075 4 743 6 885 2 536 660.3 721.5 4 004 5 555Sept 4 243 4 529 8 130 2 618 839.6 713.8 3 720 6 037Okt. 5 200 4 787 9 145 2 883 838.2 690.8 3 803 7 771Nov 5 799 4 476 9 461 2 949 762.7 701.0 3 685 9 189Des. 6 187 4 493 9 574 3 051 641.2 703.3 1 417 9 120

1949.Jan. 4 320 4 466 8 964 2 614 768.3 703.8 4 395 9 362Feb 4 448 4 410 9 113 2 534 806.0 769.9 3 360 8 520Mars 5 681 5 162 10 547 2 921 891.2 901.4 3 781 10 239April 5 373 5 218 9 0611 2 909 737.7 897.8 3 752 8 414Mai 5 8041 5 541 8 641 2 949 1 899.0 810.8 3 749 -Juni 5 280 5 622 8 171 2 713 802.2 807.2 3 222 -Juli 5 352 5 021 6 868 2 831 633.6 825.0 3 172 -Aug 5 473 5 6541 5 409 2 983 590.7 893.0 3 067 7 696Sept. 5 826 5 586 7 964 3 057 747.0 806.0 3 346 9 101Okt. 5 572 6 186 10 231 3 124 729.0 830.0 3 575 10 238Nov 4 174 6 574 9 551 3 116 698.0 860.0 3 175 8 485Des 3 864 6 437 8 851 3 296 741.3 810.0 2 446 9 128

1950.Jan 4 598 4 913 8 699 3 186 510.2 820.0 2 688 9 601Feb 5 542 4 394 6 736 3 084 851.4 770.0 2 531 9 185Mars 6 754 5 398 6 449 3 211 842.3 830.0 3 702 8 823April 6 127 5 494 5 2311 3 490 612.4 740.0 3 872 9 135Mai 6 090 5 446 6 712 4 028 947.01 801.0 4 069 10 198Juni 4 211 5 098 8 420 3 993 931.9 703.0 3 887 657Juli 4 861 5 326 6 751 4 152 737.7 738.0 3 486 *--Aug 5 743 6 198 7 835 4 495 650.3 845.0 3 659 8 949

Se note 1 side *15. 2 Omfatter også Si-metall. 3 Ferrosilisium er ikke omregnet til basis45 c1/0 i årene før 1946. 4 Produkter til videre foredling i samme bedrift ef fra og med 1947ikke medregnet.

*17

Nr. 10.

V. Industriproduksjon.

14. Produksjon av visse varerl (forts.). Tonn.

Q.

sem*nt

R.

Kvelstoff'

S.Tremassetil salg ,

våtberegnet

T.

Cellulose,torr

beregnet

U.

Koke- ogspise-

sjokolade

V. Tobakk'

a)Sigarer

1000 stk.

b)Sigaretter

1000 stk.

c)

bakk, skraog snus

1929 . . .. 319 254 33 946 720 005 446 978 4 193 12 150 545 428 2 4791932 235 382 58 854 649 549 417 878 4 548 14 854 568 492 2 3211937 320 481 76 899 769 095 552 443 6 069 23 709 841 317 2 4911938 331 601 84 178 613 108 455 331 7 001 24 714 832 635 2 5741939 390 284 88 223 613 547 494 974 8 119 24 916 908 874 2 7081940 337 849 76 728 230 200 402 943 7 349 25 805 973 146 2 7751943 311 152 83 663 159 689 305 149 288 6 907 582 197 1 2741944 320 175 39 159 67 444 243 549 15 5 188 357 962 1 0601945 141 800 78 631 88 191 148 7201 1 337 5 018 516 668 1 3421946 436 211 88 463 331 882 230 309 4 983 7 467 1 287 696 3 1641947 472 612 86 272 387 958 319 811 5 494 13 715 1 547 896 3 2901948 525 676 85 837 572 236 383 843 5 729 26 183 1 505 758 3 3491949 592 184 124 599 622 560 428 541 7 399 21 184 1 207 098 3 195

Jan.-aug.1949 401 140 77 870 403 808 269 741 4 416 11 570 797 000 2 0691950 390 946 105 940 469 814 309 963 5 659 11 237 828 076 2 365

1948.Aug 53 339 9 224 52 728 31 693 478 1 230 84 791 249Sept. 45 977 7 059 60 395 35 939 539 2 842 112 911 347Okt 49 273 3 976 54 155 38 394 501 4 804 107 180 306Nov 46 999 8 380 48 617 34 277 523 2 178 94 782 289Des 36 941 9 604 47 818 39 207 415 1 149 98 472 266

1949.Jan 48 170 9 858 51 275 35 285 511 1 850 90 999 227Feb 41 754 8 717 49 407 36 164 553 1 475 98 101 273Mars 49 039 9 479 61 765 39 788 549 1 941 97 061 283April 52 435 9 650 50 567 32 571 525 466 83 092 223Mai 55 042 9 488 55 812 31 740 634 2 042 97 294 288Juni 48 114 9 594 52 410 33 723 700 1 875 125 516 321Juli 51 961 9 857 36 554 28 598, 214 335 108 955 214Aug 54 625 11 227 46 018 31 872 1 730 1 586 95 982 240Sept. 46 904 11 181 53 951 40 030 779 3 963 118 982 303Okt 50 992 11 870 51 969 38 771 772 21S5 110 631 247Nov 50 894 11 265 53 779 38 479 734 3 140 92 003 301Des 42 254 12 413 59 053 41 520 698 356 88 482 275

1950.Jan 50 264 12 704 65 273 39 874 719 1 288 84 515 258Feb 42 148 12 518 56 134 39 419 709 1 425 93 991 491Mars 48 924 13 555 67 994 45 796 885 904 110 786 309April 49 502 13 459 50 190 34 430 648 1 715 98 698 232Mai 53 210 13 839 56 763 37 237, 782 510 104 009 254Juni 49 522 12 689 62 527 43 367 873 1 115 102 346 307Juli 47 384 13 729 57 005 31 413 217 191 113 717 224Aug. 49 992 13 447 53 928 38 427 826 4 089 120 014 290

Se note 1 side *15. 2 Produksjon av beregnet rent kvelstoff. Til og med 1947 gjelderårsoppgavene driftsåret (juli—juni) som slu*tter i vedkommende år. Produksjonen i kalenderåret1947 var 83 206 tonn. 3 De årlige tallene for 1949 og alle månedstallene bygger på Tobakk-beskatningens oppgaver over solgte stempelmerker.

2

1946 6 649 26 6761947 14 922 65 714

1948 16 411 77 72219491 17 435

1949.1

1. kvartal 2 6002. -»- 3 600 • •3. -»- 3 600 • •4. -»- 7 635 • •

1950. 1

1. kvartal. 5 200 • •2. -»- 4 800 • •

2

..49633

96 149 97776121 000 146 000

15 000 15 00017 000 41 00025 000 29 00064 000 61 000

12 000 29 00039 000 52 000

518 084 • •. .1 307 287 2 79 108 212 304

1 408 352 298 395 279 0431 517 000 190 000 381 000

225 000 32 000 30 000312 000 45 000 39 000320 000 38 000 134 000660 000 75 000 178 000

454 000 54 000 30 000419 000 50 000 42 000

16. Bygg tatt i bruk.

a)

Leiligheter

b)Rom i alt

(inkl.kjøkken)

e)Golvflate

tilbeboelse

B.Verksteds-

og fabrikk-bygningerGolvflate

C.Driftsbyg-ninger i

landbruket Grunnflate

m2

D.Kontor- ogforretnings-

byggGolvflate

E.

Andre bygg

Golvflate

A. Boligbygg

Antall

1950. *18

VI. Byggevirksomhet.

15. Bygg under arbeid.

A. Boligbygg B. C. D. E.

a)

Leiligheter

b)Rom i alt

(inkl.

c)Golvflate

til

Verksted-og fabrikk-bygninger

Driftsbyg-ninger i

landbruket

Kontor- ogforretnings-

byggAndre bygg

kjøkken) beboelse Golvflate Grunnflate Golvflate Golvflate

Antall m2

1946.31. des.' 13 176

1947.30. juni' 15 86030. sept.' 18 81131. des.' 17 179

1948.31. mars"- 15 45430. juni 15 34630. sept. 16 32531. des. 14 013

1949.3

31. mars 12 90031. juli 17 12030. sept 19 17031. des. 17 578

1950.3

31. jan 16 90028. feb.' 16 80031. mars 17 60030. aprill 14 90031. mai' 15 10030. juni 16 100

57 622 1 018 683 116 074 102 284 2 61 654

73 888 1 429 838 232 173 229 511 69 712 68 05488 159 1 762 084 324 913 254 508 126 609 88 41979 849 1 570 333 308 404 201 552 108 110 82 665

73 455 1 398 090 290 450 192 349 87 112 86 58474 120 1 318 930 310 448 345 865 103 569 114 39678 987 1 409 846 346 462 349 130 101 835 162 01667 407 1 221 228 336 889 288 389 101 615 197 288

• • 1 140 000 302 000 262 000 118 000 185 0001 500 000 305 000 446 000 112 000 250 000

• • 1 710 000 324 000 415 000 107 000 282 0001 643 000 346 000 318 000 113 000 276 000

1 510 000 326 000 290 000 113 000 236 0001 510 000 341 000 340 000 116 000 245 0001 590 000 362 000 380 000 121 000 262 0001 360 000 346 000 373 000 112 000 270 0001 380 000 350 000 440 000 115 000 262 0001 475 000 319 000 445 000 121 000 256 000

1 Finnmark og Nord-Troms ikke medregnet. 2 Grunnflate. 3 Foreløpige tall fra Bolig-direktoratet.

1 Foreløpige tall fra Boligdirektoratet. 2 Grunnflate.

*19 Nr. 10.

VII. Innenlandsk handel.

17. Indeks for verdien av detaljomsetningen.' 1938 = 100.

C. D. E. Byer

For- Byg-stads- derstrok i alt

a)

I alt

e)

Di-verse'

b)Nærings- og nytel-

sesmidler

I alti Mat-varer

Nytel-sesm..

c) d)Isen-Be- kram,

kled- sports-ning artik-

og tek- lerstilv. m. v.

A. B.

Riket Land-i alt distr.

1939 105 105 106 105 1041940 120 126 133 127 1141941 123 137 143 138 1111942 113 126 130 127 1031943 112 121 123 122 1051944 108 117 118 117 1021945 .. . 120 132 136 133 1121946 182 183 171 180 1851947 223 212 203 210 2331948 223 217 208 215 2301949 240 242 238 241 243

1948.Jan 184 167 172 167 197Feb 194 184 181 183 203Mars 215 210 197 207 224April 237 236 222 233 243Mai 225 216 210 215 235Juni 231 223 214 221 240Juli 217 231 204 225 213Aug 202 209 197 206 201Sept. 218 205 207 205 229Okt 228 223 216 221 235Nov 216 210 202 208 223Des 303 294 275 289 315

1949.Jan 181 168 176 169 192Feb 196 188 196 189 203Mars 228 222 224 222 234April 238 242 231 239 239Mai 240 237 239 237 245Juni 243 243 241 242 246Juli 234 260 238 255 222Aug. 230 250 242 248 220Sept. 244 246 247 246 246Okt 255 260 253 258 256Nov 246 245 245 245 250Des 348 345 327 342 358

1950.Jan 209 202 215 204 216Feb 217 217 223 217 219Mars 263 262 263 262 267April • • • •

Mai • •

Juni • •

103 102 107 103 122 97106 107 103 108 158 118104 105 99 9910 17998 100 90 89 144 186

105 94 136 79 134 198103 90 144 78 122 180117 107 149 82 118 184183 139 340 179 207 203211 160 391 274 286 228219 166 405 232 319 246226 184 366 262 332 249

190 150 326 199 265 200191 152 324 216 279 195218 163 417 226 282 202218 174 369 288 326 208217 166 394 272 293 193227 177 398 254 332 220229 163 465 173 249 179202 158 355 166 317 225214 165 384 228 354 270221 168 405 239 350 259207 163 361 226 334 282298 198 661 291 451 517

182 145 309 189 305 209194 157 313 201 313 204216 179 335 253 360 222228 180 394 259 314 189219 179 351 294 336 210227 186 364 272 353 228224 177 381 213 283 178221 183 342 197 311 231228 192 340 263 333 279229 195 333 304 319 254221 188 327 298 314 279322 241 605 395 441 500

204

178

282

228

279

213209

181

290

231

284

207279

201

350

322

333

263

• •

De enkelte bransjer er ved beregningen av gruppe- og hovedindekstallene tillagt vekteretter deres omsetning i 41edriftstelling i Norge 1936s. 2 Omfatter bokhandlere og gullsmeder.

1950...••■••■•,.,••••■•••.,

*20

VIII. Utenrikshandel.

18. Verdien av vareomsetningen. Mill. kr.

A. Innførsel B. Utførsel

a)

I alt

b)Råst.

oghalvfb.

c) Kapital-gjenstander

d)For-bruks-varer

a)

I alt

b)Råst.

oghalvfb.

c) Kapital-gjenstander

d)For-

bruks-varer

1)I alt

2)Skip

1)I alt

2)Skip

1936 927.0 586.2 176.0 65.7 164.8 685.2 522.0 30.9 19.7 132.31937 1292.7 800.3 290.8 145.5 201.6 823.2 626.3 43.2 28.9 153.71938 1 192.6 687.1 295.2 150.8 210.3 786.5 596.0 50.4 39.5 140.11939 1 366.2 828.2 298.7 136.3 239.3 807.5 608.5 44.4 34.9 154.61940 948.0 610.7 167.2 50.5 170.1 612.0 446.7 26.7 20.5 138.61941 1 124.9 716.2 171.1 9.1 237.6 574.6 381.9 12.8 7.4 179.91945 1205.7 634.4 222.4 167.0 348.9 326.2 226.4 4.9 1.3 94.91946 2192.8 1 328.9 477.3 253.0 386.6 1 201.4 800.9 51.0 37.0 349.51947 3816.7 2 108.8 1 180.0 698.1 1 527.9 1 819.7 1 215.2 126.5 90.3 478.01948 23720.9 2245.5 2 1177.9 688.4 297.5 2062.5 1 478.5 84.9 47.3 499.11949 4221.2 2400.3 1 476.2 836.2 344.7 2 138.3 1 575.6 81.1 46.3 481.6

Jan.-aug.1949 2 708.3 1 606.8 898.8 476.4 202.8 1 424.0 1 059.2 57.21 36.5 307.61950 3246.7 1 893.411 081.2 615.6 272.0 1 763.3 1 322.1 94.21 74.2 347.0

1948.April 311.0 194.9 86.1 48.3 30.0 183.4 121.2 3.1 1.0 59.1Mai 263.2 157.5 87.3 50.5 18.4 181.4 124.5 15.9 11.1 41.0Juni 310.7 179.5 109.4 69.0 21.8 181.2 134.5 9.3 4.8 37.4Juli 268.8 187.9 •63.0 27.1 17.9 144.1 116.2 1.7 26.2Aug 283.8 193.8 72.3 25.8 17.7 149.4 113.8 2.8 1.4 32.8Sept 340.9 211.9 111.3 69.6 17.7 194.4 144.8 9.8 7.1 39.8Okt 401.7 184.4 189.7 149.2 27.6 182.8 131.4 7.9 4.1 43.5Nov. 354.7 213.7 104.2 60.6 36.8 186.3 140.7 4.6 41.0'Des. 404.3 230.7 134.1 84.6 39.5 189.2 146.5 7.0 2.3 35.7

1949.Jan 282.5 180.3 73.2 21.7 29.0 169.1 130.7 5.7 3.6 32.7Feb 375.6 217.6 133.4 88.4 24.6 173.0 120.9 2.0 50.1Mars 342.9 206.5 111.7 49.7 24.7 228.3 153.6 10.4 7.6 64.3April 289.8 198.4 67.9 18.8 23.5 208.4 158.0 2.0 48.4Mai 436.2 229.6 182.6 126.4 24.0 167.5 121.8 4.7 1.8 41.0Juni 358.7 208.8 125.2 72.9 24.7 175.1 147.1 4.9 1.4 23.1Juli 292.2 189.3 72.8 18.0 30.1 164.7 122.5 18.2 15.0 24.0Aug 330.4 176.2 132.0 80.6 22.2 137.9 104.5 9.2 7.2 24.2Sept 338.1 176.8 139.9 86.8 21.4 152.5 113.2 3.3 0.7 36.0Okt 416.9 207.5 180.2 124.7 29.2 172.5 117.0 11.0 8.6 44.5Nov. 323.6 192.8 93.4 43.4 37.4 196.8 146.5 3.0 47.3Des 434.3 216.5 163.9 104.8 53.9 192.5 139.8 6.7 0.4 46.0

1950.Jan 449.5 219.9 178.2 117.2 51.4 200.9 146.5 11.1 8.8 43.4Feb 322.8 187.2 104.3 55.0 31.3 206.3 145.1 8_3 6.2 52.9Mars 542.4 278.9 223.0 163.8 40.5 245.5 180.1 11.1 7.9 54.3April 379.3 242.6 107.3 53 1 29.4 188.9 146.9 6.1 3.9 35.9,Mai 420.11 241.3 147.8 87.7 31.0 208.4 161.6' 17.9 15.4 28.9 1

Juni 457 5 284.6 143.0 67.7 29.9 239.3 196.3 5.0 2.0 - 38.0Juli 358.8 225.9 104.2 52.0 28.7 234.4 180.2 9.5 6.7 44.7Aug 316.3 212.9 73.5 19.2 29.9 239.9 165.5 25.3 23.4 49.1Sept • • • • • • • • • • • •

Okt • • • • • • • • • • •

C.

Innf.-over-skott

241.8469.5406.1558.7336.0550.2879.5991.4

1 997.01 658.42 0.z2.9

1 284.31 483.4

127.681.8

129.5124.7134.4146.5218.9168.4215.1

113.4202.6114.681.4

268.7183.6127.5192.5185.6244.4126.8291.8

248.5116.5296.9190.4211.7218.2124.476.4

Hvalolje som er solgt direkte fra fangstfeltet til utlandet er ikke tatt med. 2 Av detteerstatninger på 6,2 mill. kr. som ikke er fordelt på måneder.

*21

Nr. 10.

VIII. Utenrikshandel.

19. Indekstall. 1938 100.

A. Volumtall B. Pristall

a) Innførsel b) Utførsel a) innførsel b) Utførsel

1)I alt

2)Ekskl.

skip

1)I alt

2)Ekskl.skip

1)I alt

2)Ekskl.skip

1)I alt

2)Ekskl.skip

1929 1932 1937

7664

109

7669

107

8280

106

• • • •

. .104

• •• •

• •

'98100 100 100 . .

1938 100 .106 100 . .100 1001939 111 116 108 109 103 102 95 961940 56 61 64 66 145 145 124 1221941 40 48 46 48 220 218 167 1591945 46 44 19 20 222 232 212 2141946 78 78 61 62 237 241 244 2451947 118 104 81 79 275 283 274 2781948 100 94 81 84 314 304 308 3081949 117 107 84 87 304 294 299 298

1948.Jan 71 80 84 88 319 306 280 278Feb 86 89 89 92 29$ 307 280 280Mars 86 73 77 76 334 330 301 304April 100 99 93 99 324 318 296 295Mai 89 78 82 81 298 306 312 309Juni 101 88 88 88 309 304 305 306Juli 84 89 65 68 320 317 323 323Aug 92 99 71 73 299 290 312 317Sept. 110 103 81 82 319 303 342 340Okt. 129 98 77 80 336 293 340 336Nov 118 110 83 88 307 310 306 306Des 135 119 85 88 300 297 312 311

1949.Jan 91 98 80 84 297 295 318 313Feb 126 115 82 87 317 296 312 312Mars 109 109 109 112 303 290 321 318April 97 101 94 100 284 294 307 307Mai 153 119 85 88 302 301 287 288Juni 121 108 80 83 301 298 281 281Juli 94 106 75 75 297 287 313 299Aug 120 100 69 70 276 271 286 278Sept. 116 100 76 80 299 279 285 286Okt 139 111 81 78 310 288 284 293Nov 109 105 87 92 295 301 303 303Des 124 113 91 96 355 322 282 281

1950.Jan 138 115 103 105 338 327 285 281Feb 94 94 107 109 341 314 291 294Mars 164 129 121 124 339 317 303 301April 111 111 101 99 344 338 274 291Mai 135 114 108 99 315 326 283 298Juni 141 135 112 113 325 327 299 308Juli 109 105 113 117 326 326 310 307Aug 88 97 109 104 342 341 331 328Sept• • • • • • • • • • • •Okt. • • • • • • • • • • • • • • • •

1929-301932-331937-381938-391939-402

1940-414

1941-424

1942-434

1943-444

1944-454

1945-461946-471947-482

1948-492

1949-50

1948.2

Jan.Feb. .. • .Mars ..April .. .Mai . .Juni.. .Juli .Aug. ..Sept. .Okt. ..Nov. . .Des. .. . .

1949.2

Jan. ... .Feb.... .Mars .April . .Mai .Juni... .

Juli . . .Aug.. . .Sept. . .Okt. . .NOV. . .

Des. .. .

1950.Jan

Feb. .. Mars .

April Mai . .

Juni. .

1950. *22

IX. Samferdsel.

20. Jernbanene (Statsbanene). 21. Skipsfart.

tede Person-A. B. C. D. Inntekter ved E. A) Skip med last mellom

Godstrafikk Opplas- jernbanedriften Utgifter Norge og utlandet

Ekskl. _d i alt jernbanemalm på bredt Gods- Person-

a) b) vogner trafikk a) b) Av dette ved a) Kommet b)I alt I alt 1) 2) driften 1) 2) Gått5

Ofotb.spor' trafikk trafikk I alt Norske

Mill. tonn-km 1000 stk pfram 1000 kr. 1000 netto reg tonn.

689.1 447.0 . . 511.14 76 672 39 386 34 086 78 443 1929 4 203 2 713 4 214

442.2 390.4. .

521.8 64 290 31 354 29 494 71 683 1932 4 205 2 688 3 742

812.8 509.0 83.2 699.1 85 183 42 690 38 448 94 559 1937 5 268 3 411 4 324723.5 475.7 91.4 736.1 88 262 43 245 41 093 98 799 1938 5 435 3 731 5 044603.2 469.2 . . 591.2 79 577 42 688 34 252 76 487 1939 5 732 4 007 488S645.2 636.0761.7 165 916 82 977 73 322 128 139 1940 1 778 1 282 1 38Z660.7 641.3 105.4. 911.1 211 711 102 448 94 397 146028. 1941 1 610 655 123C726.0 659.8 108.8 1 036.4 266 305 119 426 125 275 157 885 1942 1 277 366 99C702.6 636.9 116.8 1 077.5 249 541 104 104 133 010 170 411 1943 1 369 356 972583.8 568.7 117.01 103.1 257 090 1024i2 135 295 183 183 1944 1 073 230 811842.0 757.5 112.2 1 443.0 193 728 71 553 116 506 219 734 1945 1 378 828 58.

1 055.5 888.9 100.4 1 480.6 195 795 86 509 102 569 247 969 1946 2 896 2 147 2 141 152.6 924.8 101.8 1 546.3 242 943 110 632 125 139 279 632 1947 4 052 2 862 2 72ç,1257.8 973.5 108.7 1 636. 258 339 119 492 131 377 312 744 1948 4 509 3 1041 326(

• • • • • • • • • • • • • 1949 4 482 2 884 357€

1948.1- 169.7 136.5 88.7 207.8 34 518 17 269 16 144 47 749 Jan. 255 176 221f * Feb. 296 185 25(1200.0 156.9 98.6 255.7 40 306 18 510 20 606 47 030 Mars 384 261 232f April 347 240 2991 220.1 165 9 107.4 272.4 42 528 19 121 22 108 49 304 Malf Juni 409 278 292

432 321 30

1 213.6 152.9 110.5 371.9 49 122 16 845 30 960 46 473' Juli 456 338 31_ Aug. 421 297 311

1 219.4 163.6 116.3 251.1 42 742 21 249 20 112 55 886 " •f Okt. 376 248 28(

Sept 347 237 26'4

1 198.4 154.4 101.9 245.5 40 603 20 103 19 424 56 544 Nov. 405 265 25!Des. 381 258 26(

1949.189.0 155.8 100.2 224.4 37 477 19 200 17 139 49 055

212.3 165.4 104.6 263.3 44 248 21 892 21 016 48 737

Jan. 305 186 24:Feb. 402 229 361Mars 421 248 321April 334 226 291

225.1 181.4 107.7 280.1 44 147 20 203 22 726 56 049

215.3 149.9 108.3 387.0 55 215 20 615 33 199 52 306

Mai 362 230 281Juni 385 248 331Juli 408 280 33:Aug. 377 251 29'

1

227.9 166.8 118.1 226.4 45 977 24 275 20 533 53 374 227 27

203.5 154.6 108.4 224.1 44 630 23 136 20 366 52 281

Sept. 353 259 29

J

,Okt. 1387Nov. 347 234 27Des. 401 266 251950.Jan. 317 191 27

208 176 102.1 206 40 054 21 050 18 076 51 533 Feb. 337 195 25Mars 413 258 34

231 182 106.3 242 46 435 23 043 22 229 50 910 April 370 220 30Mai 448 279 30

• • • • • • Juni2 433 273 37

5

39

8

9

Årstallene er 2-månedlige gjennomsnitt. 2 Foreløpige tall. 2 Omfatter bare perioden fra1. juli 1939-31. mars 1940. 4 Trafikkoppgavene gjelder bare sivil trafikk, mens de økonomiskeoppgaver også omfatter tyske militære transporter. Skip med jernmalm fra Narvik ikke regnet med.

*23 Nr. 10.

IX. Samferdsel.

22. Luftfart

A. Ruteflyging' B. Tallet på landinger2

1)I alt

a)Kilometer

fløyet

b)Passasjer-kilometer'

c)Gods og post

tonn-km4

a)Fornebu/Gardermoen

1) 2)I alt Av dette

rutefly

2)Av detterutefly

b)Sola

1000

1938 1946 1947 1948 1949

Jan.—april.1949 1950

1948.Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt Nov. Des

1949.Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug SeptOkt. Nov. Des

1950.Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Des.

722 2 370 103 . . 635 • • 193

2 381 33 125 438 10 675 2 166 688

6 072 85 422 1 528 22 434 4 547 3 644 2 071

7 013 98 560 1 680 17 447 4 249 3 612 1 591

6 576 134 765 3 376 14 314 3 270 1 562 648

1 561 26 121 674 5 8 669 1 957 5 936b 350

2 171 40 409 1 556 5 7 574 1 573 5 1 316 5 583

316 3 213 92 400 181 460 109

349 3 465 99 644 279 732 90

373 4 546 94 813 308 185 66

531 6 688 114 2 094 347 382 125

793 11 013 153 2 584 ` 449 386 196

811 12 795 154 2 082 463 413 218

872 13 053 141 2 176 587 335 272

884 13 360 159 2 209 523 316 258

721 10 946 156 1 892 442 200 145

534 7 391 142 1 446 352 95 62

406 5 784 152 609 157 55 25

423 6 306 224 498 161 53 25

358 4 967 152 482 188 54 24

350 5 168 153 639 204 118 26

437 7 213 188 913 276 112 28

416 8 773 181 1 024 233 91 38

523 11 545 193 1 832 275 146 47

615 14 636 213 1 808 373 182 89

646 15 425 232 2 271 408 223 98

862 18 323 373 1 641 419 187 102

727 15 530 351 1 487 380 175 93

568 12 897 381 1 234 187 130 35

533 10 514 431 667 172 83 32

541 9 774 528 316 155 61 36

529 8 389 407 437 139 62 34

495 8 082 346 499 175 71 34

522 10 489 393 851 198 149 33

625 13 449 410 1 191 201 159 51• • 1 380 255 227 102

1 474 298 278 153

1 742 307 370 176• • 1 573 312 309 180

• •

• •

Utført av Det Norske Luftfartselskap (DNL) og Braathens South-American & Far EastAirtransport A/S (SAFE). For DNL er tatt med selskapets trafikkinnsats (= 2/7 ) innen den skandi-naviske samtrafikk på Nord- og Sør-Amerika (fra 1946), i Europa (fra 18/4 1948) og pårutene Skandinavia—Nairobi og Skandinavia—Teheran (fra juli 1948). For Braathens SAFE ertatt med selskapets flyging på ruten Oslo—Hong Kong (fra 5/8 1949). 2 Norske og utenlandskefly. 3 For betalende passasjerer. 4 Overvektig bagasje regnet med. 5 Januar—juni.

1950. *24

IX. Samferdsel.

23. Telegrafverket. 24. Postverket.

A. Telegrammer B.

Mks-telefon-

sam.taler

C.

Stasjo-

• ru 0-brutto-inntek-

ter

D.

Drifts-utgif-, i

ter

E.

Over-ska t

A.

Bokførtesendin-fger ra

postkon-torene

B.

Inntek-ter

C. I D.

Drifts-utgif- Over-terl skutt

a) Sendt b)Mottattfra ut-landet

1 )Innen-lands

2)Til ut-landet

1000 stk. 1000 kr. 1000 stk. 1000 kr.

I2 575 919 1 051 13 927 33 602 .. • • .. 33 273 • .2 085 676 825 13 462 33 899 . . • • . . 31 373 • •2 3532 403

749689

919860

1717

403767

4117841 374

..37118 . .3800

..

. .3638

603750

. .

..2 542 803 961 19 018 47 516 40 319 6 445 • • 40 388 ..2 511 430 498 18 381 44 442 42 945 1 264 35 806 ..3 584 170 175 21 938 50 603 45 134 4 932 11 . .263 47 625 39 . .102 8 5235 164 109 103 26 550 65 861 51 069 14 366 15 282 55 589 45 399 10 1906 755 89 96 28 548 74 673 55 339 18 877 18 555 63 002 49 182 13 8207 725 74 82 29 653 79 865 59 761 19 749 20 434 65 199 52 261 12 9386 731 386 396 29 512 85 814 70 388 14 015 19 318 68 907 55 677 13 2307 192 663 707 32 905 92 981 87 188 3 430 17 667 72 415 72 228 1876 376 688 786 33 973 103876 96 335 5 250 17 418 85 489 82 6181 2 8715 955 682 782 35 096 112756 101737 8 185 17 857 86 866 84 444 1 2 4225 546 748 832 35 735 121984 116415 1 478 17 965 94 209 87 774 6 435

2 626 356 398 17 470 58 425 58 436 -± 1 632 11 324 56 092 57 663 -i- 1 5712 418 385 419 17 798 65 906 61 433 2 446 9 134 60 527 63 166 ± 2 639

557 59 67 3 130 11 113 7 922 2 990 1 208 6 069 7 099 ÷ 1 030492 52 65 3 115 8 544 9 027 ± 683 1 232 6 263 6 899 ± 636497 56 64 3 055 8 513 9 713 ± 1 322 1 486 6 735 7 327 ± 592506 66 65 3 019 10 834 8 913 1 721 1 566 7 084 7 048 36421 57 65 2 902 8 552 8 734 ± 381 1 662 7 789 6 569 1 220671 72 79 2 927 9 058 9 034 ± 328 2 069 11 977 7 530 4 447

348 54 62 2 684 10 527 7 842 2 484 1 436 7 158 8 174 ± 1 016391 56 66 2 637 8 337 7 757 430 1 553 7 210 6 512 698391 63 70 3 041 7 831 10 240 ± 2 817 1 734 8 049 7 319 730456 57 63 2 870 10 805 8 491 2 075 1 344 6 231 6 504 ± 273521 61 68 3 033 9 208 8 993 2.-- 25 1 431 6 551 6 645 ±. 94519 65 69 3 205 11 717 15 113 ± 3 779 1 419 7 171 8 307 --;-- 1 136497 62 66 3 086 8 699 8 222 237 1 180 6 657 7 042 ± 385469 63 67 3 253 10 239 8 772 1 226 1 227 7 065 7 160 .2.--- 95469 63 70 3 066 10 435 10 138 -:-. 401 1 459 9 469 7 784, 1 685455 68 72 3 022 13 747 10 444 2 904 1 520 8 167 7 458 709392 62 75 2 904 7 648 9 683 --:-. 2 435 1 627 8 539 7 056 1 483638 74 84 2 934 12 791 10 720 1 579 2 035 11 942 7 813 4 129

221 61 69 2 786 10 032 9 539 94 1 199 8 303 8 843 -± 540359 60 67 2 660 10 510 9 666 444 1 178 8 068 7 095 973360 68 78 3 132 9 743 9 836 --:- 305 1 340 7 862 7 014 848408 59 64 2 819 12 766 9 159 3 206 i 032 6 764 6 850 -± 86501 68 69 3 065 9 507 10 317 -± 1 210 1 138 7 307 8 202 -2.-- 895469 69 72 3 336 13 348 12 916 217 1 230 8 056 10 443 ± 2 387

• • • • • • • • • • • • . . 972 6 932 7 087 --:- 155• • • • • • • • • • • • . . 1 045 7 235 7 632 -:- 397• • • • • • • • • • • • • • • • • • . .

1929 1932 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Jan.—au g.2

1949 1950

1948.Juli Aug Sept. Okt. Nov.

Des

1949.Jan. Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt Nov.

Des

1950.Jan. Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept

Inklusive renter av statens kapital. 2 For telegrafverket januar—juni.

*95

Nr. 10.

X. Penger og kreditt.

25. Norges Bank.' Mill. kr.

A.

Dis-konto

Pst.

B.

Gull-behold-

fling'

C.

Kortsik-tige til-

godehav. .i uti . .

D.

Clearing.-tilgode-havende

E.Rentebærendeverdipapirer

F.

Utlån ogdiskon-tering

G.

Okkupa-sjons-konto

(netto)3

H.

Sedler iomlop4

I.

,11, b's -

1,1191skott

K.

Erstat-ninger

for krigs-forlis

a )

Uten-landske

b)Norske

1929.. 5 147 59 .. 8 19 237 - 318 - -1932.. 4 118 56 .. 1 26 252 - 315 - -1937.. 4 135 238 .. 40 66 123 - 449 - -1938.. 31/2 153 245 .. 26 111 117 - 477 - -1939.. 41/2 120 173 .. 13 103 308 - 575 _ _1940.. 3 .. .. 82 92 1 157 1 042 - -1941.. 3 .. .. 73 42 3 286 1 528 - -1942. . 3 .. . . 72 28 4 552 2 137 - -1943.. 3 • • .. 71 19 6 116 2 578 - -1944. . 3 .. . . 71 24 8 333 3 015 - -1945 . . 3 240 211 7 23 8 002 1 474 490 -1946.. 2 1/2 240 810 .. .11 0 79 81 7 941 1 933 941 -1947. . 21/2 185 525 . . 111 72 94 7 923 2 088 847 2881948. . 21/2 185 364 9 110 54 72 7 924 2 159 750 2101949 . . 21/a 185 300 14 110 48 85 7 114 2 308 580 166

1948.aug. . 21/2 185 541 . . 110 58 55 7 924 2 052 767 223-Sept. . 21/2 185 476 . . 110 57 36 7 924 2 052 762 221Dkt. .. 21/2 185 387 8 110 54 43 7 924 2 042 758 217Kov. . 21/2 185 387 6 110 54 51 7 924 2 030 754 215Des. .. 21/2 185 364 9 110 54 72 7 924 2 159 750 210

1949.Tan. . 21/2 185 376 17 110 53 58 7 814 2 035 747 206Feb. .. 21/2 185 390 16 HO 51 76 7 813 1 996 743 201Vlars . 2% 185 369 8 110 51 85 7 813 2 016 738 199April . 2 1/2 185 372 14 110 48 78 7 813 2 024 714 196Vlai . 21/2 185 322 8 110 48 87 7 713 2 028 661 188Juni.. 2 1/2 , 185 302 14 110 48 81 7 713 2 116 639 184Juli . . 21/2 185 303 15 110 48 71 7 713 2 162 621 178aug. 2 34 185 318 16 110 48 40 7 713 2 170 611 176-Sept. 21/2 185 349 14 110 48 39 7 114 2 174 603 173Dkt. .. 21/2 185 358 16 110 48 45 7 114 2 166 592 171Kov. 21/2 185 318 11 110 48 49 7 114 2 157 586 171Des. .. 2 34 185 300 14 110 48 85 7 114 2 308 580 166

[950.Tan. . . 21/2 185 371 8 110 47 77 7 114 2 177 574 166Feb. . 21/2 185 371 12 110 47 37 7 112 2 151 569 160Vlars . 21/2 185 402 10 110 47 36 7 112 2 205 564 156ipril . 21/2 185 432 22 110 47 37 7 112 2 191 559 156qai .funi ..

21/, 18521/2 185

404374

2034

110110

4747

4038

7 1127 112

2 1652 242

555550

156156

Tuli . . 21/2 185 361 27 110 47 34 7 112 2 275 543 156tug...ept. 5 .

21/, 18521/2 185

388418

3032

110110

4747

3232

7 1127 112

2 2742 232

538528

153148

At. . .. .. • • . . .. . . . . . . . . .. ..Kov. . .. .. .. .. • . .. • . . . . .

Tallene gjelder for utgangen av år og måned. 2 Under okkupasjonen ble gull- og valutabehold-ningen administrert av Norges Bank i London og av staten. Midlertidige anbringelser i gull ertatt med under kortsiktige tilgodehavender i utlandet. Forskott til den tyske okkupasjonsmakt -2:-tyske folioinnskott og clearingtilgodehavender og avbetalinger av staten. 4 Skillemyntsedler ikkemedregnet. 5 Pr. 22. september.

1950. *26

X. Penger og kreditt.

25. Norges Banki (forts.). Mill. kr. 26.Bank-klareringi Oslo

27. Postgiro.

L.

Clearing-gjeld

M. FolioinnskottA.

Konto-eiernes

.tilgodehi

B.

(3n1-setning'

a)

I alis

b)

Staten

c)Andreoffent-

ligekonti s

d)Innen-landske banker'

e)Uten-

landskebanker

f)

Andres01n-

setning'

Mill. kr. Mill. kr.

1929.... .. 90 27 .. .. 2 61 250 - -1932.... .. 77 7 .. . . 2 68 195 - -1937.... .. 102 41 .. . . 2 59 311 - -1938....1939....

..

..13195

387 ..

' • i ....

1311

8077

328354

-_

-_

1940.... .. 601 93 .. 12 496 375 - -1941 . .. . .. 2 131 1 096 .. .623 12 400 611 - -1942 . . . . . . 2 711 1 576 .. 640 15 480 585 - -1943. .. . . . 3 877 2 075 . . 1O701 16 716 597 15 5 301944... . . . 4 643 2 885 . . 1205f 17 536 563 22 781945. . . . .. 6 317 4 832 679 8 798 487 37 1621946. . . . . . 6 050 4 432

..613 742 70 193 777 61 166

1947. .. . . . 5 298 3 085 685 1 315 53 160 953 80 3121948. ... 75 5 222 3 282 761 819 185 175 1 012 116 4971949. . . . 132 4 422 1 935 793 1 326 326 41 1 056 137 684

1948.Aug. . . . .. 5 421 3 138 736 1 174 88 285 802 97 465Sept. . . . 5 341 3 125 691 1 181 87 257 957 99 546Okt. .. . . ..97 5 287 3 142 712 1 125 120 188 1 167 112 548Nov. .. . 82 5 335 3 220 785 1 005 145 180 1 086 106 592Des. .. . . 75 5 222 3 282 761 819 185 175 1 178 116 615

1949.Jan. .. . . 78 5 254 3 115 795 976 191 177 992 106 610Feb. .. . . 86 5 318 3 190 796 978 181 172 930 116 524Mars . . 78 5 304 3 222 842 869 206 164 1 107 120 683April . . . 68 5 326 3 269 826 853 212 166 1 029 112 668Mai ... . 72 5 228 3 115 863 902 188 161 1 068 107 659Juni 88 5 099 3 035 843 841 214 165 1 141 111 660Juli . . . . 89 5 089 2 759 891 1 014 242 181 1 111 118 690Aug. . . . 109 5 058 2 394 899 1 303 280 181 853 120 660Sept. .. . 103 4 600 2 186 721 1 375 277 42 1 068 120 734Okt. .. . . 108 4 608 2 062 841 1 374 291 41 1 161 123 699Nov. . . . 121 4 573 2 093 809 1 348 285 39 1 032 126 791Des. . . . • 132 4 422 1 935 793 1 326 326 41 1 175 137 832

1950.Jan 138 4 618 1 976 8861 1 395 315 45 1 100 139 839Feb. . . . 115 4 630 1 960 863 1 472 294 42 979 136 798Mars . . . 108 4 622 2 058 823 1 396 307 39 1 108 138 943April . . . 107 4 698 2 192 773 1 402 289 42 954 142 786Mai . . . . 120 4 686 2 127 776 1 444 301 38 1 045 142 869Juni .. . . 122 4 562 1 944 801 1 422 353 43 1 236 144 978Juli . .. . 76 4 602 1 957 772 1 406 423 44 980 145 926Aug... . . 72 4 639 2 020 *750 *1 377 448 44 919 141 900Sept. 6 71 4 727 2 184 711 1 303 478 51 1 108 .. ..Okt . . .. . . .. .. .. .. .. • •Nov. . .. . . . . .. .. . . .. ..•■■■■•■■■••••

i Tallene gjelder for utgangen av år og

'

' måned. 2 Tyske foliomidler ikke tatt med. 3 Tilog med 1945 er «Andre offentlige kontis tatt med under «Andre folioinnskott». Det sammegjelder for «Innenlandske banker» til og med 1940. 4 Årstallene er gjennomsnitt av måneds-tallene. Gjennomsnitt for 8 måneder. 'Pr. 22. september.

*27 Nr. 10.,■■•■•••••••,..•■•

X. Penger og kreditt.

28. Private aksjebanker. 1 Mill. kr.

A. Aktiva B. Kassekreditt

og myn-ter)

sebeh. Inne- Fordr. Av det-(inkl. stående ,å, Ihende- pant_ Lepen- Andre te for-

sedler Bank banker aksjer landet2

a) Kas- b) c) d) e) f) g) h) i) i) k) a) b)

postgiro i in1;en. Stats- haver- obliga- Andre de rem- aktiva- I alt dringer Be- Ut-og utenl. Norges landske veksler obl. og sjoner utlån burser poster på ut- vilget nyttet

1929 26 34 123 - 369 100 1 288 17 629 2 586 164 • •1932 21 33 123 - 277 89 1 045 10 498 2 096 82 • •1937 30 28 1721 - 205 107 990 16 161 1 709 124 • •1938 31 33 146 - 277 116 1 010 23 171 1 807 147 . . ..1939 37 17 111 - 218 121 1 171 54 126 1 855 162 • •1940 48 312 295 - 350 125 968 12 112 2 222 83 • •1942 53 476 228 1 097 494 171 625 31 100 3 275 91 • •1944 49 921 236 1 730 552 193 490 17 99 4 287 76 .. . .1945 63 479 230 2 645 536 213 656 22 135 4 979 119 . . ..1946 98 605 283 1 716 576 275 1 127 100 278 5 058 352 . . • •1947 87 1 189 378 954 901 362 1 545 100 273 5 789 336 1 615 1 03Z1948 76 745 282 823 1 043 494 1 916 125 269 5 773 355 1 627 1 251949 109 1 204 396 81 1 012 658 2 118 80 298 5 956 . . 1 992 1 37f1948. IMai 84 1 139 343 1 012 953 424 1 626 81 241 5 903 257 1 654 1 04Juni 80 1 146 348 1 038 948 428 1 647 79 264 5 978 269 1 648 1 05Juli 69 1 084 3391 1 025 970 431 1 682 98 291 5 989 296 1 688 1 09fAug. 74 1 054 342, 1 026 987 435 1 686 99 279 5 982 295 1 708 1 09fSept.- 75 1 091 320 978 988 443 1 726 92 295 6 008 297 1 724 1 13.Okt. 75 1 020 287 922 998 455 1 759 103 302 5 921 309 1 735 1 15Nov. 81 914 270 876 1 033 465 1 804 95 2881 5 826 278 1 755 1 18(Des. 74, 741 2581 821 1 013i 474 1 863 125 303 5 672 355 1 763 1 20z1949. I IJan. 79 868 282 759 1 020 476 1 875 122 279 5 760 342 1 804 1 23Feb. 79 884 286 740 1 014 491 1 894 125 282 5 795 352 1 857 1 25(Mars 79 783 2771 690 997 517 2 022 124 291 5 780 360 1 930 1 33(April 81 754 2881 661 1 004 518, 2 057 121 3011 5 785 359 1 918 1 36-Mai 78 810 276 642 977 537 2 083 108 305 5 816 349 1 924 1 37!Juni 102 749 283 657 9691 544 2 098 99 315 5 816 335 1 945 1 39iJuli 861 923 2641 575 9441 556 2 077 80 294 5 799 302 1 950 1 38Aug. 87 1 190 298 326 945 567 2 082 74 280 5 849 276 1 971 1 351Sept. 90, 1 211 360 254 917 627 2 085 75 326 5 945 315 1 967 139fOkt. 891 1 263 395 176 968 619 2 078 66 358 6 012 322 1 956 138Nov. 95 1 244 403 121 975 630 2 069 74 379 5 990 337 1 971 1 36,Des. 105 1 200 380 81 987 634 2 060 79 319 5 845 330 1 952 1 34:1950.Jan. 104 1 249 395, 79 1 033 651 2 075 94 292 5 972 335 1 953 1 33:Feb. 95 1 315 356 79 1 018 659 2 108 91 327 6 048 362 1 979 136Mars 92 1 232 3871 50 1 005 675 2 190 96 302 6 029 318 2 007 1 391April 104 1 232 390 40 1 015 675 2 262 91 303 6 112 323 2 054 146Mai 114 1 225 412 40 1 003 674 2 306 101 284 6 159 313 2 083 149Juni 113 1 208 418 3 1 026 672 2 340 108 291 6 179 326 2 092 149Juli 106 1 219 447 15 1 035 679 2 303 91 327 6 222 337 2 036 145

1Sept .1 - - • • • • • • • • •Aug. 110, 1 203 462 15 1 037 683 2 2891 99 333 6 231 342 2 048 143

Okt. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Nov. • • • . . . . . . . . . • . . . . . • • • • •

Månedstallene gjelder for rapporterende aksjebanker som tilsammen forvalter ca. 98 % av pri-vate aksjebankers samlede forvaltningskapital. Til og med september 1949 omfatter talleneutenlandske sedler og mynter, fordringer på utenlandske banker nostro og bro, debitorer i utenlandskmynt, utenlandske veksler og løpende remburser. Fra og med oktober 1949 er det innhentet spe-sielle oppgaver som gir nøyaktig uttrykk for bankenes fordringer ph utlandet (inklusive remburs-fordringer.)

23

32

3

11

2 5452 5522 5152 4792 5252 4172 3882 022

2 2612 2382 2412 2362 2692 2162 1752 1632 1692 1712 1171 885

2 0902 1432084f2 133 12 154!2 0912 089 12 106

1 8131 8211 8341 8501 8371 8371 8401 864

1 9161 9441 9571 9651 9721 9711 9832 0031 9981 9901 9932 007

2 0412 0632 0782 0802 082 12 1112 1292 134

1950. *28

X. Penger og kreditt.

28. Private aksjebanker (forts.). Mill. kr.

C. Passiva

a)

Aksje-kap.,

fondso. 1.

1929 1932 1937 1938 1939 1940 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.Mai 312Juni 312Juli 312Aug 312Sept. 312Okt 312Nov 311Des 318

1949.Jan 321Feb 321Mars 321April 321Mai 322Juni 322Juli 322Aug 322Sept 322Okt 322Nov 322Des. 316

1950.Jan 332Feb 333Mars 333April 333Mai 333Juni 332Juli 332Aug 331Sept. Okt Nov

348 17 93 14 17 214 2 586 99

394 36 44 11 12 112 2 096 73

315 76 5 22 16 87 1 709 121

323 76 4 27 22 91 1 807 121

310 74 41 30 58 102 1 855 180

353 43 5 38 13 110 2 222 92

606 44 1 46 32 114 3 275 93

780 43 238 19 151 4 287 101

780 62 2 131 22 151 4 979 122

701 134 1 174 158 322 5 058 402

755 135 2 367 140 143 5 789 386

640 116 2 356 185 152 5 773 412

846 121 4 332 143 164 5 956

772 74 5 108 96 178 5 903 206

776 104 5 128 98 182 5 978 342

779 110 5 130 121 183 5 989 380

783 114 5 108 121 210 5 982 337

748 120 4 118 120 224 6 008 352

726 128 4 129 134 234 5 921 369

672 119 3 130 115 248 5 826 344

631 117 3 341 185 191 5 672 412

653 118 2 133 176 179 5 759 423

6591 120 2 139 190 182 5 795 440

637 126 2 132 189 175 5 780 431

634 131 2 124 192 180 5 785 432

641 137 3 96 166 210 5 816 399

685 133 3 139 160 187 5 816 387

724 121 3 126 133 212 5 799 348

795 114 2 115 120 215 5 849 324

835 131 2 129 125 234 5 9451 348

869 134 2 147 117 270 6 012 312

887 132 2 137 132 268 5 990 335

833 123 1 331 139 210 5 845 326

877

129 1 157 160 185 5 972 343

883

132 1 143 161 189 6 048 350

904

127 1 147 146 209 6 029 365

936

115 1 139 146 229 6 112 1 357

978

114 1 136 153 208 6 159 312

976

117 1 164 160 228 6 179' 311

1 017

140 1 131 142 241 6 222 322

985

142 1 134 158 240 6 2311 322

b)

c) d) e)

Kredi-torer iutenl.mynt

f)Lån,redis-konte-ringer,

aksepter

g)Post-rem.,adv.

sjekker,inkassom. m.

h)

Le-penderem-

burser

i)

Andrepassiva-poster

j) k)

Av det-te gjeld

I alt til ut-landeti

287242249253255259272274293313324335348,

Folio- I reg-

og ter- Inn- ning

min- skott med in-

inn- på tid nenl.

skott - banker

129 1 1 467101 1 144

137 802

143 8681771 808

569 8321 098 1 0621 458 1 3242 036 1 5021 698,1 1 5572 149 1 1 7742 043 1 9441 907 2 091

Til og med september 1949 omfatter tallene: I regning med utenlandske banker nostro ogbro, utenlandske lån og rediskonteringer, kreditorer i utenlandsk mynt og løpende remburser. Fraog med oktober 1949 er det innhentet spesielle oppgaver som gir nøyaktig uttrykk for bankenesgjeld til utlandet (inklusive rembursgjeld.)

*29 Nr. 10.

X. Penger og kreditt.

29. Sparebanker.' Mill. kr.

1929

1932 1937 1938 1939 1940 1942 1944 1945

1946 1947 1948 1949

1948.Mai Juni Juli Aug Sept Okt. Nov.

Des

1949.Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt. Nov .

Des

1950.Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov

A. Aktiva B. Kassekreditt

a) Kas- b) e) d) e) f) g) h) i) D a) b)sebeh.(inkl. Inne- Fordr. Fordr. Ihende-

postgiro stående på på uten- Stats- haver- Pant- Andre Andre Be- Ut-uteul. i innen- landske veksler obl. og obl. utlån aktiva- I alt vilget nyttetsedler Norges landske banker aksjer poster

og myn. Bank bankerter)

18—__.„........._....,

11 168 - - 731 555 992 65 2 540 . . 21Z

36 142 - - 729 565 878 49 2 399 . . 18234 158 - - 681 610 687 43 2 213 . . 11834 181 - - 741 628 682 41 2 307 11131 126 - - 704 665 698 43 2 267 8775 214 3 - 651 650 609 37 2 239 6€

201 467 4 214 900 564 400 35 2 785 56367 652 5 737 1 171 487 277 35 3 731 51281____..._„....___\ 668 16 1 529 1 244 476 277 38 4 529 . . 64

46 140 518 7 1 292 1 316 607 457 35 4 418 251 14249 113 462 4 763 1 541 748 718 35 4 433 416 28957 100 469 3 . 747 1 547 855 865 35 4 678 500 36860 129 596 4 331 1 819 984 968 39 4 930 554 399

32 93 282 2 642 1 302 552 597 40 3 542 374 26833 84 304 3 663 1 293 556 603 45 3 584 380 26g34 92 295 5 669 1 297 562 602 52 3 608 381 26732 89 303 3 674 1 294 566 606 54 3 621 392 26933 80 290 3 684 1 297 570 618 56 3 631 396 27333 92 287 2 666 1 296 577 633 59 3 645 397 27932 78 281 1 672 1 299 582 642 65 3 652 401 28633 88 253 3 654 1 290 589 658 56 3 624 403 298

41 96 272 2 654 1 307 593 655 33 3 653 417 29534 78 277 1 640 1 330 599 659 34 3 652 401 29331 75 272 2 639 1 336 605 666 40 3 666 395 29933 82 269 4 634 1 343 612 666 40 3 683 403 29732 87 277 5 626 1 355 616 662 44 3 704 • 416 28633 72 306 2 610 1 371 626 669 47 3 736 402 28834 78 344 2 535 1 431 633 667 51 3 775 410 29335 94 358 2 458 1 464 640 675 50 3 776 422 29234 116 383 2 412 1 480 647 679 56 3 809 432 29836 92 375 4 388 1 542 655 694 58 3 844 447 31036 82 385 4 369 1 548 664 702 62 3 852 454 31236 109 345 4 298 1 538 674 726 59 3 789 454 321

45 139 380 3 261 1 601 680 723 31 3 863 458 31938 139 398 4 187 1 621 685 736 35 3 843 457 32732 151 407 4 142 1 638 692 752 39 3 857 468 33235 151 431 5 106 1 655 700 762 42 3 887 475 34537 207 441 4 14 1 659 709 774 43 3 888 477 35135 215 461 4 1 1 650 717 789 48 3 920 489 36140 176 463 5 30 1 649 724 781 50 3 918 481 35037 160 445 4 31 1 644 731 785 52 3 889 485 351. . . .: • • • • . . . . • • • •. . . .. • • • • • • . . . . . .. . . . _ . . . . . . . • • • •

Månedstallene gjelder for rapporterende sparebanker som tilsammen forvalter ca. 78 % avsparebankenes samlede forvaltningskapital.

1950. *30

X. Penger og kreditt.

29. Sparebanker (forts.). Mill. kr. 30. Private aksjebankerog sparebanker'. Mill. kr.

C. Passiva A. B. C. D.Stats-

aksjerskottInn-

skott innenl. konte- banker ringer

a) b) c) d) e) f) Utlån veksler, I kasseFolio- 1 reg- Egne Andre Inn- ekskl. ihende- og i

Egne og ter- ning lån og passiva skott pante- haver- Norgesfond mininn- pa° tid med redis- poster -

alt lån obl. og Bank

\----„,..--,192 2288 38 10 12 2 540 3 884 2 280 1 100 Fq234 2114 29 12 10 2 399 3 359 1 923 1 006 9(269 20 Tš 30 15 10 2 213 2 828 1 677 886 9i-276 25 1 946 36 12 12 2 307 2 982 1 692 1 018264 28 1 898 36 16 25 2 267 2 911 1 869 922 8264 161 1 659 121 14 20 2 239 3 221 1 577 1 001 43,264 411 2 013 76 1 20 2 785 4 584 1 025 2 705 73(262 686 2 639 106 1 37 3 731 6 107 767 4 190 1 33';262 912 3 206 114 2 33 4 529 7 656 933 5 954 82::265 700 3 304 101 1 47 4 418 7 259 1 584 4 900 88f.264 637 3 382 110 1 39 4 433 7 942 2 263 4 159 143f263 701 3 579 93 - 42 4 678 8 267 2 781 4 159 97270 666 3 822 128 2 42 4 930 8 486 3 086 3 244 1 5(t-

197 503 2 689 91 - 62 3 542 8 634 2 453 4 302 1 39(197 519 2 700 03 - 75 3 584 8 686 2 483 4 336 1 38197 498 2 723 102 - 88 3 608 8 663 2 518 4 358 1 32:197 496 2 738 100 - 90 3 621 8 659 2 527 4 379 1 29`196 513 2 733 93 - 96 3 631 8 710 2 584 4 347 1 32',196 541 2 728 82 - 98 3 645 8 633 2 637 4 279 1 26`196 546 2 723 83 - 104 3 652 8 606 2 696 4 280 1 14(195 529 2 745 84 - 71 3 624 8 267 2 781 *4 160 *97:

!196 543 2 790 81 - 43 3 653 8 639 2 789 4 126 1 13:196 520 2 811 79 - 46 3 652 8 640 2 814 4 111 1 11196 511 2 828 79 - 52 3 666 8 669 2 955 4 050 100196 518 2 835 76 1 57 3 683 8 691 2 991 4 030 99(196 521 2 853 73 1 60 3 704 8 759 3 011 3 987 1 04196 521 2 871 73 1 74 3 736 8 728 3 037 3 995 99(196 515 2 899 85 1 79 3 775 8 726 3 012 3 715 1 164196 496 2 913 85 - 86 3 776 8 728 3 028 3 578 1 45'.196 505 2 907 79 - 122 3 809 8 734 3 037 3 444 150]196 518 2 905 85 1 139 3 844 8 749 3 049 3 487 152196 531 2 893 85 1 146 3 852 8 692 3 051 3 401 150199 503 2 899 116 1 71 3 789 8 486 3 086 3 244 150

200 551 2 954 113 2 43 3 863 8 867 3 098 3 322 1 90]200 539 2 973 85 2 44 3 843 8 951 3 149 3 248 164f200 536 2 985 88 1 47 3 857 8 919 3 255 3 176 15&199 557 2 990 84 1 56 3 887 9 004 3 342 3 156 1 58',2199 549 2 993 86 1 60 3 888 9 021 3 403 3 047 16&199 550 3 001 87 1 82 3 920 8 999 3 458 3 008 163f199 521 3 020 94 1 83 3 918 9 003 3 409 3 060 *1 601199 488 3 021 94 1 86 3 889 8 982 3 401 3 057 1 571

• • • • • • • • . . • • . • • • . . • •• • • • • • • • . . • • • • • • • • • •• • • • • • • . . . • • • • . • . . • •

■■■■■••

1929 1932

1937 1938 1939 1940 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov. Des.

1949.Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov.

Des.

1950.Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov.

373

3

Månedstallene er beregnede tall for alle banker.

A. Aktivae)

Utlån

a)

Utlån3

Mill. kr.Mill. kr.

31. Statsbanker 1

A. Aktivaa)

Kontant-beholdn.og sjek-

ker

b)

Beholdn.av egneihendeh.-obligasj.

c)

Andreverdi-papirer

d)

Til godestats-

kassen

e)Til gode i

NorgesBank ogaksje- ogspareb.

f)

Utlån3

Mill. kr.

1947.31. des. • • • 0.7 115.2 80.8 50.41 27.6 848.5

1948.31. mars • • • 0.7 82.6 77.4 52.9. 46.0 881.330. juni. • • 0.4 78.0 73.0 50.91 45.2 920.730. sept. • • 0.4 77.1 73.0 45.4 , 25.4 958.831. des.. • • • 0.5 64.0 71.1 26.5 29.9 1 019.6

1949.31. mars • • • 0.3 93.9 68.9 26.6 44.0 1 100.2130. juni. . . . 0.4 70.7 67.2 28.4 117.7 1 184.7130. sept. .. 0.5 71.2 62.9 23.4 99.8 1 322.031. des 0.7 85.9 44.7 21.7 87.1 1 444.31

1950.31. mars. • • 0.4 51.7 46.7 36.8 97.1 1 563.230. juni. . 0.6 74.4 46.2 62.3 42.5 1 669.5

a)Kontant-beholdn.og sjek-

ker

b)Beholdn.av egneihendeh.-obligasj.

d)Til gode i

NorgesBank ogaksje- ogspareb.

Passivab)

Ihendeh.-obligasj.-

gjeld

c) Gjeldtil Norges

Bankog aksje-og spare-banker

b)

Ihendeh.-obligasj

gjeld

B.a)

Aksje-kapital

og fonds

1947.31. des. .. .

1948.31. mars ..30. juni. . .30. sept. ..31. des. ...

1949.31. mars ..30. juni.30. sept.31. des. 2 .. .

1950.31. mars 2 .30. juni2 ..

0.2 36.5 32.2 539.8 28.0

0.2 37.7 21.5 560.6 28.20.2 11.5 27.9 589.5 28.20.2 6.9 22.8 607.8 28.60.2 6.1 37.8 639.0 30.2

0.2 7.1 25.9 660.5 30.30.2 6.9 17.9 689.1 29.70.9 7.5 27.4 699.8 30.04.2 6.8 25.0 729.3 31.4

0.2 7.0 16.0 750.0 31.41.3 7.3 31.3 762.0 31.5

0.10.20.40.1

0.10.10.10.1

0.20.2

32. Kredittforeninger o. 1.'

c)

Andreverdi-papirer

10.4

9.714.316.124.2

23.617.413.222.9

26.024.6

1 388.3

1 441.91 510.21 566.61 658.6

1 760.71 873.82021.82 173.6

1 358.3

1 386.21 420.21 444.81 482.3

1 581.91 720.21 737.41 871.5

2313.2 1971.92431.5 2090.7

Passivad) Gjeldtil Norges

Bankog aksje-og spare-banker

B.a)

Aksje-kapital

og fonds

32.71 13.4

29.3 10.6

25.2 17.2

24.9 9.3

21.8 39.8

10.6 - 65.4

14.6 64.4

8.4 71.5

14.4 52.1

67.850.0

267.0 1 251.9 12.3

267.5 1 339.71 12.0

240.01 791.3

230.3 810.7

228.5 832.4

232.5 853.3240.0 859.9

232.7 952.9247.0 1 059.5263.3 1 050.8266.5 1 162.5

33. Statsb. ogkredittfor. i alt.

566.9

575.5587.8591.5622.4

629.0660.7676.6708.0

720.0751.0

b)

Ihendeh.-obligasj.-

gjeld

c)

Gjeld tilstats-kassen

*31 Nr. 10.■■■■■■■■,.......■■■••

X. Penger og kreditt.

Fullstendig liste over de institusjoner statistikken omfatter finnes i <(Statistiske Med-delelser» nr . 6-7 1948. 2 Foreløpige tall. 3 Av dette ennå ikke utbetalte lån i statsbankene:pr. 31. des. 1947 ca. 1 mill. kr., pr. 31. des. 1948 ca. 1.7 mill. kr., pr. 31. des. 1949 ea. 50mill. kr., pr. 31. mars 1950 ca. 54 mill. kr. og pr. 30. juni 1950 ca. 47.5 mill. kr.

E.

Banker

F.

For-sikring

1950. *32

X. Penger og kreditt.

37.Emi-

sjonerav

aksjer

34. Aksjeindeksi

D.

Hval-fangst

35. Obliga-sjoner

A. B.Oyeblik

Kurs' keligrente'

36. Omsetningav verdipapirer'

A. B. Av dette påOslo Bors

b)Obliga-sjoner

A. B.

Total' Industri

C.

Skips-fart I alt a)

Aksjer

Pst.Kjøperkurs i pst. av aksjenes pålydende Mill. kr. Mill. kr.

1929

82.9 3 74.1

1932 54.8

1937 126.9

1938 113.0

1939 114.7

1940 117.1

1941 148.4

1942 168.8

1943 183.4

1944 186.5

1945 172.0

1946 162.7

1947 151.7

1948 167.3

1949 157.91948.

April . • . 165.2Mai 168.4

Juni . . 171.4Juli 169.8Aug. 170.8Sept. 167.1

Okt. . 167.5NOV. 168.0Des. . 168.3

1949.Jan. .. . .Feb. ..Mars . ..April

Alai Juni .. . .

Juli Aug.Sept.Okt.Nov.Des. .. . .

1950.Jan

Feb Mars . . .April

Mai Juni JuliAug.

Sept Okt

3 82.6 118.9 90.7 3 112.5 95.9 5.21 451.1 20.0 10.544.6 45.4 98.2 122.1 99.6 5.02 581.2 4.7 31.2

154.5 186.1 120.3 178.8 101.0 4.46 928.8 64.1 16.4129.5 129.3 129.1 171.8 103.8 4.33 816.8 15.4 17.6132.7 124.1 126.4 160.2 98.6 4.58 586.7 15.2 15.4140.8 142.7 106.5 136.6 586.8 5 4.50 531.8 14.5 23.4169.6 172.5 123.7 153.8 98.2 3.67 1 481.8 40.6 56.7202.6 185.5 135.0 178.3 101.8 3.54 1 455.1 26.7 54.1238.9 211.8 139.9 194.3 102.3 3.52 1 521.9 18.7 64.6241.3 248.6 146.6 204.1 101.5 3.45 1 456.2 17.7 72.4216.1 237.2 140.6 194.6 102.4 3.42 1 315.5 17.5 77.7199.5 204.7 145.5 173.7 7 8 1298.3 14.2 40.9176.3 213.9 139.1 154.7 100.1 2.50 1 606.7 12.6 53.0195.9 279.9 143.7 151.6 100.6 2.49 1 753.8 15.4 33.1177.3 247.3 144.6 155.3 100.0 2.50 1 792.0 11.9 29.7

197.8 276.2 139.8 150.2 100.4 2.49 141.8 1.1 3.1199.9 281.3 141.2 149.9 100.7 2.48 113.6 1.7 1.3204.0 283.4 144.9 150.9 101.0 2.48 91.1 1.6 0.6200.4 286.5 146.0 150.0 100.8 2.48 88.4 0.6 1.5200.0 293.3 146.3 150.8 101.0 2.47 62.1 0.7 0.9192.3 283.3 146.2 151.1 101.0 2.48 150.9 1.1 1.4191.1 283.8 147.0 153.9 101.0 2.48 142.6 0.8 3.5190.7 288.1 148.3 155.6 100.7 2.48 143.6 1.0 3.0192.5 278.4 148.7 156.9 100.4 2.49 113.7 1.2 4.3

193.6 282.6 149.8 157.3 100.5 2.49 190.1 1.1 2.6192.0 267.5 144.2 156.7 100.2 2.49 100.5 1.3 3.2189.5 255.1 144.4 156.0 100.2 2.50 106.7 1.2 1.6183.1 238.4 143.3 153.5 100.0 2.50 94.9 0.8 1.4178.8 234.0 144.8 155.2 99.8 2.51 123.2 0.6 4.6169.6 227.2 140.9 153.3 98.8 2.53 99.1 1.1 2.4163.2 218.6 139.7 152.0 99.5 2.51 273.2 0.4 2.0166.8 236.5 143.3 152.1 99.5 2.51 176,7 0.7 2.1169.3 240.3 145.0 154.1 99.6 2.51 132.6 1.6 1.7173.4 249.0 145.6 156.1 100.1 2.50 274.3 0.9 4.3174.1 257.9 146.1 158.9 100.6 2.48 124.9 1.0 2.6174.2 260.6 147.7 158.8 100.6 2.49 95.8 1.2 1.2

175.3 263.3 149.0 159.4 100.5 2.49 168.8 1.1 2.4173.6 250.6 144.2 159.5 100.2 2.49 124.3 0.8 1.3173.6 245.6 147.5 159.3 99.9 2.50 165.8 0.9 1.4177.3 263.0 148.3 160.2 99.2 2.52 99.4 1.0 5.8178.4 265.0 148.3 159.2 98.8 2 53 161.7 1.3 6.3181.6 280.3 149.4 158.8 98.4 254 135.6 1.5 2.6183.7 297.0 148.6 161.4 94.3 2.65 1.4 0.6195.2 311.7 151.7 163.5 95.0 2.63 1.8 2.2

169.8167.3164.8158.6156.7149.9146.8151.5154.6157.7158.3158.2

159.0157.9158.2161.4161.8165.4167.0173.5

• •

43.4101.491.695.3

102.1140.3152.2152.3151.9141.5135.6130.5143.7139.4

138.7142.8145.6145.0146.9145.5146.8146.9147.2

148.7147.4144.6138.1137.1130.6129.5135.0139.0141.6141.5140.1

140.2141.3141.6143.7143.5'147.5147.7151.9

46.333.451.911.623.8

2.266.011.69.8

19.615.478.336.141.946.6

4.514.44.92.04.41.41.41.12.7

2.30.50.61.64.42.11.3

31.72.1

1.01.60.50.17.31.0

0.20.7

Se S. M. 1932, nr. 2 og 3, side 76. 2 Omfatter også transport, handel m . v. 3 Desember måned.I S. M. 1950, nr. 1, side *32 finnes en fortegnelse over de obligasjonsserier beregningen om-

fatter. 5 Renten på obligasjonene er redusert fra 4.5 til 3.6 pst. fra 1. juni 1940. Mulig kurs-gevinst eller kurstap er ikke tatt i betraktning. 7 I. halvår; 102.1; 2. halvår: 100.2. 8 1. halvår:3.43; 2. balvår: 2.49. 9 Ved megler,- og ved banker med fondsavdeling.

*33

X. Penger og kreditt.

38. Registrerte nyinnbetalinger av kapital i norske aksjeselskaper.

Nr. 10.

1 000 kr.

193019321937193819391940194119421943194419451946194719481949

Jan.-mars19491950

1948.MarsAprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.

1949.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.

1950.Jan.Feb.MarsAprilMai

A.

I alleaksjesel-skaper

B. 1 nye aksjeselskaper C. I eldre aksjeselskaper

a)

I alt

b) Av dette a)

I alt

b) Av dette

1)Skips-fart

2)Handel

3)Industri

4) Bygge-virksom-

het

1)Skips-fart

2)Handel

3)Industri

4) Bygge-virksom

het'

129 385 57 763 19 867 6 000 7 819 3 948 71 622 2 553 4 324 59 488 -29 247 20 249 3 716 4 838 3 684 3 513 8 998 3 673 1 462 3 015 3086 784 41 926 24 394 4 775 5 429 819 44 858 14 695 585 21 970 25656 907 33 084 7 637 5 546 6 535 2 607 23 823 9 482 426 3 189 27048 019 25 582 7 081 4 824 5 386 2 860 22 437 8 658 390 6 506 69131 905 19 129 3 857 4 468 5 418 1 445 12 776 3 976 450 4 763 62845 632 20 964 1 567 4 660 8 048 1 659 24 668 3 719 477 12 821 1 40139 285 18 850 1 373 3 649 7 914 1 066 20 435 973 414 8 612 103

124 342 56 516 342 2 203 49 359 1 110 67 826 708 538 58 602 25224 406 11 295 2 902 2 227 2 598 691 13 111 385 999 8 047 23137 510 18 052 1 541 4 922 5 016 529 19 458 6 247 438 7 219 36

122 047 73 296 5 162 8 269 22 777 2 716 48 751 11 358 1 021 16 316 101132 438 67 831 14 199 5 989 27 931 2 569 64 607 23 784 1 103 17 854 619132 315 33 499 3 260 3 224 17 365 1 250 98 816 21 146 477 63 736 23084 721 41 780 7 123 5 292 20 308 2 023 42 941 6 965 4 394 19 454 424

23 854 12 573 625 2 696 7 740 714 11 281 20 4 058 1 698 416 121 7 188 200 1 266 2 458 1 799 8 933 300 4 324 1 154 27

15 062 5 336 520 319 2 935 89 9 726 3 052 177 1 975 -6 045 2 609 675 217 1 248 58 3 436 2 500 10 225 -4 778 1 561 452 240 623 34 3 217 719 25 2 168 2

49 043 2 445 300 198 1 491 331 46 598 3 992 8 41 270 689 392 3 067 - 250 2 542 51 6 325 3 000 8 2 270 356 098 3 475 - 127 1 039 201 2 623 875 34 1 403 205 943 2 782 296 397 929 43 3 161 150 80 1 452 -4 705 2 581 250 288 1 506 119 2 124 255 2 347 -

10 863 1 998 - 301 998 57 8 865 1 368 30 6 204 -4 944 2 748 19 327 1 860 152 2 196 - 28 1 034 ' 25

11 616 3 025 575 1 277 467 383 8 591 - 4 053 449 15 483 3 961 50 974 2 374 266 1 522 20 5 995 36 755 5 587 - 445 4 899 65 1 168 - 254 -3 260 2 314 280 248 320 263 946 - - 694 622 773 1 945 605 215 839 65 828 160 12 315 1545 768 2 850 75 320 2 088 139 2 918 57 - 2 590 455 724 2 773 30 426 1 712 110 2 951 25 - 862 13 768 1 083 230 243 387 130 2 685 950 35 271 -

10 259 7 050 5 000 472 618 119 3 209 - 6 3 000 -10 457 7 965 275 321 5 558 148 2 492 456 102 956 15510 389 1 065 - 111 506 112 9 324 3 500 40 4 758 3

8 469 2 162 3 240 540 223 6 306 1 797 141 4 310 _

3 888 1 419 - 760 512 65 2 469 - 1 759 499 -3 314 1 110 - 235 475 177 2 204 - 3 123 -8 919 4 659 200 271 1 471 1 557 4 260 300 2 562 532 27

• • . • • • • • • • • • . . • • • • . .• • . . • • • • • • • • • • • • . .

Omfatter også drift av bygårder.

3

39. Betalingsforhold

A.Apnede

konkurser

b)Byg-der

B. Åpnedeakkordfor-handlinger

b)Byg-der

C. Avholdteutleggsfor-retningeri

b)Byg-der

a)

Byer

D.

Vek-selsprotester'

Pst.

a)

Byer

a)

Byer

40. Valutakurser på Oslo Bors3

Lon-don

NewYork

Stock-holm

Ko-benh.

kr. pr.100fres.

kr. pr. kr. pr.100

sv. kr.

kr. pr.100

d. kr.

Paris

kr.pr.£

1950. *34

X. Penger og kreditt.

1929 308 514 901932 284 471 1111937 143 143 481938 142 152 661939 155 161 521940 141 102 321941 56 55 131942 28 25 11943 49 37 31944 65 40 21945 60 43 11946 66 43 31947 63 47 21948 4 87 75 41949 4121 71 8

1948.Juli 6 4Aug. 6 6Sept. 10 4Okt... 5 6Nov. 4 6Des. .. . . 9 8

1949.Jan. ... . 9 4 1Feb.. . . 8 4Mars . 11 10 1April . 10 4Mai 9 5 1Juni • 11 9 1Juli 11 6 2Aug .. . . 8 3Sept. . . . 11 5Okt. ..

14 6NOV. 11 6Des. .. . . 8 9 1

1950.Jan 10Feb. 8 15 1Mars . . • 16 5 2April . . . 10 13 1Mai .. . . 7 2 1Juni

..Juli7

1189

1

Aug. 12 3 1Sept. . . . • • • •Okt • •

3 969 12 853 18.200 14.730 3.748 100.46 100.072 339 8 936 2.6 19.463 22.010 5.583 102.99 104.831 543 3 734 1.2 19.900 16.550 4.043 102.85 89.251 411 3 462 1.3 19.900 11.930 4.090 102.84 89.251 611 3 754 1.4 19.110 11.090 4.315 103.65 88.071 164 2 846 2.1 17.606 9.860 4.400 105.23 85.41

844 2 245 0.4 17.750 9.800 4.400 105.10 85.40408 1 161 0.3 17.750 10.000 4.400 105.10 91.86427 748 0.4 17.750 10.000 4.400 105.10 92.25338 685 0.6 17.750 10.000 4.400 105.10 92.25401 611 0.7 19.219 9.990 4.764 113.73 99.60391 598 0.8 20.034 4.184 4.970 127.76 103.75579 911 0.9 20.020 4.180 4.970 138.30 103.64

1 058 1 243 0.8 20.020 2.360 4.970 138.30 103.601 208 1 403 0.8 20.020 1.912 5.596 138.30 103.60

1.0 20.020 2.325 4.970 138.30 103.60255 368 1.0 20.020 2.325 4.970 138.30 103.60

0.9 20.020 2.325 4.970 138.30 103.600.7 20.020 2.124 4.970 138.30 103.60

298 272 0.7 20.020 1.890 4.970 138.30 103.600.8 20.020 1.890 4.970 138.30 103.60

0.6 20.020 1.890 4.970 138.30 103.60323 320 0.6 20.020 1.890 4.970 138.30 103.60

0.8 20.020 1.890 4.970 138.30 103.600.7 20.020 1.883 4.970 138.30 103.60

302 431 0.8 20.020 1.833 4.970 138.30 103.600.9 20.020 1.833 4.970 138.30 103.601.0 20.020 1.833 4.970 138.30 103.60

189 265 1.0 20.020 1.833 4.970 138.30 103.601.1 20.020 1.914 5.842 138.30 103.600.9 20.020 2.049 7.150 138.30 103.60

394 387 0.8 20.020 2.049 7.150 138.30 103.600.8 20.020 2.049 7.150 138.30 103.60

0.8 20.020 2.049 7.150 138.30 103.60462 625 0.8 20.020 2.049 7.150 138.30 103.60

0.8 20.020 2.049 7.150 138.30 103.600.8 20.020 2.049 7.150 138.30 103.60

417 392 0.8 20.020 2.049 7.150 138.30 103.600.9 20 020 2.049 7.150 138.30 103.60• • 20.020 2.049 7.150 138.30 103. 60. . 20.020 2.049 7.150 138.30 103.60

. 20.020 2.049 7.150 138.30 103.60• • • • • •

138222

40624949

71

1463

11

131

31

1

-1• •

Etter tidsskriftet «Creditreform». 2 Protesterte aksepter i pst. av alle forfalne aksepter iet utvalg av banker. 3 Gjennomsnittstall. 4 Av dette i Aker 1948: 11, 1949: 18.

*35

Nr. 10.

XI. Offentlige finanser.

41. Statsregnskapets oppgjør for enkelte større inntektsposter.' 1000 kr.

A.

Ordinærskatt på

formue oginntekt

Kap. nr.2001

B.Tilleggs-skatt på,formue(Ekstra-ord. for-

muesskatt)Kap. nr.

2002

C.

Skatt påinngangs-

penger

Kap. nr.2003

D.

Særskiltskatt påinntekts-stigning

Kap. nr.2004

E.

Arve-avgift

Kap. nr.2005

F.

Motor-

vslMit.

Kap. nr.2006

G.

Toll-inntekter

Kap. nr.2011

H.

Laste- og-

avgifterfY.r

Kap. nr.2012

I.Overskottav A/S

Vinmono-poletsdrift

Kap. nr.2013

Etter stats-regnskapet .1929-30 . . 73 477 10 897 3 506 - 4 497 - 110 473 4 162 13 30(1932-33 . . 64 261 6 323 3 164 5 028 - 98 892 3 283 11 50(1938-39 . . 142 503 8 176 7 137 - 7 186 - 154 278 4 403 20 00C1939_40 . . 157 323 9 677 6 358 - 7 023 - 150 043 3 764 14 25C

218 350 11 296 3 079 - 7 817 - 129 259 1 689 27 93C1940-41 .•1941-42 . . 241 754 11 227 3 616 35 064 11 035 - 77 912 1 667 14 25C

289 834 12 091 12 711 50 140 9 261 - 60 786 1 739 8 80C1942-43 .•1943-44 . . 302 836 12 076 18 344 40 320 8 622 294 45 630 1 514 10 50C

303 775 11 905 19 805 29 012 8 731 176 36 851 817 20 00C1944-45 .•287 940 12 866 25 538 13 188 8 503 311 119 644 2 061 15 50(1945-46 . •335 124 15 769 23 803 4 531 25 701 3 781 218 398 3 063 75 00C1946-47 . •

1947-48 . 497 649 18 210 22 652 3 094 28 972 6 365 178 994 3 875 70 00C••1948-,-49 . 687 525 17 086 20 901 2 476 14 476 5 960 151 417 4 138 23 50(

Bev. budsj.650 000 18 000 18 000 2 000 15 000 6 000 170 000 3 500 35 00C1949-50 .•

1950-51 . • 750 000 16 000 18 000 1 000 15 000 6 000 165 000 3 500 30 00(

Forel. tall'Juli—juni

1949-50 . . 685 120 15 518 19 305 2 148 15 068 5 788 192 804 4 186 30 00(

Juli—aug.1949-50 . . 37 329 862 2 691 444 1 470 224 34 138 642 -1950-51 . . 34 573 539 2 894 502 1 630 617 33 324 702 -

1948-49.Jan 33 413 964 1 559 63 2 802 827 22 413 313 -Feb 25 350 3 197 1 727 497 1 026 492 9 425 349 -Mars 86 967 2 777 1 781 68 1 075 436 11 400 421 -April 45 767 1 340 1 720 117 907 303 20 547 344 22 00(Mai 72 995 1 513 1 677 114 1 280 280 10 783 372 1 50(Juni 58 249 1 024 1 873 215 854 175 10 657 309 -

1949-50Juli 21 362 561 1 455 110 958 165 22 246 334 -Aug 15 967 301 1 236 334 512 59 11 892 308 -Sept 115 672 264 1 584 419 943 686 10 177 357 -Okt 55 006 778 1 801 103 2 618 1 874 22 926 328 -Nov. 109 838 1 754 1 840 44 907 858 12 444 322 -Des. 51 255 1 748 1 625 445 1 827 678 13 410 328 -Jan 32 421 3 576 1 459 158 1 228 626 23 074 363 -Feb 24 842 1 041 1 607 128 1 037 307 9 960 332 -Mars 91 634 2 465 1 570 147 1 509 181 15 080 419 -April 39 967 1 275 1 654 43 1 273 136 23 610 339 30 00(Mai 81 724 1 423 1 736 108 1 249 112 13 318 345 -Juni 45 432 332 1 738 109 1 007 106 14 667 411 -1950-51

Juli 22 193 332 1 574 433 518 553 22 919 358 -Aug 12 380 207 1 320 69 1 112 64 10 405 344 -Sept. • • • . • • . . • • • • • • • • • .

Månedstallene er utarbeidd etter foreløpige månedsrapporter og viser de nettobeløp — av-rundet — som i månedens løp er innbetalt på vedkommende konti, unntatt Kap. 2011 og 2012 somviser henholdsvis falne (beregnede) tollinntekter og laste- og fyravgifter.

1950. *36

Xl. Offentlige finanser.

41. Statsregnsk. oppgjør for enkelte større innt.poster. 1 (forts.). 1000 kr.

K.

Brenne-vinsoms.-

avgift

Kap. nr.2015

L.

Skjenke -avgift

Kap. nr.2016

M.

Brenne-vinstil-virkn.-avgift

Kap. nr.2017

N.

01-avgift

Kap. nr.2019

O.Sjoko-

la d e- og„

su,.vkaiz-

avgift

Kap. nr.2020

P.

Tobakk-stempel-

avgift

Kap. nr.2021

Q. Om-setn.avg.av alko-holfriedrikke-varer ogfruktvinKap. nr.

2022

R.

Omsetn.-avgift av

vissevarer

Kap. nr.2024

S.Midlert.omsetn .1-av e t.. i.

1formål

Kap. nr.2026

T.

Fyr -as t, igkikf t-

Kap. nr.2027

,Etter stats-regnskapet1929-30. . . 12 606 - 11 207 14 140 6 272 16 132 1 625 - - -1932-33 . . . 13 438 - 9 653 12 845 5 526 17 017 1 534 - - -1938-39 . . . 18 822 - 12 750 16 3581 9 289 26 282 2 630 4 331 37 810 -1939-40. . . 17 814 - 13 847 18 128 9 650 29 541 2 531 4 503 44 151 -1940-41 . . . 19 941 14 114 13 049 29 964 12 281 39 580 4 535 6 450 269 124 -1941-42 21 175 8 712 13 970 23 919 1 12 590 33 595 10 002 14 353 500 476 2 0391942-43.. . 21 050 6 311 18 045 18 106! 7 853 31 496 12 725 17 605 493 559 6 0621943-44. . . 27 704 4 679 23 113 19 620 1 473 25 202 12 099 14 871 496 607 4 7431944-45 .. . 29 149 3 854 25 031 18 309 1 329 34 795 11 277 11 241 430 954 4 2161945-46.. . 30 482 5 302 15 618 18 036 '12 159 49 699 11 062 9 604 405 155 4 2551946-47 .. . 36 809 12 605 27 208 23 516 21 419 82 180 8 949 18 085 530 705 4 3361947-48. . , 45 444 16 392 27 557 26 955 27 749 85 855 12 089 25 062 448 023 5 3161948-49.. . 45 335 8 032 25 837 26 377 32 643 79 622 11 090 26 493 429 670 4 053

Bev. budsj.1949-50.. . 45 000 7 500 25 000 27 000 40 000 85 000 10 500 23 000 420 000 5 0001950-51 37 000 9 500 19 000 30 000 60 000 85 000 11 000 29 500 475 000 11 000

Forel. tall,

Juli—juni1949-50 . . . 40 125 9 577 23 385 37 830 51 097 82 452 8 806 31 980 482 338 5 790

Juli—aug.1949-50 . . 6 766 2 052 2 444 8 866 6 266 14 745 2 251 4 034 69 869 7391950-51 . . 6 882 2 206 3 234 8 104 11 978 14 566 2 229 4 622 83 369 3 005

1948-49.Tan 6 000 428 2 792 2 778 2 768 6 591 483 2 279 39 458 -Feb 2 900 376 1 784 1 243 2 777 6 283 493 2 112 38 510 276Kars 2 900 413 1 019 1 480 2 424 5 854, 544 2 566 34 921 458April. 3 547 615 1 441 3 114 2 913 6 409 1 407 2 004 33 638 4Nlai ..... . 3 500 720 1 955 3 689 3 542 6 523 757 2 133 34 074 415Juni 3 500 8721 2

!056 3 749 3 528 5 480 1 112 2 306 41 571 403

1949-50.Juli 3 300 946 1 988 4 144 2 373 6 517 786 1 743 37 861 369Aug 3 466 1 106 456 4 722 3 893 8 228 1 465 2 291 32 008 370Sept 3 300 947 1 373 3 452 2 968 7 130 763 2 527 43 470 116Dkt 3 000 824 2 148 2 894 3 542 6 560 554 2 595 38 605 406Nov. 3 000 751 2 160 2 480 4 074 7 450 461 2 864 39 693 405Des. 3 000 623 523 2 416 3 997 7 359 457 3 348 41 347 454Tan 5 300 680 - 3 559 3 807 6 707 758 2 656 46 407 2Feb 2 400 594 5 055 1 889 4 257 6 872 467 2 272 40 445 330fars 2 600 606 2 312 2 074 4 016 6 187 464 2 709 38 588 1 198April 3 500 742 2 380 3 099 4 378 6 347 706 2 542 36 849 1 108qai 3 759 781 2 380 2 889 6 805 7 103 771 3 150 43 042 14Juni 3 500 977 2 610 4 2121 6 987 5 992 1 154 3 283 44 023 1 0181950-51.

Tuli 3 300 1 019 1 720 4 110 4 339 6 966 1 135 2 157 36 752 991klla

b

3 582 1 187 1 514 3 994 7 639 7 600 1 094 2 465 46 617 2 014-iept . . . . • • • • • • . . . . • • . . . •

Se note 1 foregående side.

IVA

J

A

*37 Nr. 10.

XI. Offentlige finanser.

41. Statsregnsk. oppgjør for enkelte storre inntektsp.' (forts.). 1000 kr.

U.Krisetil-leggsavg.på bren-nevin og

vin

Kap. nr.2028

V.

Krisetil-leggsavg.på øl

Kap. nr.2029

W.Krisetil-leggsavg.IA to-bakke-varer

Kap. nr.2030

X.

vei_avgifter

Kap. nr.2061 og

2062

Y. Renterav sta-

tens kon-tantbeh.og ute-ståendefordr.

Sap. nr.2812

Z.

Avdragpa. ute-staendefordr.

Kap. nr.3121

A—Z.

Sum

A.A.

Stats-banene,

skott2

Kap. nr.1101

B.B.

Post-verket,

skott2

Kap. nr.1102

C.C.

Telegraf-verket,

skott z

Kap. nr.1103

Etter stats-regnskapet1929-30... - - - 5 465 3 558 2 797 294 114 4- 4 529 3 198 7 4981932-33 .. . - - - 14 856 3 887 3 222 274 429 456 119 1 536 4 3691938-39 .. . - - - 33 783 2 937 3 008 511 683 4.65 515 3 359 3 7731939-40 . . . - - - 29 268 3 500 1 334 522 705 ±52 094 137 5 3281940-41 - - - 36 685 3 877 2 073 851 093 4-13 931 4 446 2 1821941-42 750 847 758 22 722 3 781 7 916 1074130 15 315 9 850 10 2121942-43 .. . 32 564 19 971 19 350 25 703 4 022 13 266 1193050 55 472 11 834 15 8081943-44.. . 46 836 21 430 15 508 26 009 2 367 11 565 1193962 26 410 13 767 , 16 5601944-45. . . 56 756 19 570 20 771 15 253 2 610 6 064 1122251 23 242 13 057 19 1341945-46 .. . 66 111 18 869 32 525 38 646 3 257 4 659 1210990 4-78 449 3 519 7 0541946-47 .. . 92 400 22 197 48 323 57 106 4 262 10 303 1705573 +103 632 3 195 5 3701947-48.. . 195 334 27 521 71 387 60 670 2 239 10 655 1918059 4-80 256 3 936 9 5151948-49 .. . 205 666 26 996 92 088 67 904 4 052 6 029 2019366 4- 102 056 2 354 56

Bey. budsj.1949-50.. . 205 000 27 000 100 000 125 000 2 700 1 300 2066500 + 106 140 3 000 8 500W50-51. . . 170 000 34 000 103 000 146 000 1 650 1 300 2227450 ± 100 158 3O00 5 000

Forel. tall'Juli—juni

[949-50 . . 185 663 31 616 99 820 165 511 3 408 8 249 2237584 +40772 5 439 5 556

Juli—aug.[949-50 . . 32 898 7 169 16 937 30911 231 264 284 242 2 951 -:- 480 1 463[950-51 . . 32 629 7 581 20 125 24 688 459 741 301 199 . . -:- 552 • •

1948-49.Tan 28 000 2 338 8 225 5 257 60 278 170 089 4. 5 114 4- 1 016 2 484Feb. .. . . . . . 12 600 1 016 9 175 2 660 165 639 125 072 5- 6 549 698 430Vfars 13 900 1 237 7 636 4 570 430 29 185 306 -:- 1 882 730 5- 2 817kpril 15 651 2 560 7 096 7 394 4- 7 273 180 104 ÷ 2 945 4. 273 2 075Vlai 15 700 3 009 7 381 2 653 110 261 176 936 4- 7 007 -+94-i- 25[uni 15 500 3 062 8 495 8 367 312 326 173 995 5- 7 718 ÷ 1 136 5- 3 779

1949-50.ruli .ug

16 00016 898

3 3783 791

8 1418 796

10 80120 110

130101

16896

145 836 1 2 951138 406 f -2--- 385±. 95 1

237226

;ept. )kt

14 50014 000

2 9072 458

8 1998 613

8 20923 136

1231 127

137768

230 223 1 . 8008196 664 J ."- -

1 685 -:--709 2

401904

-ov. 14 000 2 109 8 817 15 135 297 118 231 821 1 . , 195 1 483 ±- 2 435)es 14 000 2 064 8 383 15 971 272 574 176 104 f '' 4 129 1 579an 25 300 3 005 8 203 15 273 73 7 028 191663j . ---*--- 540 94'eh 11 800 1 604 9 316 4 576 260 ±1 172 130 219

—•

12033 •973 444

fars ,pril

12 00015 800

1 7652 612

7 6178 352

9 76415 818

61277

87110

205 053+463202 917 f 0 848 --:-...-. 86 3

305206

fad 14 965 2 421 8 373 11 009 335 25 207 8371,--.-.± 895 --i-- 1 210

uni 16 400 3 502 7 010 15 709 352 310 180 841 I. • 10 884 ±- 2 387 217

1950-51.uli ug

15 70016 929

3 4344 147

8 73511 390

12 00912 679

317142

615126

152 179 ..149 020 . .

-:- 155--:- 397

• •• •

opt. • • . . • • • • • • • • • • • •• •

Se note 1 to sider lenger fram. 2 Fra og med 1932/33 er renter av Statens kapital regnetmed blant utgiftene.

6 1.426 1.45

1.541.591.852.302.592.772.94

2.642.672.912.85

2.842.932.963.01

2.95

• •1.922.102.392.753.073.203.49

3.133.233.213.24

53.363.543,503.54

• •1.942.182.472.843.173.303.60

3.263.343.303.31

3.463.673.633.65

3.57

1.641.67 • •1.77

1.582.01

1.852.28

2.092.64

2.512.86

2.823.02

2.953.13

3.09

2.94

2.813.00

2.903.04

2.993.11

3.07

3.05

3.003.15

3.143.14

3.073.18

3.12

3.15

3.06

1.67

1.752.05

2.152.22

2.302.59

2.702.94

3.083.20

3.343.27

3.34

3.13

3.293.18

3.333.23

3.353.28

3.40

53.22

3.303.27

3.323.26

3.313.32

3.44

3.24

3.31

. .1• •

1.72 1.781.75, 2.022.04 1 2.292.34 2.632.65 2.862.81 3.022.79 3.14

3.44

2.812.822.782.82

2.742.832.752.86

2.92

2.943.003.043.11

3.053.163.163,20

3.16

1950. 4'38

XII. Lønninger og priser.

C.

Kroner

F. Beklednings-industri

42. Gjennomsnittlig timefortjeneste' for voksne menn i industri. 2

D. Nærings- og nytelses-middelindustri

E.

I alto a)

jord-Tg stein-

Elektro- industri I alt

industrimet.."

Av dette: Tekstil-b) c) Bryg- industriHerme- gener ogtikk- mineral-

industri vannfa-brikker

alt b)Skotøy-industri

B. Malm- ogmetallutvinning

a) Av dette: a) Avdette:

A..

Total b)Gruve-og hyt.tedrift

1938' 4 1.63 • • 1.461939 4 1.66 • • 1.461940 1.72 1.71 1.601944 1.92 1.95 2.001945 2.17 2.16 2.151946 2.5:2 2.55 2.491947 2.78 2.85 2.791948 2.94 3.01 2.961949 3.09 3.16 3.14

1948.1. kvartal 2.85 2.932. » 2.92 3.023. » 2.98 3.034. » 3.02 3.07

1949.1. kvartal 3.00 3.072. » 3.11 3.223. » 3.10 3.134. » 3.15 3.22

1950.1. kvartal 3.10 3.17 3.121

• •• •

2.472.782.963.16

• •1.791.822.102.402.572.702.83

2.86

1.581.641.822.122.312.522.823.093.20

2.973.083.163.16

3.143.253.193.22

3.24

• •1.791.912.162.592.893.043.17

2.86 2.96 2.851 2.622.99' 3.04 2.90 2.713.00 3.05 2.99 2.712.98 3.12 3.07 2.75

3.04

3.09 53.02 2.713.16

3.24

3.14 2.853.16

3.12

3.24 2.853.19

3.24

3.21 2,89

1.30

1.801.31

1.77 • •1.39

1.90

1.801.50

1.93

1.72

2.061.73

2.20

1.86

2.282.09

2.52

2.24

2.512.30

2.68

2.53

2.792.45

2.77

2.68

3.012.58

2.90

2.79

3.13

2.35

2.70

2.63

2.902.44

2.80

2.70

3.002.52

2.77

2.66

3.072.51

2.81

2.71

3.08

2.48

2.78

2.71

3.072.55

2.91

2.76

3.172.68

2.95

2.80

3.112.63

2.93

2.89

3.16

2.64

2.91

2.88

3.173.21

3.181

a)

alt

a)

H.

Avdette: Papir-

industrib) Sag-

bruk oghovle-

nor

Lær- og gummi-vareindustri

A vdette:

b)Gummi-

vare-industri

J.Kjemisk og elek-trokj. industri

Avdette:

b) Elek-tro-

kjem.industri

K. L. Jern- og me-tallindustri

Olje- og a)fett-

industriI alt

M.

Div.be-

drifter

G.Treindustri

a)

alt alt

Avdette:

b)Mek.verk-steder

1938' 1939' 1940 1944 1945

. .1946 2.27 2.271947 2.57 2.541948 2.74 2.711949 2.90 2,87

1948.1. kvartal 2.63 2.572. » 2.71 2.723. » •••• 2.79 2.784. »

2.82 2.771949.

1. kvartal 2.84 2.792. » 2.90 2.883. )> 2.91 2.914. » 2.94 2.89

1950.1. kvartal 2.91 2.91

Gjennornsnittsfortjeneste på tid, akkord og overtid. 2 Årstallene er veide gj.snitt av kvar-talstallen.e. 3 3. kvartal. 4 Beregnede tall. 5 Ny gruppering. 6 4. kvartal.

d)

Sjoko-lade-fabr.

e)To-

bakks-fabrik-

ker

*39 Nr. 10.

XII. Lønninger og priser.

43. Gjennomsnittlig timefortjeneste' for voksne kvinner i industri. 2 Kroner

C. Nærings- og nytelsesmiddelindustri

a) Av dette:

e)Bryg-

gerier ogmine-ralv.-fabr.

D.Bekledningsindustri

Av dette:

b) c)Kon- SkotoY-feksi.- industriindustri

A.

Total

B.

Malm-og me

tall-utv.

I alt

b)

Herme-tikk-

industri

a)

I alt

0.97 • • • • 0.80 1.18 1.13 1.07 1.01 0.944 0.97 • • • • 0.81 1.18 1.16 1.09 1.05 0.95

1.03 0.95 1.07 0.86 1.26 1.25 1.14 1.09 1.12 1.04

1.14 1.08 1.15 0.99 1.27 1.36 1.08 1.25 L28 1.18

1.32 , 1.21 1.35 L23 1.46 1.59 1.28 1.40 1.40 1.36

1.53 1.43 1.52 1.42 1.66 1.71 1.51 1.55 1.54 1.52

1.76 1.63 1.75 1.61 1.87 1.94 1.82 1.74 1.74 1.73

1.89 1.70 1.87 1.75 1.91 2.09, 1.94 1.87 1.85 1.91

1.98 1.75 1.93 1.81 1.98 2.1411

12.01 2.00 1.97 2.05

1.83 1.69 1.82 1.68 1.89 2.07 1.90 1.80 1.78 1.84

1.88 L70 1.87 1.74 1.94 2.11 1.95 1.87 1.85 1.91

1.90 1.68 1.88 1.78 1.91 2.09 1.93 1.90 1.86 1.95

1.93 1.71 1.90 1.80 1.90 2.10 1.99 1.93 1.90 1.95

1.93 1.73 1.88 1.77 1.88 2.08 1.94 1.92 1.89 1.98

1.98 1.75 1.93 1.76 1.99 2.16, 2.04 2.00 1.98 2.06

1.99 1.75 1.94 1.85 2.01 2.13 1.99 2.01 1.98 2.07

2.03 1•78 1.97 1.86 2.03 2.16 2.07 2.05 2.03 2.10

2.02 1.78 1.95 1.85 2.00 2.20 2.03 2.06 2.05 2.09

G. H. I. J. i K. L. M.

Lær- og gummi- ivareindustri

Tekstil-industri

1)) Gum-mi vare-industri

I938' 19393

1940 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.1. kvartal 2. »3, »4. »

1949.1. kvartal 2.3.4.

1950.1. kvart al

E. F.

Triko-tasje-

industri

Tre- Papir-industri industri

a)

I alt

Avdette:

Kje-misk Olje- og

og elek- fott-trokie- iindustrimisk

industri

Jern- ogmetall-industri

Div.bedrif-

ter

19383

19393

1940 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.1. kvartal 2. »3. »4. »

1949.. kvartal

2. »3. »4. »

1950.1. kvartal

0.860.85• • • •

90.91 0.. 4 00.97 1.04 1.. .4 0

L13 1.. 6. 1.1. 8.0.851.03 1.04 1.09 1.15 1.14 1.16 1.10 1.26 0.981.19 1.24 1.29 1.34 1.35 1.33 1.32 1.46 1.301.47 1.45. . 1.55 1.56 1.54 1.60 1.55 1.68 1.49

71.71 1.631.77 1.79 1.82 1.82 1.82 1.79 1.97 1.701.84 1.78 1.86 1.96 1.97 1.95 1.88 1.91 2.10 1.871.92 1.89 1.97 2.04 2.04 1.99 2.01 1.93 2.25 2.09

1.79 1.72 1.78 1.86 1.92 1.91 1.87 1.88 2.05 1.781.84 1.78 1.83 1.88 1.96 1.95 1.85 1.91 2.08 1.841.85 1.80 1.91 2.07 1.97 1.94 1.87 1.90 2.11 1.891.88 1.81 1.95 2.02 2.02 2.00 1.91 1.93 2.14 1.94

1.88 1.84 1.99 2.02 51.99 1.95 »1.91 1.92 2.17 2.041.90 1.89 1.93 2.04 2.03 1.99 2.07 1.96 2.21 2.011.94 1.93 1.94 2.04 2.04 1.97 1.96 1.87 2.27 2.091.96 1.91 2.03 2.05 2.10 2.05 2.08 1.96 2.25 2.11

1.96 1.92 2.03 2.04 2.05 1.98 2.05 2.02 2.26 2.11

Gjennomsnittsfortjeneste på tid, akkord og overtid. 2 Årstallene er veide gj.snitt av kvar-talstallene. 3 3. kvartal. 4 Beregnede tall. 5 Ny gruppering.

2.352.312.422.623.143.413.493.64

3.363.483.583.52

3.323.713.723.68

3.39

• •2.612.322.472.663.373.924.224.66

3.854.044.344.59

4.154.844.684.85

4.49

1939 1940 1.8.21941 1.851944 1.921945 2.101946 2.521947 2.781948 2.971949 333

1948.1. kvartal 2.74

2.973.003.13

1949.1. kvartal 53.062. » 3.393. » 3.364. » 3.44

1950.1. kvartal 3.29

2. »3. »4. »

• •1.561.621.712.072.302.562.672.79

1,871.892.012.172.722.993.223.63

2.572.662.652.75

2.903.213.283.44

2.722.762.822.86

3.293.733.653.78

2.90 3.57

• •1.671.701.742.032.312.532.662.86

2.562.642.682.75

5 2.762.872.872.94

2.90

1950. *40

XII. Lønninger og priser.

44. Gjennomsnittlig timefortjeneste' i håndverk og i entreprenorvirks. 2 Kroner

A. Håndverk, fa*garbeidere, menn

d)

Baker-og kon-ditor-fa*get

e)Slak-ter ogpølse-

maker-fa*get

C.Entre-.prenor-

virk-somh.(fa*g-

arb. oghjelpe-.arbei-dere)

b) Polygrafiskindustri3

1) Avdette:

I alt 2) Bok-tryk-kerier

a)

Total

c) Bygningsfa*gene

1)

I alt2) Bygg-og tom-

mer-fa*get

Av dette:

5) Ror-legger-fa*get

3)

4)Maler- Murer-fa*get

fa*get

19384

19394

1940 1941 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.1. kvartal 2. »3. »4. »

1949.1. kvartal 2. »3. »4. »

1950.1. kvartal

2.142.202.232.132.222.502.953.203.393.60

3.283.373.403.50

5 3.453.613.603.71

3.57

• • 2.182.26

1.9. 6 2.19

1.86 2.23

1.87 2.47

216 2.57

2.49 • • 3.25

2.72 2.71 3.70

2.79 2.74 4.02

2.92 3.00 4.23

2.77 2.71 3.64

2.82 2.72 3.86

2.74 2.72 4.07

2.84 1 2.81 4.41

2.82 2.73 3.902.95 2.94 4.182.93 2.89 4.292.97 3.30 4.50

2.94 3.22 4.09

2.152.232.643.143.363.513.72

3.433.483.503.60

5 3.603.743.763.80

3.77

2.12.162.242.663.123.343.463.56

3.423.443.443.52

3.483.593.563.63

3.59

3.293.413.523.60

3.543.733.743.87

3.63

2.3.22.152.272.432.863.203.463.73

2.072.212.302.582.893.233.55

3.103.193.233.39

3.503.563.473.66

3.56

2.242.152.192.332.693.093.333.57

3.243.293.423.39

3.453.433.633.76

3.48

B. Håndverk, hjelpearbeidere, menn.

• •1.80

1.96

1.58

2.06

1.63

1.92

1.95

2.53

2.58

2.95

2.63

3.41

2.94

3.64

3.12

3.04 2.57

3.49

2.70

3.47

3.10

3.57

3.06

3.40

3.43

3.53

2.62

3.68

3.24

3.82

3.27

3.65

2.86

• •

• •• •• •• •• •

2.402.472.72

2.432.432.452.53

2.512.722.762.77

2.72

• • • •2.35 1.552.15 1.792.26 1.682.45 1.733.10 1.993.52 2.203.76 2.294.27 2.36

3.40 2.193.66 2.233.80 2.334.11 2.42

3.70 2.284.56 2.434.22 2.364.47 2.36

4.21 2.43

Gjennomsnittsfortjeneste på tid, akkord og overtid. 2 Årstallene er veide gi .snitt av kvar-talstallene. 3 Flere arbeidere i denne gruppe - særlig i avistrykkerier -- har kortere arbeidstidenn 48 timer. Gjennomsnittsfortjenesten pr. faktisk arbeidd time ligger derfor noe høyt i forholdtil fortjenesten for arbeid på normal tid. 4 3. kvartal. 5 Papirvareindustri er fra 1. kvartal1949 overfort fra håndverk til industri.

*41

Nr. 10.

XII. Lønninger og priser.

45. Engrosprisindeks. 1938 = 100

A.

Total

B.Animal-ske næ-rings-midler

C.'Vegeta-bilske

nærings-midler

D.Vegeta-bilske

nytelses-midler

E.

Fôrstof-fer og

gjødning

F.

Brenselog

oljer

G.Jern ogmetallerog jern-

og metall-varer

H.

Stein-,leirvarer

o. 1.

I.

Tre-varer

K.Tre-

masse,celluloseog papir

L.

Tekstil-varer

1929 97.0 95.4 113.5 • • 99.5 85.5 77.2 101.7 73.5 100.0 102.91931 79.3 80.3 79.6 • • 66.2 76.8 62.1 99.9 70.4 86.4 86.71932 79.7 74.8 89.9 69.5 78.6 67.0 98.8 62.9 79.0 89.91937 101.6 95.0 108.] 94.3 101.2 104.1 101.9 97.2 113.5 105.01939f 101.5 101.3 99.7 • • 99.0 104.8 103.0 104.3 104.8 92.8 102.719392 101.7 101.8 99.8 101.9 98.9 104.2 102.9 103.9 104.2 92.1 102.41940 133.2 119.9 118.0 114.8 115.1 191.2 139.3 123.0 130.5 119.1 135.61941 162.9 140.0 149.6 123.3 129.3 287.1 153.5 137.2 138.5 119.9 174.31942 172.3 147.0 161.9 126.6 132.6 313.1 153.9 142.2 147.3 123.8 184.61943 174.9 148.1 161.5 126.8 133.7 313.8 157.9 143.6 154.3 133.9 189.81944 176.6 148.6 162.9 131.4 134.0 316.6 159.6 144.8 154.8 138.3 190.31945 177.1 149.4 163.2 133.3 135.8 311.7 162.8 154.1 159.9 148.7 185.91946 169.0 152.0 148.8 145.1 143.3 200.7 183.0 178.3 197.2 180.9 176.71947 175.2 154.5 145.1 145.8 146.2 207.8 205.0 184.8 224.5 206.4 176.41948 181.3 149.5 146.1 148.0 146.7 234.8 224.0 181.8 243.5 214.4 176.01949 184.3 147.8 140.9 148.7 148.0 253.9 235.1 185.2 250.7 215.0 175.6

1948.Juli 182.1 147.3 148.1 147.8 146.8 241.2 222.2 181.2 250.7 214.3 177.1Aug. 181.0 147.3 141.0 148.2 144.7 241.2 222.2 180.5 250.7 214.3 175.5Sept. 181.3 147.3 140.7 148.2 146.7 241.2 223.4 180.5 250.7 214.3 175.5Okt. 181.4 147.3 140.7 148.2 147.2 241.9 223.7 181.7 250.7 214.3 175.3Nov. 182.3 147.5 138.9 148.2 147.2 241.9 233.6 182.1 250.7 215.0 175.4Des. 182.6 147.6 139.9 148.2 147.9 241.9 235.0 182.1 250.7 215.0 175.4

1949.Jan. 182.8 147.6 139.9 148.2 147.9 241.9 237.1 182.1 250.7 215.0 175.6Feb. 182.9 147.6 139.6 148.2 148.7 241.9 237.1 184.7 250.7 215.0 175.6Mars 183.2 147.6 139.6 148.2 149.4 241.9 237.7 184.7 250.7 215.0 175.6April 183.2 147.7 141.2 148.2 149.4 241.9 238.0 184.7 250.7 215.0 175.6Mai 182.9 147.7 141.3 148.9 149.4 241.9 234.0 184.7 250.7 215.0 175.6Juni 182.7 147.7 141.3 148.9 149.4 241.9 232.9 184.7 250.7 215.0 175.6Juli 186.5 147.7 142.8 148.9 149.6 270.9 233.9 185.6 250.7 215.0 175.6Aug. 185.8 148.1 146.7 148.9 147.3 261.6 234.3 185.6 250.7 215.0 175.6Sept. 185.1 148.1 140.4 148.9 147.3 261.6 234.3 185.6 250.7 215.0 175.6Okt. 184.9 148.1 139.2 148.9 145.8 261.6 234.2 186.5 250.7 215.0 175.6Nov. 184.8 148.1 139.2 148.9 145.8 261.2 233.9 186.5 250 7 215.0 175.6Des. 187.1 148.1 139.7 148.9 146.5 278.1 233.5 186.5 250.7 215.0 175.6

1950.Jan. 186.1 143.0 139.7 148.9 146.5 278.1 233.7 186.5 250.7 215.0 175.6Feb. 187.7 143.0 141.7 148.9 147.2 278.1 236.2 186.5 250.7 215.0 181.2Mars 188.3 144.3 143.9 148.9 147.2 278.1 236.2 186.5 250.7 215.0 181.2April 203.5 171.5 174.5 181.3 176.2 278.1 236.2 186.5 250.7 216.2 184.1Mai 203.7 171.6 174.5 181.5 176.2 278.1 237.3 186.5 250.7 216.2 184.3,Tuni 204.3 171.6 175.9 181.5 176.2 278.1 239.3 186.5 250.7 216.2 184.3Juli 208.2 173.0 175.9 183.1 230.4 278.1 239.2 186.5 250.7 216.2 184.3Aug. 215.5 176.2 168.1 193.3 233.0 279.3 239.7 186.5 256.1 216.2 218.7Sept. 222.3 201.0 169.7 193.3 235.1 279.3 241.6 186.5 256.1 216.2 222.6Okt. • • • • • • • •Nov. • • • • • •

Etter det gamle beregningsgrunnlag. 2 Etter det nye beregningsgrunnlag.

1950. *42

XII. Lønninger og priser.

45. Engrosprisindeks (forts.). 1938 = 100

M.

Huder,lær ogskotøy

N.

Gmnmi-produk-

ter

O.Kjemiskeog tek-niskevarer

P. Jordbruksvarer Q.

Kolonial-varer

R.

Fôrstof-fer og

gjødning

s. Industrivarer

a)I alt

b)Animal-

ske

c)Vegeta-bilske

a)

I alt

b) RA-varer

og halv-fabrikata

c)Hel-

fabrikata

1929 103.7 • • 112.9 99.6 99.7 99.3 135.5 99.5 91.1 85.3 95.31931 87.8 • • 100.2 80.7 84.6 72.7 89.4 66.2 79.0 74.0 82.61932 85.4 97.2 75.5 75.6 75.5 111.8 69.5 79.6 72.8 84.51937 108.6 104.2 99.3 94.4 109.5 106.3 94.3 103.2 106.1 101.21939' 99.5 • • 105.2 96.1 98.6 91.0 113.4 99.0 103.0 102.8 103.21 939 2 100.0 110.6 106.8 96.6 99.2 90.6 113.2 98.9 102.8 103.0 102.61940 128.5 123.8 161.4 112.5 117.6 100.5 137.2 115.1 142.1 154.6 131.61941 141.0 134.6 210.6 131.4 142.7 104.7 189.5 129.3 175.1 177.3 173.31942 151.3 151.9 224.5 136.7 148.9 108.0 205.2 132.6 185.5 182.5 187.91943 152.0 169.2 239.1 138.5 150.4 110.3 200.8 133.7 189.1 186.7 191.11944 152.6 180.3 242.0 138.5 150.4 110.3 204.7 134.0 191.3 187.8 194.11945 153.4 180.4 244.8 141.7 152.5 116.4 194.8 135.8 191.5 188.4 194.21946 158.2 177.7 273.6 150.6 160.8 126.6 151.6 143.3 178.7 200.5 160.51947 164.7 16] .9 298.1 164.0 174.0 140.7 122,1 146.2 185.7 217.4 159.21948 172.6 155.9 319.3 166.4 174.0 148.5 111.1 146.7 194.9 234.4 161.91949 178.4 152.4 313.3 166.3 174.1 148.0 105.9 148.0 199.9 239.7 166.6

1948.Juli 174.9 156.9 318.2 168.0 174.0 154.1 106.8 146.8 196.0 237.8 161.1A u . 174.9 154.5 318.2 164.7 174.0 143.1 106.7 144.7 195.7 237.4 160.9S€ p 174.9 154.5 321.3 164.7 174.0 143.1 106.7 146.7 195.9 237.7 160.9Okt. 174.9 154.5 321.3 164.7 174.0 143.1 106.7 147.2 196.0 237.8 161.1Nov. 174.9 154.5 321.3 164.7 174.0 143.1 106.7 147.2 197.3 240.9 160.9Des. 174.9 154.5 321.3 165.5 174.0 145.5 105.6 147.9 197.5 241.2 161.1

1949.Jan. 174.9 154.5 321.3 165.5 174.0 145.5 105.6 147.9 197.8 241.3 161.5Feb. 174.9 154.5 321.3 165.5 174.0 145.5 105.6 148.7 197.9 241.3 161.6Mars 178.7 154.5 321.7 165.5 174.0 145.5 105.6 149.4 198.3 241.7 162.1April 180.5 154.5 308.1 166.3 174.0 148.0 105.6 149.4 198.1 242.1 161.4Mai 180.0 154.5 308.1 166.3 174.0 148.2 106.3 149.4 197.5 240.7 161.5

178.3 154.5 308.1 166.3 174.0 148.2 106.3 149.4 197.2 240.2 161.4Juli 178.3 154.5 308.1 166.8 173.6 150.6 106.3 149.6 202.8 240.0 171.8Aug. 178.3 149.7 311.0 169.0 174.2 156.7 106.3 147.3 201.2 237.8 170.5Snpt 178.3 149.7 313.1 166.3 174.2 147.6 106.3 147.3 201.1 237.8 170.5Okt. 178.3 149.7 313.1 165.7 174.2 145.7 106.3 145.8 201.2 237.8 170.5Nov. 178.3 149.2 313.1 165.7 174.2 145.7 106.3 145.8 201.0 237.7 170.4Des. 181.5 149.2 313.1 166.4 174.2 148.2 104.1 146.5 204.4 237.9 176.4

1950.Jan. 182.0 159.0 313.1 161.5 167.1 148.2 104.1 146.5 204.6 238.0 176.7Feb. 185.0 159.0 325.2 162.2 167.1 150.6 104.1 147.2 206.7 241.4 177.7Mars 185.8 159.0 325.2 164.1 168.8 153.1 104.1 147.2 206.9 241.6 177.9April 206.4 159.0 325.2 180.2 175.3 191.6 152.7 176.2 217.6 244.6 195.0Mai 206.4 159.0 326.3 180.2 175.3 191.6 153.1 176.2 217.9 245.0 195.2Juni 211.5 159.0 326.3 180.8 175.3 193.9 153.1 176.2 218.5 246.1 195.5'Tull 211.5 160.3 326.3 182.2 177.2 193.9 153.1 230.4 218.8 246.1 195.9Aug. 243.8 160.3 326.3 181.6 181.6 181.6 153.1 233.0 230.0 263.4 202.1Sept 249.0 161.3 326.3 206.6 216.1 184.1 153.1 235.1 231.5 265.6 203.0Okt. • • • • • • • • • • • •Nov. • • . .

Etter det gamle beregningsgrunnlag. 2 Etter det nye beregningsgrunnlag.

*43

Nr. 10.

XII. Lønninger og priser.

46. Indekstall for levekostnader for arb.familier i byer og industristeder. 1949=100.i.

A. Total B. Matvarer

a)Med fa*g-forenings-

ikontingent

b)Uten fa*g-forenings-kontingent

a)

I alt

b)Kjøtt og

kjøtt-varer

e)

Flesk

d)Fisk og

fiske-varer

e)Mjølk,

smør, ostog egg

f)Potetergrønns.

frukt ogbær

g)Mjøl,grynIn. V.

h)Brød ogandrebaker-varer

61.7 61.0 64.2 58.4 56.4 47.6 66.8 47.7 81.656.3 54.9 54.4 44.9 40.5 42.2 59.3 41.4 69.955.1 54.2 53.0 42.2 39.3 41.0 57.0 38.3 70.861.7 61.0 64.2 57.1 50.0 45.9 69.1 50.0 89.363.7 63.0 66.8 62.8 53.3 48.5 72.1 52.7 88.864.4 63.8 67.9 61.9 57.2 50.3 75.2 52.3 85.474.7 74.4 81.7 69.6 68.9 61.4 91.2 66.9 99.386.8 87.2 97.6 89.9 90.1 90.4 103.0 74.2 104.991.9 92.4 101.7 92.8 95.2 105.1 104.4 80.6 104.994.1 94.7 102.9 93.3 95.2 105.3 104.7 87.8 104.995.2 95.9 103.3 93.3 95.2 105.1 104.7 90.5 104.997.0 97.6 104.3 93.8 97.9 105.6 106.0 94.3 104.099.6 100.1 104.8 98.9 101.8 97.9 109.5 98.0 102.1

100.4 100.6 103.8 101.4 102.6 97.5 108.0 103.6 98.999.8 99.9 101.2 99.7 100.0 98.2 102.2 102.4 99.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.8 100.9 103.8 99.7 100.0 98.0 105.1 112.0 100.0101.0 101.1 104.1 99.9 100.0 98.1 105.1 113.5 100.0100.1 100.3 101.9 99.9 100.0 98.1 100.1 113.5 100.0100.3 100.3 102.1 99.9 100.0 98.4 100.1 114.3 100.099.4 99.5 100.3 100.0 100.0 98.4 100.1 101.8 100.099.1 99.2 98.9 100.0 100.0 98.6 100.1 92.0 100.099.0 99.0 98.5 100.0 100.0 98.8 100.1 89.3 100.098.9 98.9 98.4 100.0 100.0 99.0 100.1 88.1 100.099.0 99.1 98.5 100.0 100.0 99.3 100.1 89.7 100.0

99.0 99.1 98.5 100.0 100.0 98.7 100.2 90.2 100.099.2 99.2 98.6 100.0 100.0 98.4 100.2 90.8 100.099.3 99.3 98.8 100.0 100.0 98.8 100.2 92.0 100.099.6 99.6 99.3 100.0 100.0 99.6 100.2 95.3 100.099.9 99.9 99.9 100.0 100.0 100.1 100.2 98.8 100.0

100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.5 100.0100.1 100.1 100.0 100.0 100.0 100.5 99.6 100.7 100.0102.6 102.7 105.6 99.9 100.0 100.5 99.9 139.1 100.0100.4 100.4 100.8 99.9 100.0 100.5 99.9 105.3 100.099.9 99.9 99.3 99.9 100.0 100.6 99.9 95.0 100.0

100.0 100.0 99.4 99.9 100.0 101.0 99.9 95.3 100.0100.1 100.1 99.5 99.9 100.0 101.1 99.9 96.8 100.0

100.5 100.4 99.6 100.5 100.0 102.8 98.6 98.7 99.9 100.0100.4 100.3 99.3 100.5 100.0 102.1 96.5 100.9 100.0 100.0101.0 100.9 100.1 100.5 100.0 102.3 97.2 102.9 100.0 100.0103.8 103.7 106.9 100.4 100.0 103.0 109.8 104.5 110.2 104.3104.4 104.4 108.5 100.4 100.0 100.4 110.3 105.1 112.4 115.3104.5 104.5 109.0 100.3 100.0 100.6 110.3 107.0 112.4 115.5104.8 104.8 109.7 * 100.7 100.3 100.7 110.3 110.3 111.8 115.6104.8 104.7 108.4 100.8 100.3 103.0 111.8 98.8 111.8 115.6

. .

1 De gamle indeksrekker med 1938 = 100 er omregnet med 1949 = 100. Fra og med januar 1950 bygger beregningenepå det gjennomsnittsforbruket som ble konstatert ved husholdningsregnskapsundersøkelsen i 1947/48 med unntak av atforbruket av fett, sukker, mjølk og flote er fort à jour. Husholdningsundersøkelsen i 1947/48 omfattet 452 arbeider-familier i byer og industristeder. Disse familiers gjennomsnittsstorrelse var 3.61 personer og gjennomsnittsinntekten kr.8131.92. Til og med 1949 bygde beregningene på forbruket hos en gjennomsnittsarbeiderfamilie på 4.46 personer -konstatert ved en husholdningsregnskapsundersokelse i 1927/28 blant 135 arbeiderfamilier i byer.

1929...1932 ...1933...1937. ..1938...1939...1940...1941...1942...1943...1944 ...1945...1946...1947 ...1948...1949...

194S.April ..Mai ...Juni ...Juli .. .Aug......Sept.Okt.Nov.Des ...

1949.Jan Feb Mars ..April . .Mai ...Juni..Juli . ..Aug... .Sept.Okt Nov.Des

1950.JanFeb.. ..Alars ..April . .Mai ...Juni...Juli .Aug....Sept. ..

1950.,....••••■•••■•,,••••■•■••,

*44

XII. Lønninger og priser.

46. Indekstall for levekostnader for arblam. i byer og industristeder (forts.) 1949 100.

D. Lys og brensel E.

Bekled-ning

F.

Husleie

B. Matvarer

i)Kolonial-

varer

C.

Drikke-varer

og tobakk

a)Kull, koks,ved og

petroleum

b)Gass ogelektrisi-

tet

G. Andre utgifter

a) b)Med fa*g- Uten fa*g-forenings- forenings-kontingent kontingent

i)Annet

1929 1932 1933 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.April . . .

Mai JuniJuli Aug. ...Sept. .Okt.Nov.Des. ..

1949.Jan. .. .Feb. .. .Mars . .April . Mai JuniJuli Aug. .Sept. ...Okt.NOV. . . .Des. ..

1950.Jan Feb. .. • • •Mars . • • •April .Mai Juni. .Juli • • •AugSept. .

94.7 64.2 40.0 31.9 105.8 45.6 105.8 61.7 56.6

80.0 54.4 40.6 28.5 101.7 41.2 103.7 63.6 54.2

84.7 53.0 41.4 27.4 101.3 40.9 102.8 60.4 54.2

79.6 64.2 42.6 36.0 99.5 45.0 103.5 62.2 57.0

78.3 66.8 43.8 37.7 99.3 46.3 105.8 63.6 58.6

82.9 67.9 44.4 36.9 99.1 46.7 107.5 63.8 59.1

104.9 81.7 50.5 64.6 99.3 56.6 108.0 67.1 64.1

137.2 97.6 56.2 89.4 100.6 74.2 101.1 71.7 72.4

142.2 101.7 57.4 103.5 100.8 84.3 99.7 76.1 77.8

141.2 102.9 57.9 112.5 100.8 88.1 99.7 79.1 81.4

143.0 103.3 58.7 115.7 100.8 90.3 99.7 81.2 83.9

141.0 104.3 72.2 117.4 100.8 91.5 99.7 83.6 85.6

125.7 104.8 88.5 112.2 100.7 96.0 99.7 89.4 90.5

109.1 103.8 96.1 106.3 100.0 96.6 99.7 95.7 95.7

104.6 101.2 99.5 98.3 100.0 98.7 99.7 97.6 97.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

109.1 103.8 100.2 96.5 100.0 98.2 99.7 97.6 97.7

109.5 104.1 100.2 96.5 100.0 98.5 99.7 97.6 97.7

102.2 101.9 99.8 96.7 100.0 98.8 99.7 97.8 97.9

102.2 102.1 99.8 96.7 100.0 99.0 99.7 97.8 98.0

102.2 100.3 99.8 95.8 100.0 99.1 99.7 97.8 98.0

102.0 98.9 99.8 102.2 100.0 99.2 99.7 97.9 98.1

101.8 98.5 99.8 102.3 100.0 99.2 99.7 98.0 98.2

101.6 98.4 99.8 102.0 100.0 99.4 99.7 97.8 98.0

100.5 98.5 99.8 101.5 100.0 99.6 99.7 97.8 98.0

100.1 98.5 99.8 101.4 100.0 99.6 99.7 98.3 98.3

100.0 98.6 99.8 101.1 100.0 99.8 100.0 98.7 98.5

100.0 98.8 99.8 100.9 100.0 99.9 100.0 98.8 • 98.5

100.0 99.3 100.3 100.8 100.0 100.0 100.0 99.0 98.8

100.0 99.9 100.0 100.8 100.0 100.0 100.0 99.0 98.8

100.1 100.1 100.0 100.5 100.0 100.1 100.0 99.3 99.1

100.1 100.0 100.0 100.4 100.0 100.0 100.0 100.6 100.6

100.1 105.6 100.0 100.1 100.0 99.9 100.0 100.7 100.8

100.1 100.8 100.0 98.7 100.0 99.9 100.0 101.0 101.1

99.9 99.3 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 101.5 101.6

99.9 99.4 100.0 98.5 100.0 100.3 100.0 101.5 101.7

99.8 99.5 100.0 98.2 100.0 100.4 100.0 101.7 101.8

98.2 99.7 99.8 100.0 100.0 100.4 100.3 102.0 101.7

98.6 99.4 99.8 99.9 100.0 100.5 100.3 102.0 101.8

102.0 100.1 102.4 99.9 100.1 100.6 100.3 102.5 102.3

124.9 108.0 102.4 99.8 100.1 100.9 100.3 103.0 102.8

129.7 109.7 102.4 99.8 100.1 100.8 100.3 103.1 102.9

130.8 110.2 102.4 99.6 100.1 100.7 100.3 103.1 102.9

130.9 110.8 103.0 99.7 100.1 100.6 100.3 103.2 102.9

131.2 109.6 106.6 99.7 100.1 101.5 100.3 103.5 103.3

*45

Nr. 10.

XII. Lønninger og priser.

47. Detaljpr. i gj.sn. for en del byer og industristeder))

Mengde-enhet

» 313 313 313» 258 258 258» • 487 487 487» 438 438 438» 418 418 418» 512 512 512» 301 310 309» 386 386 386» 386 386 386» 357 345 343» 366 371 368» 372 427 428» 228 251 253» 239 258 259

/„ 1 360 357 359boks

hg 62 62 62» 99 99 99» 92 92 92» 84 84 84» 65 66 66

kg 428 428 428» 448 448 448» 451 451 451

kg 572 572 572» 427 427 427» 288 288 288» 288 288 288» 353 353 353» 313 313 313

» 117 118 118» 137 141 141» 121 123 124» 107 109 109» 234 240 240» 473 496 498

» 165 166 166» 126 128 128» 246 250 250» 140 141 141» 168 • •

Gjen-nom-snitt

1949

Mars April

A. Matvarer og drikkevarer.Oksekjøtt, ferskt, bankekjøtt

» mellomstek . • • • •» høyrygg » bibringe

Kalvekjøtt, ferskt, gjøkalv, stek . . » bryst .

spekalv, stek med.knoke .. . . .

forpart Sauekjøtt, ferskt, stek

» bog » bryst

salt, norsk Hvalkjøtt Kjøttdeig, alminnelig Karbonadedeig Kjøttpølser ,rå

kokte og røykte 'Kjøttpudding Lungemos Blodpølse Hermetiske kjøttkaker

Servelatpølse Okserull Spekepølse, fårepølse

stabburspølse Leverpostei (i løs vekt) Skinkestek

Flesk, ferskt, norsk sideflesk .. . . — saltet, » s • •

Distriktsfisk, fersk.Torsk, med hode og innmat Stor sei, » »Flyndre, » » »Hvitting, » »Makrell, » » »

Tilført fisk, fersk.Torsk, uten hode og innmat Hyse, » » »

» med hode, uten innmat Stor sei, uten hode og innmat .. . .Flyndre, med hode, uten innmat .Stor kveite, oppskåret

Tilvirket fisk.Fersk, renskåret, torskefilet

» seifilet Sprengt torskefilet, med ørebein .

1950Stigningfra 1949til aug.

1950Mai Juni Juli Aug.

Ore Pst.

572 572 572 572427 427 427 427287 287 287 287 -2.- 0.3287 287 287 287 -i-- 0.3353 353 465 483 36.8313 313 409 435 39.0

313 313 313 313258 258 258 258487 487 487 487438 438 438 438418 418 418 418512 512 512 512310 310 310 310 3.0386 386 386 386386 386 386 386343 342 343 343 3.9368 368 368 369 0.8428 428 428 428 15.1253 254 254 254 11.4259 259 259 259 8.4359 358 358 357 ± 0.8

62 62 62 62 –99 99 99 98 ± 1.092 92 92 9284 84 84 8466 66 66 66 1.5

428 428 431 431 0.7448 448 448 448451 451 451 451

166 166 166 166 0.6128 128 128 128 1.6251 251 251 251 2.0141 141 140 140144 144 147 186 10.7

118 118 118 121 3.4141 141 142 144 5.1124 123 124 127 5.0109 109 109 111 3.7240 240 240 243 3.8499 501 503 505 6.8

205 205 205 208 1.0178 178 178 181 1.7157 157 157 160 2.6

206178156

204179156

205177156

i Oppgaver innhentes fra 53 byer og industristeder. For enkelte varer omfatter gjennomsnittetet mindre antall da en ikke har priser for alle varer fra hvert sted.

1950. *46

XII. Lønninger og priser.

47. Detaljpr. i gj.sn. for en del byer og industrist. (forts.).

Mengde-enhet

1949

Mars

kg 140 141

» 177 178» 202 206» 181 184» 257 261» 279 288• 108 115

» 113 100» 160 163» 177 176

9/lo i 205 206bok

kgs 235 238

1 / 4boks 93 941 /16 5 58 581/4 » 150 150

1 45 4549 4921 21

» 474 474162 162

,boks 84 84kg 618 618

» 579 579• 100 100

110 110200 g 56 56

kg 481 481» 477 477

296 296296 296366 366

• 254 256153 153

• 212 212529 427

51 5196 9660 6048 48

» 134 134» 488 488

stk. 12 12pk. à 78 78450 g

kg 164 16564 6443 4344 44

1950Stigningfra 1949til aug.

1950April Mai Juni Juli August

Ore Pst.

141 141 141 141 144 2.9

179 179 178 178 178 0.6206 206 206 206 209 3.5184 184 184 185 188 3.9264 262 262 264 265 3.1288 288 288 288 288 3.2115 115 115 115 115 6.5

114 113 114 114 115 1.8163 162 162 162 165 3.1176 176 177 177 177

206 213 214 214 214 4.4

239 239 239 239 238 1.3

94 94 94 94 94 1.158 58 58 58 58 -

150 149 149 149 149 ± 0.7

45 45 45 45 4549 49 49 49 4921 21 21 21 21

474 474 474 474 474162 162 162 162 16284 84 84 84 84

754 758 758 758 758 22.7716 718 718 718 679 17.3220 225 225 225 225 125.0207 241 247 248 250 127.3

55 54 54 54 54 ±3.6481 481 481 481 481477 477 477 477 477296 296 296 296 296296 296 296 296 296366 366 366 366 366256 255 255 255 255 0.4153 153 153 153 153212 211, 212 212 212430 430 430 430 490 7.4

59 72 72 72 72 41.298 102 102 102 102 6.364 73 73 73 73 21.752 64 64 64 64 33.3

136 143 143 143 143 6.7489 489 489 489 489 0.2

12 13 13 13 13 8.378 78 85 87 88 12.8

165 165 165 165 165 0.669 70 70 70 70 9.463 67 67 67 67 55.862 69 69 69 69 56.8

Sprengt, hodeløs, flekket torsk . . . Lakesaltet, fullsaltet, kjakeskåret,

flekket uer

Røykt hyse uten hode og innmat -»- med hode, uten innni.

Klippfisk fra Møre Tørrfisk Lutefisk

Sild.Fersk sild (ikke småsild) Saltet feitsild fra tønne Varmrøykt sild

Fiskemat.

Fiskeboller, prima av norsk type . .

Fiskepudding

Småhermetikk.Sardiner i olje, norsk Gaffelbiter .

Krabbe, naturell

Mjølk, nysilt, (i løst mål, butikksalg)- » på flasker - skummet

Kremfløte, 35 % Fløte, 10 %

Kondensert mjølk, norsk, usukret . Smør, meierismør, Kløvermerket

- fjellsmør Margarin Kunstsmult Matolje, i løs vekt, uten flaske • •Ost, norsk sveitser N ormannaost, helfeit F 45 Ost, gaudaost, halvfeit H. 30 - nøkkelost, halvfeit H. 30 - geitmysost, B.G. 28

Fløtemysost, halvfeit H. 20 Mager mysost Pultost, gjæret, fast type Egg, beste kvalitet Rundstekt husholdningsbrød Hveteloff, vannloff Kneipbrød Grovbrød Vørterkake Kavringer, sukkerkavringer Wienerbrød Flatbrød, Ideal

Potetmjøl, superior eller liknende Hvetemjøl, finsiktet, norsk formalingRugmjøl, finsiktet Byggmjøl, norsk

Gjen-nom-snitt

*47

Nr. 10.

XII. Lønninger og priser.

eig e-enhet

47. Detaljpr. i gj.sn. for en del byer og industrist. (forts.)

1949 1950Stigningfra 194€til aug.

1950

Gjen.-nom-snitt

Mars April Mai Juni Juli Aug.

Ore Pst.

siktet kg 58 58 70 72 73 73 73 25.Ee) » 64 64 69 71 71 71 71 10.fformaling .. » 44 44 66 73 73 73 73 , 65.[ressede # 66 66 82 86 86 86 86 301'

» 221 201 201 201 201 201 201 -± 9.(t V, kg '/4 kg 47 47 47 47 47 47 47 - 3 kg 99 110 113 114 121 121 99 ' -

kg 36 37 39 39 39 39 47 30.(» 55 69 69 69 69 105 47 ÷- 14.Z» 223 .. .. . . 242 150 -2.-- 32.1

ær) » 382 . . • • • • . .527 405 284 ± 25.1» 59 72 74 74 74 74 86 ' 45.» 253 310 318 319 319 319 319 26.]» 495 569 516 4.f» 138 ..136 . .1 83 . .41 4

..144 144 18332. (

68 107 58 53 -1-56 , 17.(1/10

boks67 .

.67 . .67 67 67 67 •67 ' -

1/ 4boks 79 79 79 79 79 80 79 , -kg , 166 166 167 167 167 166 166 -

121 127 127 127 127 127 127 5.(120 127 127 127 128 127 127 5.

» 243 . .# 259 . . • • • • • • • • .211 i ± 1.8.i» 501 . . . . . . . . 419 12.-- 16.9» 626 . . . . ..489 419 1-i- 33.]» 328 340 . .342 . .34 2 342 3424.» 241 .

.221 248 248 248 248 248 2.f

e Gravenstein,» 265 .# 635 . .3635 6 . 53 6 . 5.3 63. 5. 63. 5. 63. 5.

:e, 60-70 stk.. » 377 257 256 256 256 255 255 ± 32.4» 275 275 275 275 275 275 275 -

ke ex choice . . » 600 600 600 600 600 600 600 -

3rske 9/lo l 416 438 438 438 438 438 438 5.:boks

» 345 359 360 361 361 361 361 4.( V, gl. 299 299 299 299 299 299 299 -

900 gkt 100 g 74 83 83 87 87 87 88 18.f

kg 143 143 167 190 197 197 197 37.# 62 62 62 62 62 62 62 -» 81 81 81 81 81 81 81 -

c kokesjokolade# 641 642 699 703 708 710 712 11.]

,kke å 1 kg) .. . » 554 559 552 544 542 541 541 -i- 2.:» 1 956 2 382 2 397 2 414 2400 2 406 2 428 24.]# 317 317 317 317 317 317 317 -» 405 405 740 790 800 800 800 97.Z» 32 32 32 32 32 33 33 3.]

; i alm. utsalg,på kafé) 1/2 fl. 106 106 106 106 106 109 110 3.-1- 5 75 75 75 75 75 79 80 6.1-»- » 59 59 59 59 59 59 59 --0- # 37 37 37 37 37 37 37 --»- # 45 45 45 45 45 45 45 -

Havremjøl, norsk finSemulegryn (av hvetByggryn, hele, norskHavregryn, norske pRisengryn, primaMakaroni pr. pakkePoteter, norske Kålrot Hodekål Blomkål Agurker (slangeagurGulrøtter Sellerirøtter Tomater Løk (alm. matløk)Rabarbra Tomatpuré

Spinat Bønner, brune Erter, gule

- grønne Bær, tyttebær

- blåbær .

- bringebær- jordbær

Bananer .

Appelsiner Epler, friske, nors

1. sortering Epler, tørkede Plommer, CalifornisRosiner, SultanaAprikoser, Calif omisHermetiske pærer, n

- plommeSyltetøy, eple

Kamferdrops i løs vSirup Farin Raffinade Sjokolade, alm. nors

nr. 3 Kakao, norsk (pr. pTe, Ceylon KaffetilsetningKaffe, brent Salt, kjøkkensaltEksportøl (detaljpri

ikkPilsnerølLandsølSeltersBrus

Mengdeenhet

B. Lys og brensel.Petroleum, Water White 5 1Kull, husholdnings-, tilkjørt 100 k

Koks importert, tilkjørt (under 5 hl) hlGranved, hel, 60 cm lang tilkjørt . . .

- kappet tilkjørt Bjørkeved, hel, 60 cm lang tilkjørt

- kappet tilkjørt

C. Bekledningsartikler og skotoy.Dress-stoff av kamgarn, norsk, vekt

ca. 550 g, 140 cm bredt.streichgarn, vekt ca.550 g, 140 cm. bredt

Helullent norsk kåpetøy av streich.garn, vekt 600 g, 140 cm bredt

Kjoletøy av kamgarn, norsk, vektca. 280 g, 140 cm bredt

Kjoletøy av streichgarn, vekt ca 280 g, 140 cm bredt

Cellull kjoletøyer (vistra), trykt,70 cm, vekt 85 g

Cellull kjoletøyer (vistra), ensfarget,70 cm, vekt 110g

Blåtøv, norsk, mønstret, ca. 65 cmbre'dt, vekt ca. 100g.

Bleikt lerret, norsk, ca.140 cm bredt,vekt ea. 240 g

Ubleikt lerret, norsk, ca. 140 cmbredt, vekt ca. 240 g

Staut, 70 cm bredt, vekt ca. 100 g . Håndkledreil, norsk hellin, 55 cm

bredt, vekt ca. 180 g Kjøkkengardinstoff, bornull, vekt

ca. 55 g, 50 cm bredt ...... . .Dobbelt ullteppe, alm. mellomkvali-

tet, monstret, vekt ca. 2.4 kg . . . Ullgarn, kamgarn, farget

- streichgarn, farget Dress (konfeksjon) av kamgarn, ca

550 grams vare, utstyr B Dress (konfeksjon) av streichgarn,

utstyr C Kjole ( konfeksjon) av kamgarn

utstyr B Kjole (konfeksjon) av streichgrarn,

utstyr C Vinterfrakk (konfeksjon) dobbelt-

spent, utstyr C Vinterkåpe (konfeksjon), utstyr C Herreregnfrakk av helullent stoff

(med bomullsfôr) Herrevindjakke (av norsk vindtøy,

ikke poplin) Overall, dobbelt som, norsk Kjeledress av dongery, norsk, dob-

belt søm

stk.kg

stk.

1950. *48

XII. Lønninger og priser.

47. Detaljpr. i gj.sn. for en del byer og industrist. (forts.).

1949 1950Stigningfra 1949til aug.

1950

- Gjen-nom-snitt

Mars April Mai Juni Juli August

Ore 1 Pst.

164 172 171 172 172 173 173 5.5, 1 393 1 380 1 380 1 380 1 377 1 379 1 379 -i- 1.0

946 935 928 928 926 927 927 -2.- 2.0L 6 372 6 386 6 385 6 385 6 354 6 353 6 352±0.7

7 479 7 515 7 515 7 515 7 515 7 513 7 513 0.58 043 8 031 8 031 8 030 8 030 8 037 8 037±0.19 186 9 241 9 241 9 241 9 238 9 242 9 242 0.6

3 002 3 243 3 255 3 256 3 257 3 272 3 397 ,113.2

1 874 1 926 1 927 1 943 1 908 1 C07 1 946 3.8

1 805 1 785 1 785 1 775 1 773 1 746 1 746 ± 3.3

1 761 1 958 1 952 1 968 1 976 1 984 1 995 13.3

997 1 014 1 026 1 044 1 035 1 034 1 036 3.9

618 579 612 602 574 574 578 ± 6.5

661 634 633 629 605 587 591 ± 10.6

290 294 293 293 285 286 314 8.3

513 513 512 511 503 503 602 17.3

406 402 401 398 389 389 393 ± 3.2304 303 302 305 305 289 289 --:- 4.9

521 518 522 517 513 513 519 -:-- 0.4

186 182 184 184 179 178 182 ± 2.2

4 193 4 216 4 211 4 192 4 143 4 127 4 161±0.82 365 2 415 2 405 2 403 2 386 2 382 2 385 0.82 139 2 088 2 094 2 113 2 088 2 076 2 078±2.9

21 752 21 966 22 031 22 056 22119 22 121 22 132 1.7

16 954 16 839 16 852 16 823 16729 16 658 16 623 -:-- 2.0

16 875 16 711 16 694 16 580 16374 16 371 16 370±3.0

11 026 11 223 11 232 11 286 11186 11 149 11 148 1.1

18 342 18 475 18 406 18 490 18260 18 235 18 244±0.521 369 21 404 21 453 21 453 21215 21 215 21 215±0.7

19 918 20 319 20 344 20 425 20299 20 315 20 327 2.1

3 225 3 212 3 210 3 213 3 188 3 179 3 183 ± 1.3927 946 949 952 1 389 1 495 1 642 77.1

1 503 1 515 .1 520 1 520 2 318 2 491 2700( 79.6

*49 Nr. 10.

XII. Lønninger og priser.

47. Detaljpr. i gj.sn. for en del byer og industrist. (forts.).

Herrefrakk av lett oljetøy

stk.- av tykt oljetøy .

Arbeidsskjorte (blåskjorte), norsk .Mansjettskjorte, kulørt med 2 snip-

per Herretrøye av kardegarn, 50 % ull,

nr. 50 Herrebenklær av kardegarn, 50 %

ull, nr. 50

parHerretrøye av kardegarn, 100 c,V0 ull

nr. 50

stk.Herrebenklær av kardegarn, 100 %

ull, nr. 50

par

Herretrøye, trikotasje av makko . .

stk.

Herrebenklær, trikotasje av makko

parGuttetrøye av bomull, nr. 6

stk.

Guttebenklær av bomull nr. 6

parDametrøye, trikotasje av makko,

str. 44, uten erme

stk.Damebenklær, trikotasje av makko,

str. 44

parDamebenklær av kunstsilketrikot,

midd. kval., u. pynt, norsk nr. 44Underkjole av kunstsilketrikot,

midd. kval., u. pynt, norsk, nr. 44 stk.Damestromper av kunstsilke, midd.

kval., fasongstr. norsk, nr. 9 1/2 . . . parDamestrømper av kamgarn, fasong-

str., nr. 9 Damestromper av kardegarn, fa-

songstr., nr. 9 14 Herresokker av kamgarn

- av kardegarn Barnestrømper av kamgarn, nr. G

av kardegarn, 100 %ull, nr. 6

Alminnelig blot herrehatt (hårhatt) stk.Herrefettlærstøvler, plugget

par

Bokskalv sko, svarte, alm. snore,herre, nr. 42

Bokskalv sko, svarte, alm. snore,dame, nr. 39

Gummisko, grå, nr. 32 Herrekalosjer, alm. svarte, norske Damekalosjer, alm. svarte, norske Halvsåling og flikking av herreskoHalvsåling og flikking av damesko

D. Diverse.Kassedivan, prima kvalitet, enkel

185 cm x 75 cm

stk.Kassedivan, prima kvalitet, dobbelt

185 cm x 75 cm Jernspiralseng uten madrass Enkelt spisestuemobl. i eik (buffet,

dekketovskap, bord og 6 stoler)

Mengde-enhet

18 229 18 303

34 778 36 9724 875 5 163

139391 138844

Gjen-nom-snitt

1949

4 7953 3001 540

2 465

929

930

1 329

4503 6604 376

4 660

3 780492709648

1 173899

1 328714715383386

462

527

683

1 429

552

992

83054937526

Mars

4 8333 2971 537

2 528

925

929

1 329

4 741

4653 5724 426

3 796498732666

1 177901

1 320700700384384

459

535

687

1 464

566

1 067

840561375540

1950Stigningfra 1949til aug.

1950April Mai Juni Juli August

Ore Pst.

4 839 4 839 4 794 4 782 4 789 0.13 302 3 300 3 299 3 256 3 257 1.31 540 1 546 1 546 1 521 1 537 -:- 0.2

2 539 2 560 2 549 2 551 2 558 3.8

922 922 911 911 912 --:- 1.8

926 926 915 915 916 ± 1.5

1 324 1 310 1 288 1 286 1 286 ± 3.2

1 325 1 310 1 288 1 286 1 286 3.2701 708 693 686 690 --:- 3.4701 708 694 687 690 -2.- 3.5383 383 380 380 382 ± 0.3383 384 381 380 382 ± 1.0

457 457 453 454 454 -2.-- 1.7

533 535 519 519 519 2.-- 1.5

693 702 686 679 679 - 0.6

1 468 1 472 1 455 1 454 1 456 1.9

568 570 564 571 572 3.6

1 084 1 097 1 083 1 086 1 086 9.5

850 850 839 850 850 2.4560 558 558 559 561 2.2376 379 376 378 382 1.6540 544 545 549 552 4.9

468 470 460 458 459 2.03 582 3 573 3 537 3 518 3 523 ± 3.74 425 4 406 4 409 4 411 4 415 0.9

4 754 4 785 4 811 4 813 4 840 3.9

3 831 3 818 3 837 3 847 3 875 2.5499 494 495 495 495 0.6737 738 738 739 739 4.2668 667 668 668 667 2.9

1 178 1 178 1 178 1 178 1 213 3.4902 902 903 903 937 4.2

18 355 18 362 18432 18 425 18 415 1.0

37 058 37 053 37081 37 149 37 150 6.85 172 5 174 5 182 5 180 5 180 6.3

138725 138660 138984 138983 138710 ± 0.5

4

1950. *50

XII. Lønninger og priser.

Mengde-enhet

47. Detaljpr. i gj.sn. for en del byer og industrist. (forts.).

1949 1950Stigningfra 1949til aug.

1950

Gj en-nom-sniff

Mars April Mai Juni Juli August

Ore Pst.

Salongbord i bjørk eller eik, 110 emX 55 cm stk. 21 148 22 048 22 050 22 038 22112 22 112 22 128 4.6

Bokreol i bjørk eller eik, 110 cm X90 cm 18 029 18 543 18 559 18 569 18545 18 542 18 545 2.9

Radiobord med hylle i bjørk,

65 cm x 35 cm 12 996 13 344 13 375 13 375 13361 13 360 13 360 2.8Kjøkkenbord i furu, umalt, 90 cm X

60 cm, med skuff 4 174 1 4 369 4 370 4 378 4 381 4 403 4 418 5.8Budalstol, umalt, uten arm 2 093 2 173 2 172 2 173 2 173 2 173 2 176 4.0Taburett, um,alt 725 752 754 755 755 757 757 4.4Emaljert oppvaskbalje, 46 cm lang . 1 601 1 600 1 596 1 599 1 622 1 621 1 621 1.2Inoksydert gryte, 28 em i diameter . 1 402 1 448 1 451 1 451 1 464 1 464 1 471 4.9Stopt emaljert gryte ca. 51 1 816 1 806 1 815 1 812 1 812 1 807 1 806 0.6Jøtul jernpanne (stekep.) 230 mm 736 772 776 780 780 780 784 6.5Galvanisert bøtte, 12", alm. tykkelse

koksboks nr. 7 488,7531

49

9621,

4491950

491987

493986

492986

491971

0.629.0

vaskekjele, 34 cm 1 168 1 192, 1 193 1 195 1 219 1 226 1 229 5.2Norsk aluminium kasserolle, m. orer

tykkb. nr. 777, 22 cm, 5 1.lokk 2 199 2 265 2 297 2 298 2 297 2 297 2 276 3.5

Norsk aluminium kaffekjele, tykkb.nr. 720, 18 cm, 2.41 1 456 1 474 1 478 1 479 1 479 1 479 1 480 1.6

Husholdningsvekt, Aanonsen, 10 kg 2 369 2 359 2 362 2 361 2 361 2 362 2 358 ± 0.5Brodboks m. skyvelokk, Aanonsen 1 634 1 617 1 617 1 618 1 618 1 617 1 613 ± 1.3Brodkniv, Aanonsen 664 668 671 668 668 668 667 0.5Bordkniver med sort skaft og rust-

fritt blad, Aanonsen dusin 3 009 3 044 3 041 3 039 3 039 3 039 3 047 1.3Bordkniver med hvitt skaft og rust-

fritt blad, Aanonsen )) 5 358 5 265 5 267 5 270 5 281 5 284 5 309 ± 0.9Spiseskjeer, rustfritt stål 3 273 3 227 3 235 3 228 3 224 3 223 3 223 .2.- 1.5

sølvplett, 20 g )) 3 431 3 669 3 755 3 761 3 764 3 772 3 796 10.64 787 4 800 4 800 4 800 4 809 4 809 4 800 0.3sølvplett, 40 g ... . . . .

Alm. glatte hvite steintøytallerkener,flate, ca. 23 cm i diameter 1 228 1 226 1 234 1 232 1 226 1 226 1 224 0.3

Alm. glatte hvite steintøykopper . . . 1 327 1 322 1 323 1 314 1 314 1 314 1 312 ±1.1Alm. ølglass uten stett, 2 dl 916 917 915 914 914 914 914 0.2Vrimaskin, Acmé stk. 9 902 10 076 10 077 10 077 10078 10 078 10 078 1.8Sink vaskebrett nr. 3 295 302 307 305 305 305 306 3.7Oks, Mustad nr. 6, med skaft 845 849 849 849 849 848 848 0.4Kongsberghammer nr. 1 1/2 937 941 941 941 941 961 989 5.5Elektrisk komfyr, Rex, type B.S. 3 41 783 42 514 42 514 42 520 42520 42 522 42 542 1.8

bordkomfyr, Rex, nr. 21260 5 350 5 373 5 373 5 374 5 374 5 374 5 374 0.4strykejern, Rex, 350 watt . . 3 078 3 141 3 143 3 144 3 142 3 143 3 143 2.1

Elektriske lamper, 25 w, klar pære 106 105 105 105 105 105 105 0.9Skurebørste av hvit fiber, Jordan,

nr. 3117 76 76 79 81 81 82 82 7.9Grønnsåpe kg 164 182 183 182 183 182 183 11.6Soda 45 45 45 45 451 44 44 ±- 2.2Lut 46 48 48 48 48 48 49 6.5Hårklipping, herre 234 236 237 235 236 239 239 2.1

daine . 202 201 201 202 202 204 204 1.0Kinematografbillett, alm. plass .. . . 209 209 209 209 209 209 209Innenbys trikkebillett 26 26 26 26 27 27 27 3.5

*51 Nr. 10..../../••••••••••,••••••■••••••••,

XII. Lønninger og priser.

48. Jordbrukets prisindeks.' 49. Produsentpriser ved 6 av landets største byer.' A. Jordbruksprodukter B.

Produk-

A. B. C. D.

a) b) c)

I altPlante-

pro-dukter

Hus-dyr pro-dukter

sjons-midler

Havre Hoy Poteter Egg

Driftsåret 1. april-31. mars1938/39 = 100 Kr. pr. 100 kg Kr. pr. kg

E. F.

Okse- Saue-kjøtt kjøtt

G.

Flesk

1938-39. 100 100 100 100 1938 18.00 6.64 10.59 1.55 1.601939-40.. 103 107 102 106 1939 17.83 7.42 9.21 1.44 1.441940-41. 132 150 127 136 1940 20.33 13.04 13.89 1.85 1.651941-42. 153 156 153 150 1941 25.51 15.44 14.64 2.61 2.251942-43. 172 178 170 150 1942 30.56 16.25 17891 2.73 2.311943-44. 175 188 173 155 1943 32.56 16.86 19.45 2.73 2.311944-45. 185 196 183 157 1944 32.56 16.85 19.62 2.73 2.311945-46.. 196 195 197 167 1945 32.56 16.76 20.37 3.20 2.641946-47. 224 215 227 175 1946 34.06 17.33 18.94 4.00 3.371947-48.. 241 240 242 179 1947 35.56 20.18 22.03 4.00 3.671948-49. 247 212 255 183 1948 38.56 20.28 20.18 4.00 4.071949-50.. • • • • 1949 41.56 18.76 20.68 3.95 4.30

1948. 1948.Jan. ....Feb...

243243

224225

246246

180181

Jan.Feb.

35.4535.75

21.0021.00

21.0021.50

4.004.00

3.903.90

Mars 244 234 246 184 Alars 36.05 21.00 23.50 4.00 3.90April ... 245 242 246 183 April 36.35 21.00 24.50 4.00 3.90Mai .... 245 242 246 184 Mai 36.50 21.00 24.50 4.00 3.90Juni 246 245 246 184 Juni 36.50 21.00 25.00 4.00 3.90Juli 255 262 254 181 Juli 41.00 20.00 25.70 4.00 4.35Aug. 245 190 256 182 Aug. 41.00 20.00 15.50 4.00 4.35Sept,. 249 206 257 181 Sept. 41.00 19.67 15.00 4.00 4.24Okt. 247 207 255 182 Okt. 41.00 19.33 15.00 4.00 4.05NOV. 248 207 255 183 Nov. 41.00 19.17 15.00 4.00 4.13Des. .... 250 213 257 182 Des. 41.15 19.17 16.00 4.00 4.30

1949. 1949.Jan. 3 254 219 261 181 Jan. 41.45 19.33 17.00 4.00 4.35Feb..... 254 220 261 181 Feb. 41.75 19.33 16.83 4.00 4.35Mars ... 252 221 257 181 Mars 42.05 19.96 16.75 4.00 4.35April ... 251 233 254 182 April 42.35 20.00 18.25 4.00 4.35Mai 247 233 249 183 Mai 42.50 20.48 18.50 4.00 4.35Juni 247 235 249 183 Juni 42.50 20.37 19.47 3.80 4.35Juli 263 341 248 182 Juli 41.00 18.50 39.82 3.81 4.35Aug. 260 283 256 183 Aug. 41.00 17 50 27.94 3.96 4.35Sept 252 225 257 183 Sept. 41.00 16.67 18.90 3.96 4.23Okt..... 253 225 258 184 Okt. 41.00 17.67 17.08 3.97 4.05Nov- . 253 222 259 184 Nov. 41.00 17.67 18.23 3.97 4.13Des. .... 255 224 261 184 Des. 41.15 17.67 19.33 3.97 4.33

1950. 1950.Jan 252 232 255 190 Jan. 41.45 18.33 20.50 3.26 4.35Feb. 251 241 252 192 Feb. 41.75 18.33 22.33 2.75 4.35Mars ... 251 247 252 211 Mars 42.05 18.17 23.33 3.05 4.35April ... 250 248 250 258 April 42.35 18.17 23.33 3.05 4.35Mai 2481 251 247 257 Alai 42.50 18.33 23.94 3.05 4.35Juni.... 249 259 247 256 Juni 42.50 18.33 25.67 3.05 4.35Juli 255 280 250 257 juli 48.00 17.30 31.62 3.07 4.35Aug. 252 217 259 257 Aug- 4 8.00 18.00 18.28 3.69 4.35Sept. • • Sept. • • • • • • • •

Okt. .... Okt.• •

• •

1.50 1.391.54 1.501.86 1.782.18 2.402.65 2.552.96 2.552.96 2.553.15 2.783.67 3.414.20 3.784.50 4.184.78 4.40

4.20 3.954.20 3.954.20 3.954.20 3.954.20 3.954.20 3.954.65 4.405.23 4.404.78 4.404.65 4.404.70 4.404.75 4.40

4.75 4.404.75 4.404.75 4.404.75 4.404.75 4.404.75 4.404.75 4.405.26 4.404.78 4.404.65 4.404.71 4.404.75 4.40

4.75 4.404.75 4.404.75 4.434.75 4.454.75 4.454.75 4.504.75 4.505.26 4.50

• °

Fra Norges Landbrukshogskoles Institutt for driftslære og landbruksøkonomi. Månedstal-lene er beregnet uten grønnsaker og ull. Fra Landbrukets Prissentral. Havreprisen gjelder levertnærmeste jernb.st. eller kai. Fra januar 1949 er tallene foreløpige.

1950. *52

XII. Lønninger og priser.

50. Indekstall for byggekostnader.' Oktober 1940 100.

A. IB.Murgård Tomanns-

i by bolig i tre

C. Vånings-hus på lands-

bygda

A.Murgård

i by

B.Tomanns-

bolig av tre

C. Våning.hus på lands-

bygda

1941 1. mars 107.0 107.0 108.9 1946 1. mars 131.7 132.6 141.6. sept. 116.5 114.5 116.6 1. sept. 136.4 140.1 155.5

1942 1. mars 118.3 115.9 118.2 1947 1. mars 141.7 146.5 161.51. sept. 120.9 119.1 123.7 1. sept. 145.5 154.9 171.0

1943 1. mars 124.5 123.2 129.5 1948 1. mars 149.0 154.3 170.51. sept. 128.7 127.3 135.3 1. sept. 150.6 157.2 174.4

1944 1. mars 129.1 128.4 135.7 1949 1. mars 152.2 158.0 174.51. sept. 130.9 129.5 136.2 1. sept. 152.8 158.1 174.9

1945 1. mars 131.6 129.9 136.4 1950 1. mars 152.4 158.1 175.71. sept. 136.9 137.7 145.4 1. sept.

Om beregningsmåten se: Indeks over byggeomkostninger, N.O.S. X 30.

51. A/S Stormbulls indekser.

A.Totale byggekostnaderJanuar 1932 ----- 100

B.

Prisindeksfor bygge-artikler

C.

Prisindeksfor han-delsstål

fra lager

A.Totale byggekostnaderJanuar 1932 = 100

B.

Prisindeksfor bygge-artikler

C.

Prisindeksfor ban-delsstål

fra lagera)

Bolig,byggi Oslo-muil

betong

b)

Tomanns-1bolig av

tre i Aker

a) •

Boligbyggi OsloMur/

betong

b)

Tomannsbolig av

tre i AkerDesember 1938 = 100 Desember 1938 = 100

1949.99.8 101.1 • • . . Jan. .. . 207.6 243.2 210.2 275.197.2 100.6 • • . . Feb. 207.9 251.3 211.6 275.193.6 99.7 • • . . Mars . 205.4 248.9 211.1 275.1

114.3 134.8 100.0 100.0 April . 204.6 248.3 211.1 275.1116.3 136.4 102.0 110.1 Mai .. 204.6 248.3 211.1 275.1127.9 150.4 120.5 158.9 Juni .. . 254.6 248.2 211.0 275.1138.7 166.5 149.0 177.9 Juli .. . 204.9 249.0 212.0 275.1147.1 175.9 159.0 174.4 Aug. 204.7 249.8 212.0 275.1152.2 180.8 162.6 175.4 Sept. 204.2 249.1 212.0 275.1154.6 182.2 167.9 175.3 Okt. ... 203.7 249.1 210.2 275.1165.7 196.3 178.2 175.3 Nov. 204.2 249.7 210.2 268.8182.4 208.5 185.7 207.4 Des. .. . 204.2 249.7 210.2 268.8200.4 228.5 203.0 228.7206.5 242.5 206.6 258.7 1950205.1 248.7 211.1 274.5 Jan. 204.0 249.4 210.2 268.8

Feb. 203.8 249.2 210.2 268.8Mars . 205.1 250.5 210.7 271.8

206.1 240.9 205.6 253.2 April . 205.1 250.6 210.7 271.8206.3 241.2 205.6 253.2 Mai . . 205.1 250.6 210.8 271.8207.4 244.5 207.0 253.2 Juni .. 205.3 251.1 211.5 271.8207.4 244.5 207.0 253.2 Juli . . . 205.0 250.4 211.4 271.9206.2 243.1 206.8 253.2 Aug. 204.9 250.3 211.2 271.9206.3 243.1 207.0 253.2 Sept. 205.2 52.3 212.2 271.9206.6 243.1 208.1 275.1 Okt. • • • • • • • •206.6 243.1 208.1 275.1 Nov. • • • • • • • ,

206.9 243.2 208.0 275.1 Des. . . . • • • • • • • •

1932 1933 1934 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.April Mai Juni Juli Aug Sept. Okt. Nov Des

*53 Nr. 10.

XIII. Ymse.

52. Forbruk av visse nytelsesmidler.

A.

Mine-ral-

vann

B. øl C.

Vin

D.

Brenne-vin ogsprit'

E.Samletalko-

holfor-bruk

100 %i

F. For-bruker-nes utg.til alko-

boi'holdigedrikke-varer

G.Om-setn.

av to-bakks-varer2

H.Om-

setn. avsjoko-

lade- ogsukker-varer'

a)Alko-hol-fritt

b)Alko-hol-

svakt

c) Mid-delsalko-hol-

styrke

d)Alko-hol-

sterkt

1000 liter Mill. kr.

1938 14 066 1 777 1 140 34 756 12 328 5 278 7 612 6 3771 180.8 91.5 55.51946 25 083 13 624 6 075 43 937 - 2 257 14 206 7 515 446.8 274.3 65.81947 28 061 13 004 3 801 46 841 3 384 2 618 13 230 7 444 550.0 313.5 79.21948 26 446 11 486 3 130 44 988 202 2 974 13 041 7 302 571.1 337.1 93.01949 28 190 10 569 2 796 30 995 22 634 2 853 11 266 7 396 564.3 317.6 121.5

1949.Juni 3 795 1 493 378 3 295 2 570 269 941 686 52.3 28.0 11.3Juli 4 8] 8 1 813 445 4 379 2 357 241 1 018 748 55.5 24.5 3.7Aug. 2 428 926 255 2 981 2 110 218 870 614 46.4 25.2 12.7Sept 1 869 705 219 2 688 1 758 225 842 574 43.9 32.3 13.0Okt 1 529 487 151 2 150 1 562 217 828 535 41.0 27.5 11.4Nov 1 480 490 151 2 083 1 526 227 810 525 40.8 28.9 12.2Des 2 411 802 155 3 402 1 966 347 1 514 899 69.1 25.5 11.2

1950.Jan 1 547 465 118 1 803 1 063 189 700 436 34.2 24.8 12.5Feb 1 545 481 130 1 831 1 345 193 702 454 35.6 27.3 12.8Mars 2 354 814 • 215 2 839 1 732 256 917 607 47.8 30.9 16.1April 2 572 803 211 2 689 1 645 218 887 584 44.6 25.7 13.0Mai 3 858 1 320 331 4 032 2 041 301 900 675 53.3 26.7 16.5Juni 3 656 1 243 *358 *4 101 *2 175 277 879 672 52.5 29.4 19.6Juli 3 633 1 208 337 4 297 1 992 . . . . . . . . 26.0 5.4Aug 2 892 1 019 289 3 905 1 935 . . . . . . . . 33.6 19.1Sept • • • • • • • • • • • • • . . . • • • •

53. Drukkenskapsforseelser.

1938 1947 1948 1949

1948.1. kvartal .2. »3. »4. »

1949.1. kvartal .2. »3. »4. »

1950.1. kvartal .2. » .

A.

I alt

B.

Bygderi alt

C. Byer

a)I alt

b)Oslo

e)øvrigebyer

d) Byer med brenne-vinsomsetning

e)Byer utenbrenne-

vinsomsetn.1) I alt 2)Eksk1.0slo

37 362 5 426 31 936 13 939 17 997 28 262 14 323 3 67439 421 4 583 34 838 15 276 19 562 30 320 15 044 4 51840 907 4 520 36 387 17 101 19 286 32 042 14 941 4 34537 830 4 302 33 528 14 765 18 763 29 077 14 312 4 451

8 472 1 003 7 469 3 590 3 879 6 439 2 849 1 03010 808 1 162 9 646 4 650 4 996 8 505 3 855 1 14111 442 1 217 10 225 4 731 5 494 9 083 4 352 1 14210 185 1 138 9 047 4 130 4 917 8 015 3 885 1 032

8 767 890 7 877 3 468 4 409 6 804 3 336 1 0739 976 1 170 8 806 3 914 4 892 7 701 3 787 1 105

10 229 1 251 8 978 3 977 5 001 7 813 3 836 1 1658 858 991 7 867 3 406 4 461 6 759 3 353 1 108

7 802 894 6 908 2 868 4 040 5 923 3 055 9858 816 1 213 7 603 3 129 4 474 6 610 3 481 993

i Månedstallene er foreløpige. 2 Tallene bygger på Tobakksbeskatningens oppgaver og svarertil salg fra fabrikk i de enkelte måneder og år. Verditallene er beregnet på grunnlag av detalj-priser. 3 Tallene bygger på Forsyningsdepartementets oppgaver og svarer til fabrikkenes produk-sjon i de enkelte måneder og år. Verditallene er beregnet på grunnlag av detaljpriser.

1950. *54

XIII. Ymse.

54. Beholdningsoppgaver for visse varer.'

A. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. Skotoys

Koksog Ben-

Bren-Lin-

U115

(vasketLin- Bom- Ull-Bom- Meter-

varer, Huder a) b)Kull' sin-

ders2

sins olje;' olie' vekt)og tops

ull' garn' gar,' klær ogutstyrs-varer"

°gsk 7inn

Lær ogskinn Gummi

1000 tonn Tonn IMill.

merker' Tonn 1000 par

1

1946 226.8 109.7 57.7 115.4 1 546 2 155 1 295 929 1 736 1 0 514 3 778 696 4171947 554.7 92.0 61.1 109.3 188 2 164 1 215 1 145 2 259 682 5 731 980 4761948 459.6 200.0 39.8 196.8 5 377 1 655 1 304 1 266 2 195 629 4 638 1 464 5171949 504.6 123.3 56.9 207.4 2 602 1 985 1 568 1 287 2 065 804 3 583 1 636 585

18.i .. 334.1 116.4 43.7 113.4 2 402 1 456 885 1 072 1 753 • • • •, 367.4 123.7 51.9 127.5 1 875 1 355 8161 1 088 1 623 . • • • • • •

. . . . 372.8 129.1 44.6 123.3 1 742 1 378 732 1 120 1 544 591 4 987 1 230 517.. .. . 429.3 172.4 60.5 165.4 4 039 1 466 836 1 138 1 746 • . • • • •

. . . . 497.6 182.8 59.2 193.8 3 722 1 486, 1 109 1 175 1 802 . • • • • •, .. . . 514.4 195.8 53.9 153.7 3 396 1 443 1 819 1 167 1 810 560 4 378 1 225 56g

. . . . 507.5 181.0 33.3 196.5 2 872 1 316 656 1 192 1 927 • • • • • •.. . . 469.4 172.3 42.5 163.6 4 008 1 520 649 1 187 2 139 • • • •

459.6 200.0 39.8 196.8 5 377• •

1 655 1 304 1 266 2 195 .629 4 638 1 464 517

19.. . . . 412.5 181.3 37.8 177.5 5 063 1 555 1 066 1 290 1 2 426 • • • • • •

. 424.8 172.5 56.0 200.7 4 812 1 399 911 1 338 2 3)9 . • • • • • •, . 419.7 166.7 58.2 216.4 4 443 1 419 794 1 347 2 157 655 4 570 1 743 588E... . 384.2 160.7 75.1 193.4 3 681 1 431 1 048 1 417 2 328 . • • • • • •

. 385.0 178.8 84.4 190.1 3 058 1 463 1 062 1 371 2 466 • •

. 412.1 169.6 69.4 201.4 2 855 1 495 1 642 1 469 2 542 ..684 .4 02 .1 56 3 48g. . . . 464.3 178.8 58.2 191.0 2 312 1 528 1 843 1 316 2 351 • • • • • •. .. . 505.5 174.8 53.8 187.9 1 741 1 604 1 840 1 459 2 740 .

• .551.2 163.9 60,3 175.0 1 482 1 657 1 702 1 404 2 617 685 .•

3 623 1 915..

407546.9 140.0 68.8 160.0 1 342 1 748 1 574 1 341 2 354 • • • • • •529.7 123.1 56.0 172.4 1 678 1 878 1 433 1 278 2 214 • • • • • •504.6 123.3 56.9 207.4 2 602 1 985 1 568 1 287 2 065 .804 3 583 1 6361 585

50.. . . 440.8 122.6 62.4 147.7 2 266 1 974 1 305 1 218 1 842 • • • • • •. . . . 396.7 134.8 60.2 135.9 1 756 1 857 1 144 1 249 1 711 • • • • • •

> . . . 348.3 145.9 53.0 132.2 3 425 1 947 961 1 305 1 837 3 983 2 106 6231. . . 333.4 154.0 63.2 155.8 2 657 1 933 970 1 321 1 937 • • • • • • 329.6 150.6 59.3 184.6 273 1 966 665 1 406 1 951 • • • • • ,

. 354.9 146.7 73.2 190.3 2 124 1 869 773 1 496 2 067 • • • •381.4 163.3 6,3.3 180.2 1 585 2 125 741 1 605 2 199 • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 Tallene bygger på Forsyningsdepartementets oppgaver og gjelder for utgangen av måneden.2 Beholdninger hos handelsimportører, gassverk, direkte importerende industrielle bedrifter, damp-skipsselskaper og N.S.B. Importorenes beholdninger. 4 Oljemøllenes beholdninger. Linfro er omreg-net til oljeverdi. Fabrikkenes beholdninger. 6 Totale beholdninger i industri og handel. 7 Hos gar-verier og hudgrossister. 8 Totale beholdninger i industri og handel. ° Til belysning av begrepet «merke-verdi» kan opplyses at det for den totale tekstilomsetning i 1947 ble innlevert rasjoneringslegitimasjo-ner til en verdi av 1751 mill. merker. I 1948 var tallet 1373 mill. merker. 10 31. januar 1947.

Des.Des.Des.Des.

19ApriMaiJuniJuliAug.SeptOkt.Nov.Des.

19Jan.Feb.MarApriMaiJuniJuliAug.SeptOkt.Nov.Des.

19Jan.Feb.Mar.A.priMaiJuniJuliAug.Sept

*55 Nr. 10.

XIV. Utland.

55. Danmark

1929 1932 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 . . .1944 1945 1946 1947 1948.. .1949.. .. •

1948.April . Mai JuniJuli Aug. .. .

Sept. . .Okt. . .Nov. .Des. .. .

1949.Jan. ... .Feb .. . .Mars .April . . .Mai Juni .•Juli Aug . .. .

Sept. . .Okt. . .Nov .. •Des.

1950.Jan. .. . .Feb. Mars .April . . .Mai Juni Juli Aug. . . .

A.

Syssel-settings-indeks,

industri

B.

Arbeids-lose

fa*gf.-medl.

C.Produksj.indeks

D.

Detalj-om-

setn • -

E.

Inn-førsel

F.

Ut-forsel4

G.

Seddel-omløp 5

H.

Effek-tiv ren-te på,stats-

I.

En ros-pris _

inde

J.

Leve-kost-nads-

K.

G).sn.time-for-

a)

Indu-

b) Ani-lsk

jomrdabr.-i,2 stri 2 pro_ indeks obliga- i indeks7 tjeneste'

duksjon3 sjoner'

1935= 100

1000pers. 1935 -- 100

1938-39= 100 Mill kr. Pst. 1935 -- 100 Ore

80 103 . . 1 696 1 610 367 . . 108 101 154. .74. . 73 132 . . 1 089 1 079 332 84 90 157

109 95 109 107 .. 1 670 1 569 417 ..

4.48 119 105 163109 97 109 102 1 624 1 528 441 4.27 112 107 170118 89 115 104 .

.105 1 742 1 575 600 4.66 118 109 176

97 120 97 101 121 1 374 1 508 741 4.99 172 136 199103 44 94 68 136 1 312 1 277 842 4.15 203 158 20€111 49 90 55 146 1 207 1 038 983 4.06 213 164 21€116 34 96 63 155 1 225, 1 338 1 359 4.38 214 167 230118 25 95 69 172 1 1671 1 361 1 658 3.97 217 168 241103 47 81 65 173 696 904 1 561 3.76 213 170 260128 28 110 77 214 2 848 1 618 1 633 3.55 210 169 290135 29 126 76 230 3 090 2 313 1 641 3.65 232 174 31 0144 28 140 69 234 3 424 2 731 1 614 4.07 254 178 337151 32 149 90 246 4 205 3 560 1 627 4.44 260 180 351

• • 15 142 71 239 314 199 1 512 3.92 247 176 1• • 8 146 75 233 226 204 1 486 3.94 253 . . 334• • 8 146 82 227 283 201 1 477 3.95 256 ..• • 8 101 72 217 311 228 1 446 4.06 258 179• • 9 141 63 216 259 203 1 428 4.06 259 . . 33€. . 11 148 66 228 333 218 I 465 4.12 259• . 19 149 64 245 342 278 1 506 4.28 259

..179

• • 26 150 62 248 343 250 1 520 4.36 259 . . 34ç,141 71 144 68 341 337 257 1 614 4.40 263 ..

145 61 143 '12 203 324 252 1 517 4.42 262 181148 53 145 76 203 341 241 1 495 4.44 261 . . 341148 48 147 91 236 411 276 1 496 4.47 261154 29 150 88 241 330 250 I 502 4.47 261

..181

157 18 156 94 244 398 305 1 472 4.46 261 . . 351151 13 151 96 241 362 289 1 478 4.43 259111 15 113 96 225 303 237 1 450 4.31 256

..179

150 14 149 90 236 344 304 1 432 4.35 255 . . 35:.:160 20 160 96 244 285 306 1 470 4.40 257 ..160 28 157 92 262 329 351 1 506 4.38 259 179160 30 160 90 259 385 342 1 521 4.43 263 . . 35.164 61 161 101 358 402 408 1 627 4.42 270 . .

159 71 153 103 219 *488 345 1 552 4.39 278 183162 61 158 100 224 *450 303 1 531 4.32 280 . . • i166 32 165 102 266 *518 *348 1 550 4.29 281 ..170 25 170 108 . . *418 320 1 548 4.35 283 187173 13 177 116 . . *468 353 1 544 4.39 284 . . ..173 10 172 124 . . *449 371 1 580 4.42 283 ..122 11 122 116 .. 464 421 1 529 4_50 285 188 .164 10 165 . . • . . . . . 1 508 . . 292 . . • ,

Basert på utførte timeverk. 2 Månedstallene er korrigert for varierende antall arbeidsdagersom følge av søndager, helligdager o. 1., men ikke for sesongvariasjoner eller ferie. 3 Mjølk,okse- og kalvekjøtt og flesk, egg. Fra og med 1946 omfatter tallene også produsentenes forbrukav egne produkter. 4 Innenlandske varer. Ved utgangen av år og måned. 3 1/2 % uopp-sigelige statsobligasjoner. Begynnelsen av hvert kvartal. 8 fa*glærte mannlige arbeidere i enrekke fa*g innenfor industri, håndverk og handel.

1950. *56

XIV. Utland.

56. Sverige

A.Syssel-'set_

tings-indeks,

industri,.

B.Ar-

beids-løsefa*gf.-med-

lemmer

C.

Pro -

duksj.-indeks,industri2

D.

Inn-førsel

-

E.Utførsel

F.Volumindeks

G.

Seddel-m,

"11-4

H.Effektiv

rente ,stats-obliga-sjoner5

I.

Engros-pris-

indeks'

J.

Leve-kost-.nads -

indeks'

a)

I alt

b)Papir-masse

c)Papir

og papp

i a)Inn-førsel

b)Ut-

førsel

1937= 100

1000pers.

1937-- 100 Mill. kr. 1000 tonn' 1948 = 100 Mill. kr. Pst. 1935 = 100

. . . . .. 1 783 1 812 1 789 478 . . . . 569 . . 1081 155 947 1 292 472 . . . . 598

.. 100

. .100 . .67 .100 2 123 2 000 2 553 663 980 3.04 . .114 104101 67 101 2 082 1 843 1 981 473 . .94 111 1 061 2.34 111 106105 64 110 2 499 1 889 2 331 601 . . . . 1 422 2.90 115 109103 85 101 2 004 1 328 982 247 . . . . 1 482 3.91 146 123102 85 98 1 674 1 345 756 190 . . . . 1 700 3.39 172 139108 57 104 1 780 1 319 659 238 . . . . 2 016 3.23 189 150111 44 109 1 814 1 172 440 194 .. .. 2 266 3.271 196 152112 39 115 1 677 853 297 207 .. .. 2 492 3.28 196 151119 36 113 1 084 1 758 1 569 246 . . . . 2 782 3.04 194 151124 28 137 3 386 2 547 1 804 521 .. 2 877 3.011 186 151124 24 141 5 220 3 240 1 798 605 111

..91 2 895 3.02 199 156

126 26 150 4 945 3 979 1 680 682 100 100 3 113 3.08 214 163126 *24 155 4 334 4 250 1 894 711 85 114 3 288 3.02 216 166

126 21 152 472 326 149 65 1 2 791 3.07 213 . •126 16 150 427 345 188 64 . . 2 734 3.07 214

18 150 452 356 178 51 2 824 3.09 216..

164.

.125 18 149 465 319 159 43 2 784 3.09 215 ..125 16 149 421 310 141 52 . . 2 824 3.09 217125 17 151 391 361 118 58 2 884 3.09 217

..166

127 18 152 374 384 112 69 2 935 3.09 217 ..127 24 153 377 409 160 64 . . 2 924 3.10 217126 52 153 385 419 188 56 3 113 3.09 217

..166

126 39 151 381 336 166 62 2 934 3.05 217 ..126 38 154 337 257 73 52 84 } 89 2 952 3.01 217127 35 156 381 291 62 48 2 953 3.01 216 166127 27 160 327 309 132 57 1 3 018 3.01 216 ..126 19 158 360 365 175 57 81 112 2 906 3.01 215

. . 20 153 337 373 163 51 2 996 3.01 216 16' 6126 18 149 320 334 159 48 2 928 3.02 215 ..126 15 149 344 334 146 56 84 lf 118 2 980 3 01 214126 15 155 365 401 188 76 J 3 028 3.02 216

..167

127 17 156 355 349 171 67 1 3 089 3.02 218 . .128 23 162 394 416 204 72 90 137 3 109 3.02 218126 48 158 433 484 254 66 3 288 3.02 219 16. 6

126 43 155 403 431 187 72 3 111 3.01 219 ..126 38 158 367 328 105 62 *93 1 127 3 133 3.01 220 ..127 30 *164 495 426 116 83J J 3 161 3.01 220 167127 *21 *166 472 398 199 731 1 3 207 3.01 221 ..126 13 163 491 458 210 80 105 142 3 092 3.02 221 ..

. . . . 157 504 492 195 67 J J 3 178 3.02 223 167• • . . 499 410 146 59 . . 3 105 3.06 224 ..• • • • • • • • • • • •

i Inklusive gruvedrift, men eksklusive gass, elektrisitets- og vannverk. 2 Sveriges Indusstriforbunds månedsindeks knyttet til Kommerskollegiums årsindeks. Korrigert for sesongsvingningerog varierende antall arbeidsdager i måneden. 3 Tørr vekt. 4 Ved utgang av år og måned. 3 %uoppsigelige statsobligasjoner; års- og månedsgjennomsnitt. Kommerskollegiums indeks. Gjennom-snitt pr. måned. Direkte skatter og sosiale tilskott er holdt utenfor.

1929193219371938193919401941194219431944194519461947194819491948.AprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.1949.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.

-Des.1950.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug.

*57

Nr. 10.

XIV. Utland.

57. Storbritannia og Nord-IrlandA.Syssel-

set-tings-

iii'.1idlcieuk:s,

stril,'

B.

Ar-beids-løyse

C.pro_duk-sjons-

inindduesrri

D.Produksjon av

E.

Detalj-omset-

indeks'

I

F.

forsn-el

,

G.

Ut- 5førsel

H.Volumindeks

I.

Seddel-omlo pep°

J.Effek-retv

nitestatsobl.'

a)3 Stål

b)

Kull'

a)

Inn-førsel'

b )

Ut-førsel

1937= 100

1000pers.

1937= 100

1000tonn

Mill.tonn

1947--- 100 Mill. 1938 = 100 Mill. £ Pst.

9 620 257.9 . . 1 111 729 . . .. 370 ..651 365 . .

. .100 .1 529 .5 252

100 13 188208.7

. .244.2 63 953 . .521 105 113 505371 ..

3.2893 1 787 94 10 560 230.6 65 858 471 100 100 505 3.3899 1 480 .. 13 428 235.1 66 840 439 97 94 555 3.72

103 918 . . 13 188 227.9 69 1 126 415 94 72 617 3.40108 299 12 504 209.7 67 1 132 365 82 56 752 3.13113 119 13 152 208.21 68 992 271 71 36 923 3.08112 86 13 236 202.1 67 1 227 233 77 29 1 089 3.10107 78 12 336 195.81 71 1 291 265 80 31 1 239 3.1498 160 185.7, 76 1 053 399 62 46 1 380 2.9295 394 .

12 01290 12 900 193.1 88 1 251 915 68 99 1 422 2.60

102 498 98 12 924 200.6 100 1 735 1 138 78 109 1 350 2.768 100 9 331 109 15 114 210.9 114 2 015 1 583 "105 "127 1 293 3.21

102 338 116 15 812 218.5 125 2 214 1 784 114 139 1 322 3.31

105 328 112 1 195 17.3 110 180 126 i 1 238 3.28104 316 107 1 191 16.0 113 170 130 105 125 1 244 3.25

8 100 299 111 1 °1 509 1 0 21.3 114 172 134 J J 1 252 3.27100 9 308 101 943 14.3 114 179 146 1 1 285 3.28100 325 99 1 101 14.3 110 169 131 106 129 1 249 3.26101 321 112 1 °1 509 1 ° 20.7 113 164 131 1 236 3.22101 339 114 1 207 17.2 118 169 140 1 231 3.18101 355 117 1 231 17.4 122 176 147 105 136 1 233 3.16101 359 111 15 1 433 " 20.1 145 172 146 j 1 293 3.14

101 413 112 1 175 16.8 104 182 159 1 225 3.12101 397 117 1 264 17.5 112 158 141 106 144 1 228, 3.00101 375 118i 101 590 1 ° 22.0 119 184 160 1 251 3.11102 356 112 1 240 16.1 123 182 137 1 280 3.10102 334 121 1 284 17.3 128 189 151 *115 135 1 272 3.08102 291 117 "1 529 " 20.7 124 197 143 1 278. 3.21102 274 107 992 14.8 124 182 142 1 ) 1 305 3.36102 288 108 151 463 14.5 115 196 137 118 132 1 275 3.48103 294 119 1 244 15215 120 178 142J J 1 265 3.45103 323 122 1 248 17.7 132 194 156 1 259 3.56104 351 127 1 5 1 600 18.3 137 195 i160 116 147 1 257 3.62103 361 118 1 183 15212 163 191 154J J 1 322 3.51

104 404 123 1 240 17.3 115 195 176 1 *1 248 3.59104 403 127 1 321 17.6 122 176 156 }. 111 157 *1 247 3.56104 378 *130 1°1 676 "22.3 133 215 184J J 1267 3.62104 357 122 1 317 16.2 131 206 150 1 1 1 278 3.62104 341 128 1 °1 621 17.8 141 223 183 123 153 1 287 3.61104 *308 129 1 272 1°20.8 133 232 176J J 1 294 3.55

. . 297 . . 1 122 15.9 . . 219 182 . . . . *1 320 3.61

1929 1932 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.April . Mai Juni .. . .Juli Aug.Sept.Okt. . .Nov- .Des. .. . .

1949.Jan.

... .Feb.. ... . .Mars . April . Mai Juni .. . .Juli Aug.Sept.Okt.

....NOV.

Des.1950.

Jan. ..Feb.. . . •Mars . .April ...Mai ..Juni ..JuliAug. . .

i Eksklusive Nord-Irland. 2 Årstallene gjelder for midten av året. Inklusive bygge- og anleggs-virksomhet. 4 Til innenlandsk forbruk. Av innenlandske varer. 6 Ved utgangen av år og må-ned. 7 2 1/2 % Consols. Månedsgjennomsnitt. 8 Ny indeks. Juni 1948 100. Til og med juni1948 bare arbeidsløysetrygdede. Senere samtlige arbeidsløse registrert ved arbeidsformidlingen.Årstallet gjelder juli-desember. 1 ° 5 uker. De øvrige månedstall angir produksjonen i 4 uker.11 Ny indeks. 1947 = 100.

1950. *58

XIV. Utland.

57. Storbritannia ogNord-Irland (forts.) 58. Vest-Tyskland. 59. Belgia

K. L. M. A. B. C. D. E. A. B. C.

i pris_nads- '

fortje- tings-indeks nestebeids- skost- .. duk- a) b)-_ kost-Engros- Time- selset- Ar- Ar- duk-Leve- Pro- Produksjon av Pro- Produksjon avLeve •

indeks, indeks, loysenads-Ar-

indeks loyse s, Stål Kull indeks7 8Stål Kullindustri industri industri sjofle- a) b)

1930 1937jun.1948 1000 1936 1938 1000 1937= 100 --= 100 Pence

----- 100 pers. -- 100 1000 tonn = 100 pers. = 100 1000 tonn

. . •• •• •• •• • • • • • • • •• • • • •• •• •• •• •• •• •• ••

109 100 . •• •• •• •• •• •• 127 100 3 864 29856101 101e 13.0 .. .. .. 17904136956 100 174 81 2 280 29580103 103 •• •• •• •• •• 195 86 3 024 29844137 119 •• •• •• •• •• •• 1 896 25536153 129 •• •• •• •• .. .. 1 620 26724160 130 . •• •• •• •• • •• •• 1 380 2505€163 129g 22.6 .. .. . .1 . .1137268 .. .. 1 668 2673€166 1304 24.1 . . . . . . . .• . • • • 636 13 524169 132g 24.4 • • • • . . . . 35 484 145 31 732 15 82175 132e 26.3 .. .. .. 2 5561 53 940 67 72 2 280 2277€192 2 . . 3 29.1 . . 6595 . . 3 060 62 724 68 86 2 892 2439(219, 108 3 31.2 5 104 604 .. 5 556 87 036.

129 92 3 917 2667t

230, 111 3 32.2 111 1 263 89, 9 156 103236 160 235 94 3 846 2785€1

219 108 30.3 . . 469 . . 373 6 980 95 95 336 2 31220 108 .. 448 . . 334 5 931 94 93 306 2 071222 110 100 451 . . 389 7 412 151 105 87 231 229222 108 . . 665 • . 471 7 761 159 129 86 317 1 981221 108. . 784 . . 527 7 456 157 123 92 352 2 18(220 108 . 103 784 . . 591 7 567 159 124 96 353 2 33€220 108 31.2 .. 739 . . 634 7 865 165 132 95 3721 2 431221 109

....715 623 7 715 166 174 95 352, 2 33

221 109 110 760 .. 638 8 096 168 253 95 3641 2 441

221 109 . • 963 80 677 8 204 168 254 94 370 243(221 109

..1 069 84 691 7 871 168 240 98 359 2 33]

221 109 110 1 168 84 78] 8 893 167 237 99 416 2 61€227 109 31.6 .. 1 232 86, 729 7 898 164 220 941 356 2 42231 111

..1 257 88 799 8 377 161 213 98 339 2 39_

232 111 110 1 283 881 777 8 107 159 215 95 323 2 35:.,'229 111 .. 1 303 86 805 8 749 160 221 83 282 186€

*230 111 .. 1 308 87 845 9 048 157 215 88 268 200e231 112 . 111 1 314 92 770 8 776 155 228 92 274 208237 112 32.2 .. 1 317 95 704 8990 155 251 93 280 2 361240 112 .. 1384 99 765 9 199 156 259 95 275 2394241 113 1131 1558 96 812 9 125 156 265 95 304 2 574

245 113 .. 1 898 95 907 9 327 154 309 93 315 248245 113 . . 1 982 *98 900 8 682 154 264 95 273 2 274245 113 111 1 852 100 1 016 9 802 153 237 95 301 252€250 114 .. *1 784 104 907 8 363 153 220 96 284 2 35(255 114 .. 1 668 107 938 8 667 156 211 95 294 2 211256 114 • • 1 538 107 1 006 8 978 151• • • • 300 * 2 32(259 114 • • •• •• •• •• •• •• •• ••264 .. ••, •• •• •• •• • . • • • • • •

I industri, gruvedrift, bygge- og anleggsvirksomhet og transport. 2 Ny indeks. 17 juni 1947 ---=. 100.Gjennomsnitt jan.—mai: 132, gjennomsnitt juni—des.: 101. 3 Oktober. Juli. 5 Gjennomsnitt avjuni-, september- og desember-tallene. 6 Mars-desember. 7 Serien gjelder bare Bizone. 8 Fra ogmed 1945 refererer tallene seg til pliktig arbeidsloy-setrygdede. For 1945 var arbeidsloyse-trygden frivillig.

1929193219371938193919401941194219431944194519461947194819491948.AprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.4949.Jan.Feb.MarsAprilMai.TuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.1930.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug,

*59

Nr. 10.

XIV. Utland.

59. Belgia (forts.). 60. Frankrike.

D.

Detalj-omset-flings-indeks

1936-38= 100

E.

Inn-forseli

F. G.

Ut- Seddel-forsell omløp

H.Effek-

tivrente,stats-obl. 3

I.

Engrospris-

indeks

J.

Detalj-pris-

indeks

A.Syssel-

set-tings-

indeks,industri

B.

Ar-beids-loyse4

C.Pro-duk-

sjons-indeks

industri5

D.Produksjon av

a)c,,,,,'''''"

b)

Kullu"„

Milliarder fres._T,Pst.st.

1936-38= 100

1937= 100

1937--- 100

1000pers.

1937---- 100 1000 tonn

• • • • • • • • • • • • 1 • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 274 • •.. 27.9 25.5 23.1 3.95 .. 100 100 355 .100 .

•7 920 44 352

. . 23.1 21.7 23.6 4.39 . . 104 103 374 92 6 216 46 500

. . 19.8 21.8 29.6 4.89 . . 104 105 8 382 7 944 49 152• . . . . . 36.9 4.81 . . 117 . . 4 416 39 324. . . . . . 51.8 *4.13 . . . 90 . .293 . 4 308 41 844

. . . . 71.8 4.01 .•. 96 70 51 4 488 41 868. .122 .. .. 88.2 3.95 .. 91 20 47 5 124 40 560

116 . . . . 6 45.3 3.82 . . 91 . . 30 3 096 25 260173 1 13.8 4.0 76.9 4.01 • • • • 90 16 39 1 656 33 3123051 57.2 29.8 77.8 4.18 7 330 324 98 16 73 4 404 47 160356 85.6 61.7 82.8 4.45 355 340 106 7 87 5 736 45 228410 86.4 73.2 89.5 4.75 389 390 110 17 102 7 243 43 290432 81.0 78.9 91 8 4,60 369 378 113 40 112 9 121 51 187

114301 7.3 6.5 82.6 4.73 391 393 109 12 106 650 4 240

377' 7.2 5.7 82.6 4.74 391 395 .. 13 107 596 3 819353 7.4 6.2 83.1 4.75 391 394 15 106 614 3 934

1 406 6.8 5.5 85.9 4.76 391 392 ..110 17 96 638 3 836366 1

4071

6.7 5.6I

7.4 6.485.887.2

4.784.79

390388

397400

. . 19*20

89104

608549

3 4533 767

457 7.3 ,' 6.7 86.5 4.77 387 392 . .111 21 96 456 456461 6.71 6.4 86.1 4.75 389 391 . . 241 106 682 2 577531 7.5 7.1 89.5 4.72 392 392 . . *28 110 711 4 246

376 6.611 6.1 87.61

4.71 390 390 112 30I

109 733 4 406362 6.5 6.7 87.4 4.70 384 385 . . 32 116 717 4 242417 7.1 7.6 88.1 4.68 378 378 35 117 826 4 737460, 6.7 7.0 88.3 4.65 373 377 . .112 39 *117 750 423e420,1 6.9 7.2 87.5 4.64 ' 376 . . 40 120 811 4 248370 1 6.7 7.3 89.7 4.62 1 366 378 41 118 767 4 166427 6.2 7.1 90.5 4.59 364 376 ..113 41 106 740 3 843370 6.4 6.0 90.7 4.56 363 375 . . 42 92 732 4 0934011 6.4 6.2 91.1 4.53 361 376 44 110 722418e4761 6.6 5.8 90.3 4.51 361 373 ..113 43 112 809; 4 361511 7.0 5.6 90.2 4.49 361 374 . . 43 114 7231 4 063594 7.9 6.3 91.8 4.48 365 372 . . 46 116 792 1 4 596

*481 7.0 6.7 90.8 4.46 366 368 . . 53 116 772 1 4 679*416 6.5 5.9 90.8 4.44 364 370 . . 59 116 718 4 273*4S1 8.1 7.5 91.3 4.41 360 368 . . 62 102 504 4 674496 6.9 6.4 90.4 4.40 362 367 . . 61 112 *699 4 021476 7.5 5.7 90.6 4.37 365 367 .. 59 *118 726 *4108527 7.9 6.7 90.5 4.35 365 365 . . 54 116 725 4 183

.. .. .. 92.0 436 .. 366 • • • • • • 3 790• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1929 1932 1937 1938 1939 1940 1941 1942. • • 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1948.April Mai Juni Juli Aug. Sept,. Okt. ..Nov.

Des 1949.

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug.Sept. Okt Nov Des

1950.Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. . .

Inklusive Luxemburg unntatt for januar-april 1945. 2 Inklusive Luxemburg. 3 4 % statsobliga-sjoner. 4 Arbeidsløse som får understøttelse ved månedens utgang. 5 Korrigert for varierende antallarbeidsdager i måneden, men ikke for sesongsvingninger. 6 Seddelmengden delvis innbyttet og sperret.

November-desember. 8 Januar-august.

1950. *60

XIV. Utland.

60 Frankrike (forts.). 61. Sambandsstatene.

E.

Inn-forsell

F.

Ut-forsel2

G.Volumindeks

H.

Seddel-omi0p3

Millard.fres.

I.Effek-

tivrente,stats-ob1.4

Pst.

J.

Engros-ris-. pris-

indeks

K.

Detalj-pris-ris-

ndeks

L.Gj.sn.time-lonns-satser,indu-stri

A. Sys"selset-tings-i.mdndeks

u-stri

B.

Ar -beid s-

loyse

C.Pro-duk-

sjons-indeksindu-stri6

D.Produksjon av

a)

forselInn-

b.iUt-

førsel

a)

Stål

.M ill.

b)

Kull

tonnMilliarder fres. 1938 = 100 1938 -- 100 Frcs.1937

____, 1001000perS.

1937=---- i 00

58.3 50.1 115 1 99 69 . . 627 . . • • • • • • • • • •29.8 19.7 102 58 85 - -1 427 . . • • • •42.3 23.9 104 57 94 4.27 581 . .100 . .7 70 O . .10 0 51 . 4 451.246.0 30.6 7 93 7 61 112 4.048 653 . .100 85 10390 79 28.8 358.043.8 31.6 88 99 1531 3.96, 105 108 95 9 480 96 47.9 404.9458 117.5 64 45 221 1 1

4.06 139 129 102 111 60.8 464.798 12024.9 15.8 28 35 270 3.19 171 1501 126 5 560 143 75.2 517.625.9 29.6 23 50 383 1 3.14 2011 175 148 2 660 176 78.0 583.3

13.9 35.3

7.71 24.012

64627

5005751

3.111 234,1

3.01 265224 1285

1731649

1 070670

212208

80.681.3

590.4619.9

54.8 11.4 34 10 577 2.99 375 393 148' 1 040 180 72.31573.8

234.0 1 101.4I

346.51 212.8116105

5083

732921

3.17 648

3.91 989645

1 030.30.3

43.2140 2 270148' 2 141

150165

60.41 539.377.0; 624.0

654.5 431.2 102 96 993 4.621 1 712 1 650 66.1 147 2 064 170 80.41595.6897.1 782.0 105 132 I 301 4.78 1 1 917 1 817 73.9 1343395395 156 70.6 433.5

i1

57.9 37.4 4.65 1 555 1 499 63.9 144 2 193 165 5.6; 36.152.7 37.1 111 107 . .791 4.69 1 653 1 511 143 1 761 170 6.9 56.361.3 44.4 823 4.84 1 691 1 529 .

.64.3 145 2 184 171 6.61 52.9

104 .1 71.5 105 94849874

4.441 1 698 1 528

4.26 1 783 1 670.. 145 2 227

148i 1 941165172

6.4 48.4

6.8 53.965.5 42.4 911 4.67 1 791 1 783 ..68.7 150 1 899 174 6.7 1 52.372.2 44.0 118 107 939 4.57 1 887 1 844 . 149 1 642 176 7.31 53.465.0 43.5 981 99 951 4.66 1 977 1 870 147 1 831 173 7.1 49.874.3 52.6 108 111 • 993 , 4.69 1 974 i1 928 .72.8 145 1 941 168 7.1 49.8

I

74.9 56.6

77.0 65.2104106

114135

1 0011 021

4.011 1 947 1 935

3.95 1 898 1 857141 2 664139 3 221

165164

1

7.41 47.61

6.81 44.7

77.3 63.3

85.4 69.1

81.3 65.9

109116109

131146137

1 0451 0651 076

4.74 1 872 1 7814.82 1 1 846 1 757

14.79, 1 890 1 738

73.6 137 3 167134 3 016131 3 289

160157154

7.6 1 32.81

7.11 46.4

1 47.46.971.6 64.2 98 130 1 116 4.91 1 812 1 726 74..0 131 1 3 778 150 5.9 35.367.5 60.8 97 126 1 155 5.05, 1 854 1 715 129 4 095 144 5.21 28.165.6 57.1 93 116 1 175 5.06 1 918 1 753 133 3 689 154 6.1i 37.574.6 58.7 105 119 1 225 5.08 1 958 1 827 .74.0 136 3 351 158 6.6 19.969.4 70.2 98 146 1 219 4.92 2 002 1 885 131 3 576 150 0.8j 13.973.0 71.3 97 143 1 238 5.00 2 005 1 912 130 3 409 154 3.8 44.784.2 79.3 110 156 1 301 5.00 2 002 1 920 .75.4 133 3 489 158 7.0 35.2

187.2 74.2 115 145 1 289 5.26 2 063 1 910 132 4 480 158 7.2 31.096.6 85.6 115 159 1 313 5.18 2 057 1 920 132 4 684 157 6.2 13.293.7 76.4 112 147 1 337 4.96 2 102 1 906 133 4 123 162 6.8 52.692.9 79.1 113 153 1 332 5.15 2 097 1 922 134 3 515 166 *7.5 43.780.6 74.5 97 149 *1360 *5.06 2 082 1 906 137 3 057 173 7.8 *45.596.9 90.7 110 179 *1400 4.97 2 035 1 845 139 3 384 177 7.4 *45.674.1 80.1 .. .. 1 414 5.10 2 093 1 825 140 3 213 175 7.3 34.7

• • • • • • • • 1 455 .. .. .. . .1 • • . .

192919321937193819391940194119421943194419451946194719481949

1948.AprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.

1949.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.

1950.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug.

Til innenlandsk forbruk. 2 Innenlandske varer. 3 Ved utgangen av år og måned. 4 3 % uopp-sigelige statsobligasjoner. Detaljpriser for 34 artikler i Paris. 6 Korrigert for varierende antall arbeids-dager i måneden. Til og med 1938: 1928 = 100. 8 Til og med 1938: 1928 = 100. Fra og med 1940er tallene beregnet ved hjelp av representative tellinger.

*61 Nr. 10.

XIV. Utland.

61. Sambandsstatene (forts.).D.Produksjon av

E.De _tali-

omset-.

rungs"indeks

F.

Inn-fl2erse

1

G.

Ut-forsel2- `

H.Volumindeks

I.

Seddel-omlop5

J.Effek-

tivrente,stats-obl.'

K.

Mood y 'sråvare-indeks

L.

Engros-pris-

indeks

M.

Leve-kost-nads-indeks

N.

Time-fortj.

1 indu-strien

O.

_,,,, ,-i'l asi°

n alinn-tekt7

c)

Olje

Mill.tonn

d)A uto-mobi-lerl

1000stk.

a )

Inn-forsel3

b)

Ut-forsel4

1937= 100 ' AIM $

.1923-25 -- 100 Mill. $

1931Pst. --- 100 ,

1926-- 100

1935-39= 100 Cents

Mil-harder $

. . 5 364 . . 4 399 5 241 131 132 4 865 3.60 95 123 56.6 87.4

. . 1368 1 323 1 611 79 69 5 676 3.68 . . 65 98 45.8 41.'2177.7 4 809

. '100 3 084 3 349 131 105 6 550 2.68 194 86 103 62.4 73.€

171.0 2 489 90 1 960 3 094 94 105 6 856 2.56 144 79 101 62.7 67.9170.9 3 577 100 2 318 3 177 108 110 7 598 2.36 150 77 99 63.3 72.5,182.9 4 476 110 2 625 4 021 113 129 8 732 2.21 160 79 100 66.1 8 1.189.5 4 836 132 3 345 5 147 134 154 11 160 1.951 198 87 105 72.9 103.187.4 137 2 745 8 079 98 194 15410° 2.46 231 99 117 1 85.3 137.1203.5 150 3 381 12965 112 288 20 449 1 2.47 246 103 124 96.1 169.7226.7

..744 163 39l914259 120 283 25 307 2.48 250 104 126 101.9 183.

231.6 756 180 4 164 9 806 122 192 28 515 2.37 257 106 128 102.3 182.7237.5 3 090 238 4 935 1 9 743 130 201 28 952 2.19 312 121 139 108.4 179.€254.3 4 798 282 5 760 8 15330 124 8 265 28 868 2.25 419 152 159 123.7 201.7276.2 5 285 309 7 128 12648 141 208 28 224 2.44 418 165 171 135.0 226.2252.0

22.6

6 238

438

304 6 624 120001 1381 1

1■

3061 532 1 121; 126

212

220

27 6002,31 f

27 716 2.44

352

417

155

163

169

169

140.2

131.4

221.5

23.4 339 306 55411 1021 132 216 27 812 2.42 420 164 171 132.4 224.922.8 431 309 62511 013 146 198 27 903 2.41 431 166 172 134.023.5 475 307 563 1 019 134 197 27 866 2.44 433 169 174. 135.623.7 461 306 606 992 141 195 28 055 2.45 427 170 175 137.3 230.422.4 414 316, 560 925 138 185 28 118 2.45 420 169 175 138.624.0 492 328■ 601 1 023 142 204 28 176 2.45 404 165 174 139.0123.4 469 313 554 823 132 166 28 331 2.44 401 164 172 139.7 234.324.3 487 374 720 1 317 166 266 28 224 2.44 396 162 171 1400J

22.9 431 266 590 1 104 137 222 27 580 2.42 390 161 171 140.520.6 427 254 567 1 044 132 214 27 557 2.39 376 158 169 140.1 224.722.2 518 300 633 1 177 150 243 27 439 2.38 371 158 170 140.020.6 543 317 535 1 165 131 243 27 417 2.38 352 157 170 140.121.1 481 306 541 1 092 133 230 27 507 2.38 344 156 169 140.1 217.820.2 594 308 526 1 105 134 233 27 493 2.38 338 155 170 140.520.0 579 291 456 899 117 194 27 394 2.27 339 154 169 140.820.3 658 303 491 880 132 191 27 393 2.24 340 153 169 139.9 216.720.3 626 313 530 906 135 196 27 412 2.22 346 154 170 140.721.2 573 317 557 853 144 189 27 407 2.22 338 152 169 139.221.4 455 310 595 835 154 186 27 543 2.20 344 152 169 139.2 214.221.3 353 366 605 944 153 208 27 600 2.19 346 151 168, 140.8

23.9 582 271 623 746 158 164 26 941 2.20 352 152 167 141.8'19.1 475 264 600 773 148 172 27 068 2.24 357 153 167 142.0 p217.220.7 579 315, 664 868 164 194 27 042 2.27 357 153 167 *142.420.4 559 315 583 808 141 182 27 048 2.30 362 153 167 143.421.8 697 332 659 825 162 188 27 090 2.31; 382 156 169 *144.2 ..22.1 857 340 686 876 . . . . 27 156 2.33 398 157 1 170 145.4

. . . . . . . . . . . . . . . . 2.34 433 . .1 . . 146.1459 . .1 .. . .

Oppgavene gjelder salg fra fabrikkene. 2 Oppgavene gjelder generalhandelen. 3 Til innenlandskforbruk. 4 Av innenlandske varer. 5 Ved utgangen av år og måneder. 6 Til og med 1941 delvis skatte-fri «Treasury Bonds» med løpetid på 12 år eller mer; senere skattbare «Treasury Bonds» med løpetidpå 15 år eller mer. 7 Korrigert for sesongvariasjoner. Kvartalstallene er beregnet på årsbasis. 8 Fraog med 1947 omfatter oppgavene også eksport av varer gjennom arméen til sivilbefolkningen i utlandet.

1929193219371938193919401941194219431944194519461947194819491948.AprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.1949.Jan.Feb.MarsAprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Des.1950.Jan.Feb.MarsAprilMa iJuniJuliAug.

1950. *62

I. Population.I. Mariages, naissances, décès etemigration. A. Mariages. B. Nés-vivants. C. Décédés. a) Total.b) Au-dessous de 1 an. D. Excé-dent des naissances. E. Emigréspour les pays d'outre-mer.2. Changements de domicile.A. Dans le pays. B. A l'étranger.C. De l'etranger. 3. Cas des ma-ladies épidémiques et autres ma-ladies déclarées par les médecins.

Statistiques mensuelles et trimestrielles.Traduction française des rubriques.

briques de conserves. c) Indu-strie des aliments et des boissons.d) Industrie textile. e) Fabriquesde chaussures. f) Industrie depâtes de bois, cellulose et papier.g) Industrie chimique et électro-chimique. h) Industrie du feret des métaux. i) Autres indu-stries. C. Industrie pour marchéd'exportation. D. Industrie pourmarché intérieur. E. L'industriedes moyens de production.a) Total. b) Pour marchéd'exportation. c) Pour marchéintérieur. F. L'industrie de con-sommation, total. a) Total.b) Pour marché d'exportation.c) Pour marché intérieur. 12. Pro-duction d'électricité. A. Total.B. Usines d'électricité reliées:a) à, l'industrie électro-chimiqueet métallurgique. b) aux autresindustries. c) à, la distributiongénérale d'électricité. 13. Pro-duction de gaz. 14. Productionde certaines marchandises.A. Charbon. B. Fer titané.C. Minerai de cuivre et de cuivreconcentré. D. Molybdénite. E.Rutile. F. Minerai de zincet de plomb. (ê . Pyritessulfureuses. H. Fonte brute.I. Ferro-silicium. K. Autresferro—alliages. L. Aluminium.M. Cuivre. N. Nickel. O. ZinkP. Soufre. Q. Ciment. R. Ni-trogène. S. Pâtes de bois, calc.en état humide. T. Cellulose.U. Chocolat â cuir et à manger.V. Tabac. a) Cigarettes. b) Ciga-res. c) Tabac à fumer, h chiqueret à priser.

II. Emploi et chômage.4. Personnes employées assuréescontre le chômage. A. Total.a) Indice. b) Nombre. B. Ouv-riers. a) d'horticulture. b) dela navigation intérieure. c) detransport etc. d) industriels.e) d'établissem*nts, de bâti-ments et de construction. f) d'hô-tels et cafés. g) de nettoyage.C. Employés, total. 5. Employéssoumis à, l'assurance contre lamaladie. A. Total. a) Indice.b) Nombre. B. Agriculture,sylviculture et horticulture.C. Pêche, chasse et navigationintérieure. D. Autres transports,poste, telegraph. E. Industrie.F. Bâtiment et construction.G.Activité commerciale. H. Fonct-ions ménagères, nettoyage.I. Administration publique etautre. 6. Chômage. A. Pct.B. Nombre. a) Total. b) Indu-strie. C. Dans les syndicatsouvriers. a) 10 syndicats ouvriers.b) Ouvriers en fer et métaux.c) Ouvriers de construction.d) Ouvriers à, la fabr. de chaus-sures.

III. Production agricole.7. Nombre de viandes contrôlées.A. Boeuf. B. Cheval. C. Porc.D. Mouton. E. Chèvre. F. Veaunouveaux. G. Veau gras. 8. Pro-duction laitière. A. Lait traité.B. Renvois du lait écrémé. C. Pro-duction de a) Beurre. b) Fromageblanc. c) Fromage brun. d) Ca-séine. 9. Vente des fourrages con-centrés. A. Albumineux. a) Im-portés. b) Norvégiens. B. Hydro-carbonés. a) Importés. b) Nor-végiens.

IV. Pêches.10. Quantité. A. Morue et cabil-laud de Finnmark. a) Sans têteet entrailles. b) Dont: 1) Salés.2) Pendus. 3) Frais et conservés.B) Hareng d'hiver. a) Total.b) Dont: 1) Frais pour ex-portation. 2) Salés. 3) Pourconserves. 4) Pour huile etfarine de harengs. 5) Pour amorce.6) Frais pour marché intérieur.C. Hareng gras et hareng petit.D. Esprot. E. Maquerau et petitmaquereau.

V. Production industrielle.11. Indices de la production indu-strielle. A. L'industrie entière.B. Dont: a) Extraction deminérais et de métaux. b) Fa-

VI. Construction des bâtiments.15. Bâtiments en cours de con-struction. A. Bâtiments d'habi-tation. a) Logements. b) Pièces,total (cuisine incl.) c) Surface deplancher à, habitation. B. Bâti-ments d'atelier et de fabrique.C. Bâtiments d'exploitation dansl'agriculture. D. Bâtiments debureaux et de magasins.E. Autres bâtiments. 16. Bâti-ments mis en usage. A. Bâti-ments d'habitation. a) Loge-ments. b) Pièces, total (cuisineincl.). c) Surface de plancher à,habitation. B. Bâtiments d'ate-lier et de fabrique. C. Bâtimentsd'exploitation dans l'agriculture.D. Bâtiments de bureaux etde magasins. E. Autres bâti-ments.

VII. Commerce intérieur.17. Indices de valeur du com-merce de détail. A. Royaume,total. B. Districts ruraux.C. Agglomération urbaines.D. Communes rurales, total.E. Villes. a) Total. b) Alimentset boissons, total. 1) Total.2) Comestibles. 3) Boissons.c) Vêtements, chaussures et ar-ticles textiles. d) Ferronneries.e) Articles divers.

VIII. Commerce extérieur.18. Valeur du commerce exté-rieur. A) Importation. a) Total.

b) Matières premières et demi'produits. c) Capitaux fixes.1) Total. 2) Navires. d) Article.de consommation. B. Ex-portation. a) Total. b) Pro-duits bruts et demi-produits.c) Capitaux fixes. 1) Total.2) Navires. d) Articles de con-sommation. C. Excédent d'im-portation. 19. Indices du com-merce extérieur. A. Indices duvolume. a) Importation. 1) To-tal. 2) Navires non compris.b) Exportation. 1) Total. 2) Na-vires non compris. B. Indicesdes prix. a) Importation. 1) To-tal. 2) Navires non compris.b) Exportation. 1) Total. 2) Na-vires non compris.

IX. Communication.20. Chemins de fer (de l'Etat).A. Trafic des marchandises.a) Total. b) Non compris mine-rai par la voie d'Ofoten. B. Voi-tures chargées à voie large.C. Service des voyageurs, total.D. Recettes de l'exploitation deschemins de fer. a) Total.b) Dont: 1) Trafic des marchan-dises. 2) Service des voyageurs.E. Dépenses à, l'exploitation deschemins de fer. 21. Navigation.A. Navires chargés en navigationentre la Norvège et l'étranger.a) Arrivés. 1) Total. 2) Nor-végiens. b) Sortis. 22. Navi-gation aérienne. A. Serviceaérien régulier. a) Distanceparcourue. b) Service des voya-geurs. c) Service des marchan-dises. B. Atterrissage aux portsaériens principals. a) Fornebu/Gardermoen. 1) Total. 2) Avionsde service régulier. b) Sola.1) Total. 2) Avions de servicerégulier. 23. Télégraphes ettéléphones de l'Etat. A. Dépê-ches. a) Expédiées. 1) A Pintérieur. 2) A l'étranger. b) Reçuesde l'étranger. B. Conversationstéléphoniques. C. Recettes brutesdes stations. D. Dépenses. E.Excédent. 24. Postes. A. Envoisenregistrés des bureaux de poste.B. Recettes. C. Dépenses. D.Excédent.

X. Monnaies et crédit.25. Banque de Norvège. A. Tauxd'escompte. B. L'encaisse or.C. Avoirs 'à brève échéancel'étranger. D. Avoir de compen-sation. E. Valeurs portantintérèt. a) Etrangères. b) Nor-végiennes. F. Avance et es-compte. G. Compte d'avance dela puissance d'occupation (net.).H. Billets en circulation. I. Dé-pôts bloqués par l'Etat. K. In-demnités de naufrages de guerre.L. Dettes de compensation.M. Dépôts à vue. a) Total.b) L'Etat. c) Autres comptesofficiels. d) Banques norvégien-nes. e) Banques étrangères, etc.f. Autres. 26. Compensations hOslo. Chiffre d'affaires. 27.Chèques postaux. A. Avoirs des

*63 Nr. 10.

titulaires. B. Circulation. 28.Banques privées par actions. A.Actifs. a) Encaisse. b) Déposéen Banque de Norvège. c) Créan-ces sur banques norvégiennes.d) Bons du Trésor. e) Obli-gations au porteur et actions.f) Prêts hypothécaires. g) Autresavances. h) Remboursem*nts.i) Autres actifs. j) Total. k) Dontcréances sur l'étranger. B. Cré-dit de caisse. a) Alloué. b) Misen valeur. C. Passifs. a) Capi-tal social, fonds, etc. b) Dépôtsh vue. c) Dépôts à préavis.d) Balance envers des banquesnorvégiennes. e) Comptes cré-diteurs envers l'étranger. f) Em-prunts, réescomptes, accep-tations. g) Chèques postals,chéques prévenus, encaisse.h) Remboursem*nts. i) Autrespassifs. j) Total. k) Dont detteh l'étranger. 29. Caisses d'éparg-ne. A. Actifs. a) Encaisse.b) Déposé en Banque de Nor-vège. c) Créances sur banquesnorvégiennes. d) Créances surbanques étrangères. e) Bonsdu Trésor. f) Obligations auporteur et actions. g) Prêtshypothécaires. h) Autres avan-ces. i) Autres actifs. j) To-tal. B. Crédit de caisse. a) Al-loué. b) Mis en valeur. C. Pas-sifs. a) Fonds propres. b) Dé-pôts à vue. c) Dépôts à préavis.d) Balance envers des banquesnorvégiennes. e) Emprunts etréescomptes. f) Autres passifs.g) Total. 30. Banques privéespar actions et caisses d'éparg-ne. A. Dépôts. B. Avances,prêts hypothécaires non compris.C. Lettres de change de l'Etat,obligations au porteur et actions.D. Encaisse et dépôts en Banquede Norvège. 31. Banques del'Etat. A. Actifs. a) Encaisseet chèques. b) Réserves desobligations au porteur propres.c) Autres valeurs. d) Avoirsau Trésor. e) Avoirs en Banquede Norvège et en banques paractions et caisses d'épargne.f) Avances. B. Passifs. a) Capi-tal social et fonds. b) Dettesd'obligations au porteur. c) Det-tes au Trésor. d) Dettes à laBanque de Norvège et auxbanques par actions et caissesd'épargne. 32. Sociétés de créditetc. A. Actifs. a) Encaisse etchèques. b) Réserves des obli-gations au porteur propres.c) Autres portefeuilles. d) Avoirsen Banque de Norvège et enbanques par actions et caissesd'épargne. e) Avances. B. Pas-sifs. a) Capital social et fonds.b) Dettes d'obligations au por-teur. c) Dettes h la Banquede Norvège et aux banques paractions et caisses d'épargne.33. Banques de l'Etat et socié-tés de crédit, total. A. Avan-ces, B) Dettes d'obligations auporteur. 34. Indice des actions.A. Total. B. Industrie. C. Naviga-tion. D. Pêche h la baleine. E.Banques. F. Assurances. 35.0bli-gations. A. Cours. B. Intérêtseffectifs. 36. Transactions devaleurs. A. Total. B. Dontla Bourse d'Oslo. a) Actions. b)Obligations. 37. Emissions d'ac-

vêtements. a) Total. b) Fa-briques de chaussures. G. Indu-strie du bois. a) Total. b) Scierieset raboteries. H. Industrie dupapier. I. Industrie du cuir etdu caoutchouc. a) Total. b) In-dustrie du caoutchouc. J. Indu-strie chimique et électro-chimique. a) Total. b) Industrieélectro-chimique. K. Industriede l'huile et de la graisse. L. In-dustrie du fer et des métaux.a) Total. b) Fabriques méca-niques. M. Etablissem*nts divers.43. Gains moyens horaires pourouvrières industrielles adultes.A. Total. B. Extraction deminerais et de métaux. C. Indu-strie des aliments et des boissons,etc. a) Total. b) Fabriques deconserves c) Brasseries etfabriques d'eau minérale. d) Fa-briques de chocolat. e) Fabriquesde tabac. D. Industrie des vête-ments. a) Total. b) Industriedes articles de confection. c) Fa-briques de chaussures. E. Indu-strie textile. F Industrie detricots. G. Industrie du bois.H. Industrie du papier. I. Indu-strie du cuir et du caoutchouc.a) Total. b) Industrie du caout-chouc. J. Industrie chimiqueet électro-chimique. K. Indu-strie de l'huile et de la graisse. L.Industrie du fer et des métaux. M.Etablissem*nts divers. 44. Gainsmoyens horaires en métiers ettravaux des entrepreneurs. A. Ar-tisanat, hommes du métier.a) Total. b) Industrie poly-graphique. 1) Total. 2) Im-primeries. c) Industrie de con-struction. 1) Total. 2) La con-struction et la charpenterie.3) Peintres en bâtiments. 4) Ma-çons. 5) Poseurs de tuyaux.d) Boulangers et pâtissiers.e) Bouchers et saucissiers. B. Ar-tisanat, ouvriers auxiliaires.C. Entreprises, hommes dumétiers et ouvriers auxiliaires.45. Indice des prix de gros.A. Total. B. Produits alimen-taires d'animaux. C. Produitsalimentaires de végétaux. D. Café,bière tabac, E. Fourrage et en-grais. F. Combustibles. G. Fer etmétaux et articles en fer et enmétaux. H. Articles en pierreet en terre etc. I. Articles enbois. K. Pâte de bois, celluloseet papier. L. Articles textiles.M. Peaux, cuir et chaussures.N. Produits en caoutchouc.O. Articles chimiques et tech-niques. P. Produits agricoles.a) Total. b) D'origine animale.c) D'origine végétale. Q. Denréescoloniales. R. Fourrages et en-grais. S. Produits industriels. a)Total. b) Matières premières etdemi-produits. c) Objets ouvrés.46. Indice du coût de la vie desfamilles ouvrières dans les villeset régions industrielles. 1949=100. A. Total. a) Avec coti-sation syndicale. b) Sans coti-sation syndicale. B. Come-stibles a) Total. b) Viandes etpréparations de viande. c) Porc.d) Poissons et produits de pois-son. e) Lait, beurre, fromageet oeufs. f) Pommes de terre,légumes, fruits et baies. g) Fa-rine, gruaux etc. h) Pains et

tions. 38. Nouveaux verse-ments enregistrés de capitauxdans sociétés anonymes nor-végiennes. A. Dans toutes lessociétes par actions. B. Dansles sociétés par actions nouvelles.a) Total. b) Dont: 1) Navigation.2) Commerce. 3) Industrie.4) Construction des bâtiments.C. Dans les sociétés par actionsvieilles. a) Total. b) Dont:1) Navigation. 2) Commerce.3) Industrie. 4) Constructiondes bâtiments. 39. Conditionsde payement. A. Nombre desfaillites. a) Villes. b) Com-munes rurales. B. Nombre desconcordats préventifs. a) Villes.b) Communes rurales. C. Nom-bre des exécutions. a) Villes.I)) Communes rurales. D. Nom-bre de protêts des lettres dechange. 40. Cours des changescotés à la Bourse d'Oslo.

XI. Finances publiques.

41. Recettes de l'Etat (les plusgrandes) par mois. A. Taxordinaire sur fortune et revenu.B. Impôts supplémentaires surla fortune (Impôts extraordi-naires sur la fortune). C. Im-pôts sur les prix d'entrée. D. Im-pôts particuliers sur l'augmen-tation du revenu. E. Droits desuccessions. F. Impôts sur voi-tures h moteur. G. Droits dedouane. H. Droits de charge etphares. I. Excédent de l'ex-ploitation du Monopole desVins S /A. K. Droit sur le débitde l'eau-de-vie. L. Droit sur laConsommation. M. Droit star lafabrication de l'eau-de-vie. N.Droit sur la bière. O. Droit sur lechocolat et les sucreries. P. Droitsur le tabac et timbre de tabac.Q. Impôt sur le débit des bois-sons gazeuses sans alcool et desvins de fruits. R. Impôt sur ledébit de certaines marchandises.S. Impôt intérimaire sur ledébit pour parer à la crise.T. Droit sur les allumettes.U. Droit supplémentaire de crisesur l'eau-de-vie et les vins.V. Droit supplémentaire de crisesur la bière. W. Droit supplé-mentaire de crise sur les tabacs.X. Droits de routes. Y. Intérêtsdes encaisses et des créances del'Etat. Z. Acomptes sur créan-ces. A—Z. Total. AA. Cheminsde fer de l'Etat, excédent.BB. Postes, excédent. CC. Télé-graphes et téléphones de l'Etat,excédent.

XII. Salaires et prix.

42. Gains moyens horaires pourouvriers industriels adultes.A. Total. B. Extraction de mine-rais et de métaux. a) Total.b) Exploitation de mines etusines. c) Industrie électro-metallurgique. C. Industrie despierres et des minéraux. D. In-dustrie des aliments et des bois-sons, etc. a) Total. b) Fabriquesde conserves. c) Brasseries etfabriques d'eau minérale. E. In-dustrie textile. F. Industrie des

villes. d) Villes avec commercede boissons alcooliques. 1) Total.2) Oslo non compris. e) Villessans commerce de boissons al-cooliques. 54. Réserves decertaines marchandises. A. Char-bon. B. co*kes. C. Essence. D.Huile combustible. E. Huilede lin. F. Laine. G. Cotton.H. Fils de laine. I. Fils de cot-ton. K. Tissus, vêtements etarticles d'équipement. L. Peaux.M. Chaussures. a) de cuir etpeaux. b) caoutchouc.

XIV. L'étranger.

55. Danemark. A. Indice d'em-ploi, industrie. B. Chômagedans les syndicats ouvriers. C.Indice de la production. a) Indu-strie. b) Production agricole desanimaux. D. Indice du commercede détail. E. Importation.F. Exportation. G. Billets encirculation. H. Intérêt effectifdes obligations d'Etat. I. Indicedes prix de gros. J. Indice descoûts de la vie. K. Gainsmoyens horaires. 56. Suède.A. Indice d'emploi, industrie.B. Chômage dans les syndicatsouvriers. C. Indice de la pro-duction, industrie. D. Impor-tation. E. Exportation. a) Total.b) Pâte à, papier. c) Papier etcarton. F. Indice du volume.a) Importation. b) ExportationG. Billets en circulation. H. In-térêt effectif, obligations d'Etat.I. Indice des prix de gros.J. Indice des coûts de la vie.57. Royaume-Uni. A. Indiced'emploi. industrie. B. Chômage,C. Indice de la production, indu-strie. D. La production: a) d'acier.b) de charbon. E. Indice ducommerce de détail. F. Impor-tation. G. Exportation. H. In-dice du volume. a) Importation.b) Exportation. I. Billets en

1950. *64

pâtisserie. i) Denrées coloniales.j) Autres. C. Boissons et ta-bacs. D. Eclairage et chauffa*ge.a) Charbon, co*ke, bois et pétrole.b) Gaz et électricité. E. Vête-ment. F. Loyer. G. Autres dé-penses a) Avec cotisation syn-dicale. b) Sans cotisation syn-dicale. 47. Prix moyens endétail pour certaines villes.48. Indices de l'agriculture.A. Produits agricoles. a) To-tal. b) D'origine végétale.c) D'origine animale. B. Moyensde production. 49. Prix derevient de quelques produitsd'agriculture. A. Avoine. B. Foin.C. Pommes de terre. D. Oeufs.E. Boeuf. F. Mouton. G. Porc.50. Indices des frais de construc-tion. A. Maison de briques enville. B. Maison en boisdouble logement. C. Maisond'habitation dans les districtsruraux. 51. Les indices deStormbull S/A. A. Total desfrais de construction. a) Bâti-ments d'habitation à, Oslo (enbriques — en béton). b) Maisonen bois à double logement enAker. B. Indices des prix desarticles de construction. C. Indi-ces des prix de l'acier marchandpris en magasin.

XIII. Divers.32. Consonmation de certainesarticles. A. Eau minérale.B. Bière. a) Sans alcool. b)petite teneur en alcool. c) Teneurmoyenne en alcool. d) De grandeteneur en alcool. C. Vin. D. Eau-de-vie. E. Consommation d'alcooltotale. F. Dépenses des con.-sommateurs à, boissons alcoo-liques (vins et bière). G. Ventede tabac. H. Chiffre d'affairesde chocolat et sucreries. 53. Dé-lits d'ivresse. A. Total. B. Com-munes rurales, total. C. Villes.a) Total. b) Oslo. c) Autres

circulation. J. Intérn effectif,obligations d'Etat. K. Indicedes prix de gros. L. Indice descoûts de la vie. M. Gains ho-raires. 58. Allemagne occiden-tale. A. Indice d'emploi, indu-strie. B. Chômage. C. Indicede la production, industrie.D. La production: a) d'acier.b) de charbon. E. Indice descoûts de la vie. 59. Belgique.A. Chômage. B. Indice de laproduction, industrie. C. Laproduction: a) d'acier. b) decharbon. D. Indice du com-merce de détail. E. Importation.F. Exportation. G. Billets encirculation. H. Intérêt effectif,obligations d'Etat. I. Indice desprix de gros. J. Indice desprix de détail. 60. France.A. Indice d'emploi, industrie.B. Chômage C. Indice de laproduction, industrie. D. Laproduction: a) d'acier. b) decharbon. E. Importation. F. Ex-portation. G. Indice du volume.a) Importation. b) Exportation.H. Billets en circulation. I. Inté-rêt effectif, obligations d'Etat.J. Indice des prix de gros.K. Indice des prix de détail.L. Tarifs des gains moyenshoraires dans l'industrie.61. Etats-Unis. A. Indice d'em-ploi, industrie. B. Chômage.C. Indice de la production, indu-strie. D. La production:a) d'acier. b) de charbon.c) d'huile. d) d'automobiles.E. Indice du commerce de détail.F. Importation. G. Exportation.II. Indice du volume. a) Im-portation. b) Exportation. I. Bil-lets ers circulation. J. Intérêteffectif, obligations d'Etat. K. In-dice des prix des matières pre-mières. L. Indice des prix degros. M. Indice des coûts dela vie. N. Gains horaires dansl'industrie. O. Revenu national.

Note : The English translation of the columns will be published in the next issue.

277 Nr. 10.

Aktuell statistikk.

Registrerte norske aksjeselskap og kunngjorte emisjoner av aksjer i 1949.

Registreringer Kunngjorte emisjoner av aksjer

Nye emisjoneri eldre selskap

Kapital-forhøyelser Ansvar-

i eldre lige o. I.aksje- firmaer

selskap

Nyeaksje-

selskap Alleemisjoner

Nye selskap

Off.utlagte

Alleemisjoner

Off.utlagte

Antall.Skipsfart Hvalfangst og fiske . . . Handel Industri Pelsdyravl Byggevirksomhet 88Biltrafikk 2Andre formål 165

I alt 796

14

298229

10 91

17 1 60477 288

10 13 1

112 153230 2 056

31 3 li1

4 4 4 491 9 161 16

1 1 10 10

1 1

Innbetalt kapital i 1000 krSkipsfart 7 123Hvalfangst og fiske. . . Handel 5 292Industri 20 308PelsdyravlByggevirksomhet 2 023Biltrafikk 20Andre formål 7 014

I alt I 41 780

6 965 - 6 000 5 500 950I 950

60 - - - -

4 394 - - - - -

19 454 _ 1 500 1 300 32 460 30 448

424 - 1 263 973 57 57

72 _ _ _ _ _

11 572 - 1 950 1 346 2 450 1 972

42 941 10 713 9 119 35 917 33 4272net

halvår1946

istehalvår1947

2nethalvår1947

istehalvår1948

2nethalvår1948

istehalvår

1949

2nethalvår1949

Innbetalt kapital i alti 1 000 kr.

Registrert 12 058 18 859 19 124 18 193Emittert 13 462 9 598 7 400 17 345Registrert 1 838 61 450 -Emittert -Registrert 5 436 5 028 2 064 1 829Emittert 47 2Registrert 19 533 31 283 14 502 59 517

• •Emittert 8 811 7 118 7 278 3 188

Pelsdyravl .. Emittert - - - -Registrert 36 - - 50

Byggevirk- Registrert 2 424 1 211 1 977 953

somhet . . . Emittert 34 251 50 30Registrert 209 137 740 981Biltrafikk . . . Emittert 176 - 95 -Registrert 39 957 24 198 12 804 8 847Andre formål Emittert 9 950 3 135 912 8 296Registrert

1 Emittert

Skipsfart . .

Hvalfangst

og fiske . .

Handel

Industri ..

Tilsammen 81 491 80 777 51 661 90 37032 433 20 149 15 735 28 861

6 2134 759

122

1 872

21 5844 930

41 94512 987

527 1 446

55 57

561 6410

11 066 8 490

3 233 3 100

16 2845 294

35 6559 401

7 549

1 822950

12 2666 000

60

2 137

23 47828 666

1 0011 263

28

10 0961 300

49 06-637 229

i Hvis hele aksjekapitalen ikke er innbetalt med en gang, blir restbeløpene senereført i rubr. «Kapitalforhøyelser.»

25

1950. 278

Nye publikasjoner.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1947.

(N. O. S. XI. 20) (137 sider.)

Statistikken for 1947 er utkommet og den for 1948 vil foreligge trykt iden nærmeste framtid. Hovedresultatene av statistikken for disse to årene vilbli omtalt i en særskilt artikkel i Statistiske Meldinger.

Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. pr. 30. juni 1949.

(N. O. S. XI. 21.) (55 sider.)

Publikasjonen gir først en tekstlig oversikt over hovedresultatene av tel-lingen pr. 30. juni 1949 sammenholdt med forrige års telling. Deretter følger en

tabellavdeling med oppgaver for hver enkelt herredskommune, bykommune ogfylkeskommune. De felleskommunale elektrisitetsverkers gjeld og kontantbehold-ning m. v. er satt opp i en egen tabell og ikke tatt med i oppgavene for de enkelte

interesserte kommuner.

Statistikken viser at kommunenes samlede lånegjeld var 955,8 mill. kr.pr. 30. juni 1949 mot 917,2 mill. kr. ett år tidligere. Gjelden var m. a. o. steget

med 38,6 mill. kr. I foregående budsjettår var stigningen 82,3 mill. kr. Den sam-lede forvaltningsgjeld pr. 30. juni 1949 var 71,9 mill. kr. hvorav 39,4 mill. kr.var manglende premiereserve til de kommunale pensjonskasser.

Den samlede kontantbeholdning, dvs. kassebeholdning, postgirotilgode-havende og bankinnskott, var 777,9 mill. kr., hvorav 737,9 mill. kr. var bank-

innskott. Av kommunenes samlede verdipapirbeholdning på 95 mill. kr. (etter

børsverdi eller antatt verdi) var 64,8 mill. kr. ihendehaverobligasjoner og 30,2mill. kr. aksjer. Sammenliknet med foregående år var det i 1948-49 en øking

i kommunenes beholdning av kontanter og verdipapirer på 102 mill. kr. Etter

fradrag for økingen i lånegjelden blir nettoøkingen i kommunenes beholdninger63 mill. kr.

Norges industri 1948.

(N. O. S. XI. 25.) (83 sider.)

Publikasjonen inneholder oppgaver over industriens produksjon m. v. i

1948 og oppgaver over arbeidstimer, utbetalt lønn, drivkraft m. v. i 1947 ved.de industribedrifter som går inn under loven om ulykkestrygd for industriar-beidere.

Den industrielle produksjonsstatistikk for 1948 omfatter oppgaver fra

5 956 bedrifter som stort sett beskjeftiget minst 5 arbeidere i hele året. Industri-

279

Nr. 10.

produksjonen var i 1948 storre enn noensinne tidligere. Produksjonsindeksennådde for 1948 opp i 128 med basis i 1938 -= 100.

Publikasjonen inneholder detaljerte oppgaver over arbeidskraft, utlegg tilenkelte produksjonsfaktorer, produksjon av de forskjellige industriartikler ogforbruk av råstoffer m. v. i de enkelte industrigrupper. Videre finnes fylkes-vise oversikter, tilbakeghende oppgaver over produksjon av viktigere industri-artikler og produksjonsindeks for de enkelte industrigrupper. Av nye tabellerkan nevnes oppgaver over utgifter til anskaffelser, oppgaver over utgifter til

vedlikeholds- og reparasjonsarbeider og oppgaver over avgifter og tilskott.Statistikken over de ulykkestrygdepliktige industribedrifter i 1947 omfatter

18 398 bedrifter.

GRONDAHL & SONS BOKTRYKKERI, OSLO

0 . 0. SAISISKE MEIGE · 22. rtrff *2 2. Tlrph *24 24. Ptl rv *24 X. n nd rdt: 2. Bn f Nr *2 26. Bn lrn n l *26 2. Ptr *26 P 28. Prvt jnt t bn *2 2. vn bn *2 0. Prvt jnt t bn nd vn - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5687

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.